SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Frankowicze poczekają na wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wzajemności umowy kredytu

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie, czy umowa kredytu jest umową wzajemną. Odpowiedź na to pytanie ma wpływ na sprawy frankowiczów, bowiem od niej zależy czy banki mogą podnosić w sprawach frankowych zarzut zatrzymania. Posiedzenie w tej sprawie było zaplanowane na 12 lipca 2023 r. Sąd Najwyższy zdecydował jednak odroczyć sprawę do października.

Czego dotyczy sprawa przed Sądem Najwyższym?

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały, która rozstrzygałaby ​czy umowa o kredyt bankowy, jako umowa nazwana, uregulowana poza kodeksem cywilnym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe, jest umową wzajemną czy też umową dwustronnie zobowiązującą ale nie wzajemną? Sprawa rozpatrywana jest przez Sąd Najwyższy pod sygnaturą III CZP 126/22.

Wskazać należy, że dotychczas w tym zakresie istnieją rozbieżności w orzecznictwie. Niektóre sądu stoją na stanowisku, że umowa kredytu może uchodzić za umowę wzajemną, inne zaś zajmują przeciwne stanowisko. Podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy ma na celu ujednolicenie orzecznictwa w tym zakresie. Kwestia wzajemności umowy kredytu jest istotna dla frankowiczów z punktu widzenia podnoszonego przez banki zarzutu zatrzymania.

Zarzut zatrzymania podnoszony przez banki

Podnoszony przez banki zarzut zatrzymania ma na celu wstrzymanie wypłaty zasądzonej przez sąd od banku kwoty do momentu rozliczenia się kredytobiorcy z bankiem lub zabezpieczenia przez niego spłaty długu. Stanowi o tym art. 496 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym – jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

Uznanie zarzutu zatrzymania za zasadny wiąże się z uznaniem, że umowa kredytu to umowa wzajemna. Umowa jest zaś wzajemna, gdy strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Kredytobiorcy stoją na stanowisku, że umowa kredytu umową wzajemną nie jest. Jak wskazano powyżej kwestia ta wywołuje nadal rozbieżności w orzecznictwie sądów polskich. Banki masowo powołują się na prawo zatrzymania, dlatego też konieczne jest jak najszybsze rozstrzygniecie tej kwestii.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...