SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy wyrok o sprawie we frankach jest prawomocny?

Kiedy wyrok o sprawie we frankach jest prawomocny?

Co to jest wyrok prawomocny?

Wielu frankowiczów zastanawia się, co oznacza prawomocność wyroku. Wyrok prawomocny wiąże się z brakiem jakiegokolwiek środka odwoławczego lub środka zaskarżenia dla każdej ze stron. Takie prawomocne orzeczenie jest wiążące dla stron sprawy, sądu, który wydał wyrok, ale i dla wszystkich innych sądów lub organów. Kiedy jednak wyrok jest prawomocny? Może to mieć miejsce w następujących okolicznościach:

  • gdy zostanie wyczerpany tok instancyjny – w takiej sytuacji wyrok sądu w II instancji staje się prawomocny z chwilą jego wydania, a więc w dniu, w którym zostanie ogłoszony. 
  • gdy żadna ze stron nie skorzystała ze środka odwoławczego w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem osobie uprawnionej do sporządzenia apelacji lub w momencie, gdy strona w ogóle nie podjęła próby skorzystania z możliwości odwołania się do wyroku.
  • gdy mimo odwołania się do wyroku sąd wyższej instancji zmienił lub utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Wówczas wyrok staje się prawomocny w dniu wygłoszenia orzeczenia. 

Sprawdź również: kalkulator kredytu frankowego

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Kiedy uprawomocni się wyrok? W sytuacji, w której apelacja została złożona przez stronę skarżącą z zachowaniem wszelkich terminów, wyrok frankowy nie może zostać uznany za prawomocny. Wówczas należy uzbroić się w cierpliwość podczas oczekiwania na wydanie wiążącego wyroku w sprawie w II instancji. Jednak – jak zostało już wspomniane – w momencie, gdy strona skarżąca wyrok nie dochowa terminu złożenia apelacji czy też nie podejmie się jej złożenia, wówczas wyrok można uznać za prawomocny. Kiedy uprawomocnia się wyrok sądu apelacyjnego? Wyrok sądu apelacyjnego uprawomocnia się z chwilą jego wydania, a więc w dniu, w którym zostanie ogłoszony, jeżeli nie służy na niego skarga kasacyjna.

Wyrok prawomocny a nieprawomocny – jakie są różnice?

Wyrok prawomocny i nieprawomocny dla wielu osób mimo różnych nazw może wydawać się tym samym. Jednak istnieją znaczne różnice między wyrokiem prawomocnym a nieprawomocnym. W przypadku wyroku nieprawomocnego stronom przysługują standardowe środki odwoławcze, zaś kiedy wyrok jest prawomocny bank nie może go zakwestionować. Wyrok prawomocny a nieprawomocny dzieli różnica polegająca na tym, że wyrok prawomocny podlega on wykonaniu i jest wiążący dla każdej ze stron sporu, a także ostatecznie kończy spór między frankowiczem a bankiem. Jak widać różnice dzielące wyrok prawomocny i nieprawomocny są znaczące, dlatego też ogromnie istotne jest, aby kancelarie frankowe, które reprezentują swoich klientów, dążyły przede wszystkim do uzyskania prawomocnego wyroku dla swoich klientów, na mocy których ich umowy zostaną anulowane lub ulegną odfrankowieniu.

Czego może oczekiwać frankowicz, kiedy wyrok jest prawomocny?

Kiedy wyrok sądu jest prawomocny oraz pozytywny dla frankowicza, a więc umowa frankowa staje się nieważna, proces sądowy z bankiem zostaje uznany za ostatecznie zakończony, a odwołanie się do prawomocnego wyroku sądu staje się niemożliwe. Bank wówczas zobowiązany jest do zwrócenia na konto frankowicza zasądzonej kwoty pieniężnej już na następny dzień po ogłoszeniu wyroku. Bank może zwlekać z wypłatą należności do 14 dni, jednak w takiej sytuacji bank zostanie zobligowany do uiszczenia odsetek za każdy dzień zwłoki. Można przypuszczać, że banki nie będą ryzykować zwlekając z wypłatą należnej frankowiczowi kwoty pieniężnej, gdyż rodzi to zagrożenie w postaci wszczęcia postępowania komorniczego, które to narazi bank na dodatkowe koszty wynoszące 10% prowizji należnej komornikowi. 

Czy od wyroku prawomocnego można się odwołać?

Zostało wspomniane, że odwołanie się od wyroku prawomocnego w postaci apelacji nie jest możliwe, jednak kiedy uprawomocnia się wyrok możliwe jest jeszcze wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Sąd ten nie podejmuje się badania faktycznych okoliczności, które związane są ze sprawą, a sprawdza czy w trakcie procesu nie doszło do uchybień. W zależności od wyniku postępowania przeprowadzonego przez Sąd Najwyższy wyrok nie może zostać zmieniony, a jedynie utrzymany w mocy bądź uchylony. W momencie uchylenia wyroku czy to w całości, czy też w części, sprawa zostaje ponownie rozpatrzona przez sąd tej samej instancji, co sąd, który wydał uchylone przez Sąd Najwyższy orzeczenie. Warto podkreślić, że wniesienie skargi kasacyjnej możliwe jest jedynie w przypadku wyroków II instancji, dlatego też niemożliwym jest zaskarżenie wyroku, do którego wcześniej nie była wniesiona apelacja.

Jak wygląda sytuacja frankowicza, kiedy wyrok sądu jest prawomocny?

Uzyskanie prawomocnego wyroku podlega wykonaniu, którego nie może wstrzymać nawet wniesienie do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej. Wykonanie wyroku prawomocnego różni się jednak w zależności od rozstrzygnięcia, które uzyskał frankowicz

  • Prawomocne stwierdzenie nieważności umowy kredytowej – w przypadku prawomocnego wyroku, na mocy którego umowa kredytu została uznana za nieważną, następuje wzajemne rozliczenie stron sporu. Sposób rozliczenia kredytobiorcy z bankiem różni się w zależności od decyzji sądu, który wydał wyrok prawomocny. Możliwe jest rozliczenie według teorii salda lub według teorii dwóch kondykcji. Kiedy wyrok sądu jest prawomocny w sprawie o unieważnienie umowy, frankowicz zyskuje także możliwość do wykreślenia hipoteki.
  • Prawomocne odfrankowienie umowy – w przypadku, kiedy uprawomocnia się wyrok dotyczy odfrankowania umowy, frankowicz może wnieść do banku o nowy harmonogram spłat rat kredytu oraz rościć zwrotu nadpłat wynikłych z przeliczenia wpłaconych rat po kursie franka szwajcarskiego. Wówczas kredyt zostaje przekształcony w kredyt złotówkowy oraz zyskuje niższe oprocentowanie

Czy można wykreślić hipotekę, kiedy wyrok jest prawomocny?

Jeszcze nie tak dawno temu wiele wydziałów wieczystoksięgowych stało na stanowisku tego, iż do wykreślenia hipoteki niezbędna jest zgoda banku. Warto podkreślić, że obecnie, kiedy w sprawie frankowej wyrok jest prawomocny, frankowicz może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Taki obrót sytuacji należy zawdzięczyć uchwale Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2021 roku, dzięki której kredytobiorcy otrzymali możliwość wykreślenia hipoteki posiłkując się prawomocnym wyrokiem unieważniającym umowę kredytową. Oznacza to, że można wnioskować o wykreślenie wpisu hipoteki mimo braku listu mazalnego oraz uniknąć kolejnego i skomplikowanego procesu sądowego. W sprawach kredytów frankowych warto współpracować z wyspecjalizowaną kancelarią frankową.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....