SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Odsetki w procesach frankowych

Data ostatniej aktualizacji:

Odsetki w procesach frankowych

Frankowicze unieważniając kredyt frankowy mogą uzyskać wiele korzyści, w tym odsetki za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich i nie podjąłeś jeszcze żadnych kroków w celu jego unieważnienia skontaktuj się ze specjalistą – kancelaria frankowa.

Korzyści jakie zyskują frankowicze – unieważnienie umowy

W przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego bank musi zwrócić frankowiczowi:

  • wpłaty z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych,
  • pobrane opłaty, prowizje,
  • pobrane składki ubezpieczeniowe,
  • koszty zastępstwa procesowego według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości,
  • odsetki za opóźnienie od kwoty roszczeń za każdy rok trwania sporu.

Przed wszczęciem postępowania sądowego możesz samodzielnie oraz bezpłatnie dokonać analizy swojej umowy, aby dowiedzieć się ile można odzyskać z kredytu frankowego. Skorzystaj z opcji, jakie daje kalkulator Frankowicza i sprawdź możliwości odzyskania swoich pieniędzy.

Powrót do starych zasad naliczania odsetek za opóźnienie należnych Frankowiczom

Odsetki za opóźnienie są dla kredytobiorców formą rekompensaty za czas oczekiwania na wyrok, który może trwać nawet kilka lat. W 2024 roku sądy orzekają zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia 2023 r., które uznały, że prawo do ustawowych odsetek za zwłokę przysługuje już od daty skierowania po raz pierwszy roszczeń pieniężnych wobec banku – pozew frankowy, za każdy rok trwania sporu.

Wcześniej frankowicze byli pozbawieni części odsetek za opóźnienie bowiem były one naliczane od dnia złożenia oświadczenia konsumenta o woli unieważnienia umowy. W związku z tym, że oświadczenie było wydawane na zaawansowanym etapie procesu sądowego, frankowicz był pozbawiany sporej części odsetek za okres do momentu złożenia tego oświadczenia.

Źródła:

  1. wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2023 r. sygn. akt C-140/22,
  2. wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 2023 r. sygn. akt C-140/22,
  3. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 6/21.

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...