SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Fundusz Sekurytyzacyjny FIZ – czym jest?

Data ostatniej aktualizacji:

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to podmiot profesjonalnie skupujący cudze wierzytelności. Warto dowiedzieć się co grozi nam gdy zostaniemy pozwani przez Fundusz Sekurytyzacyjny oraz jak bronić się przed jego roszczeniami.

Pozwani przez Fundusz – opinie

Przypadki pozwania przez Fundusz zdecydowanie nie należą do rzadkości. W sieci można znaleźć wiele opinii osób pozwanych przez Fundusz Sekurytyzacyjny. Z reguły wszystkie relacje wyglądają podobnie. Osoby pozwane nie są informowane o cesji ich wierzytelności, a o fakcie, że są dłużnikami Funduszu dowiadują się z reguły na etapie przedsądowego wezwania do zapłaty, doręczenia nakazu zapłaty z sądu lub nawet w toku postępowania komorniczego.

W relacjach osób pozwanych przejawia się często brak zrozumienia w jaki sposób Fundusz nabył ich długi, jak również niejednokrotnie osoby takie wskazują, że pozew dotyczy starych długów sprzed lat. Często pozwani nie wiedzą co zrobić w takiej sytuacji, a okazuje się, że niejednokrotnie można uchronić się przed roszczeniami kierowanymi przez Fundusz.

Dlaczego FIZ wnosi pozew?

Odpowiadając na pytanie dlaczego Fundusz wnosi pozew trzeba w pierwszej kolejności wskazać, że podmioty te prowadzą działalność, która polega na ściąganiu wierzytelności. Fundusz skupuje wierzytelności, niejednokrotnie przedawnione lub trudne do wyegzekwowania, za ułamek ich wartości, a następnie próbuje wyegzekwować jak największą ich część.

W pierwszej kolejności Fundusz Sekurytyzacyjny prowadzi często windykację przedsądową. Fundusz kontaktuje się telefonicznie lub listownie z dłużnikiem próbując nakłonić go do spłaty zobowiązania ewentualnie zawarcia ugody. Gdy nie uda się w ten sposób wyegzekwować świadczenia, Fundusz z reguły wnosi pozew przeciwko dłużnikowi. Często pozew taki jest składany w ramach elektronicznego postępowania upominawczego – tzw. EPU.

Co robić, gdy otrzymamy pozew z FIZ-u?

Gdy otrzymamy odpis pozwu wniesionego przez Fundusz należy działać możliwie szybko. Z całą pewnością błędnym jest uznanie, że skoro żadnej umowy z Funduszem nie zawarliśmy, jak również nie wiem nic na temat przejęcia przez niego długu to nie musimy udzielać się w toku sprawy. Bierność pozwanego może doprowadzić do wydania przez sąd tzw. wyroku zaocznego i zasądzenia całej dochodzonej kwoty. Podobnie gdy otrzymamy z sądu nakaz zapłaty musimy zaskarżyć go w przepisanym terminie (14 dni od doręczenia) celem uniknięcia jego uprawomocnienia.

Co więc robić gdy otrzymamy pozew od Funduszu Sekurytyzacyjnego? Na pewno warto skontaktować się z kancelarią prawną. Profesjonalny pełnomocnik może okazać się nieocenionym wsparciem w toku sporu sądowego z Funduszem. Adwokat, czy radca prawny posiadający doświadczenie w sprawach przeciwko Funduszom Sekurytyzacyjnym z pewnością będzie potrafił nakreślić odpowiednią strategię dalszego działania.

Jak wygrać pozew z FIZ-em?

Nie ma jednej skutecznej recepty na wygranie sprawy z Funduszem Sekurytyzacyjnym. Każdorazowo należy szczegółowo przeanalizować konkretną sprawę i wszystkie powiązane z nią dokumenty. W toku analizy sprawy warto przede wszystkim skupić się na najbardziej klasycznych zarzutach jakie w praktyce sądowej podnoszone są przeciwko Funduszom Sekurytyzacyjnym. Warto więc przeanalizować, czy dochodzone roszczenie nie uległo przedawnieniu, czy doszło do skutecznej cesji wierzytelności na rzecz Funduszu, czy roszczenie dochodzone pozwem jest wymagalne.

Wyciąg z ksiąg FIZ-u

Zgodnie z art. 194 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych.

Literalne brzmienie przepisu zrównuje więc zapisy ksiąg Funduszu z dokumentem urzędowym co istotnie wpływa na proces sądowy – do zakwestionowania takiego dokumentu trzeba przeprowadzić dowód przeciwny. Na szczęście przepis ten nie może być stosowany w sprawach przeciwko konsumentom. Zgodnie z wyrokiem TK sygn. P 1/10 nadanie mocy prawnej wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego jest niezgodne z konstytucją.

Brak cesji wierzytelności

Cesja wierzytelności jest niezwykle istotnym elementem wykazania przez Fundusz Sekurytyzacyjny, że dochodzone roszczenie faktycznie mu przysługuje. W wypadku prawidłowej cesji wierzytelności, dokonanej na rzecz Funduszu przez poprzedniego wierzyciela, Funduszowi przysługuje w toku postępowania tzw. legitymacja procesowa czynna – zdolność do pozywania w konkretnej sprawie. Brak cesji uniemożliwia więc w praktyce skuteczne pozwanie dłużnika gdyż dług nie jest w takim wypadku roszczeniem przysługującym Funduszowi.

Czy można wygrać z Funduszem przez brak cesji wierzytelności?

Brak cesji wierzytelności jest mocnym argumentem procesowym przemawiającym za oddaleniem powództwa. Jeżeli Fundusz nie może legitymować się dokumentem cesji, a pozwany podważy fakt dokonania cesji, to na Funduszu spoczywa ciężar dowodu wykazania, że miał on w konkretnej sprawie prawo wystąpienia z roszczeniem o zapłatę tj. że miał legitymację procesową czynną. Brak wykazania tego faktu przed sądem powinien skutkować oddaleniem roszczenia Funduszu w całości i wygraną pozwanego.

Czy można wygrać z FIZ-em poprzez wskazanie braku wymagalności roszczenia?

Innym istotnym zarzutem procesowym, który można podnieść przeciwko Funduszowi jest brak wymagalności roszczenia. Pozwać można bowiem jedynie o te roszczenia, które są wymagalne w dacie wniesienia powództwa. Jeżeli więc okaże się np., że Fundusz pozwał o zapłatę należności z umowy pożyczki, której termin zapłaty upływał po wniesieniu pozwu, to roszczenie takie również powinno zostać oddalone.

Co oznacza wymagalność roszczenia FIZ-u?

Roszczenie jest wymagalne jeżeli upłynął już umowny termin na jego wykonanie. Ewentualnie można wyobrazić sobie sytuację, w której roszczenie jest wymagalne przed pierwotną datą wykonania zobowiązania, w takim wypadku musi jednak dojść do skutecznego wypowiedzenia umowy przed wniesieniem pozwu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...