SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Apelacja

Data ostatniej aktualizacji:

Apelacja

Czym jest apelacja?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Celem apelacji jest ponowne rozpoznanie sprawy w tych samych granicach, w jakich upoważniony był ją rozpatrzyć sąd pierwszej instancji. Od wyroku sądu rejonowego rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu okręgowego, z kolei od wyroku sądu okręgowego rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego.

Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie dwóch tygodni od otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. W postępowaniu apelacyjnym może być zbadany ponownie całokształt sprawy. Sąd drugiej instancji na równi z sądem pierwszej instancji uprawniony jest do rozstrzygania o faktach i o stosowaniu norm prawnych, kontrolując jednocześnie prawidłowość postępowania w pierwszej instancji.

Apelacja jako środek odwoławczy charakteryzuje się dwoma cechami: dewolutywnością – wniesienie apelacji powoduje przeniesienie sprawy do wyższej instancji oraz suspensywność – wniesienie apelacji powoduje wstrzymanie uprawomocnienia się orzeczenia.

W wyniku rozpatrzenia apelacji sąd drugiej instancji może wydać wyrok, którym:

  • utrzyma zaskarżony wyrok w mocy,
  • zmieni zaskarżony wyrok,
  • uchyli zaskarżone orzeczenie w całości lub w części,
  • uchyli zaskarżony wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Sprawdź również: kalkulator frankowy


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...