SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Credit Agricole kredyt frankowy – niedozwolone klauzule stosowane przez bank

Data ostatniej aktualizacji:

Credit Agricole kredyt frankowy - niedozwolone klauzule stosowane przez bank

Przekształcony w trzecim kwartale 2011 roku z Lukas Bank Credit Agricole Bank Polska SA jest jednym z wielu banków pozywanych przez kredytobiorców. Na niekorzyść banku działają opublikowana przez Rzecznika Finansowego Mapa klauzul niedozwolonych w kredytach “walutowych”. 

Credit Agricole Bank Polska SA (wcześniej Lukas Bank) to kolejny bank pozywany przez kredytobiorców. I choć wcześniej umowy kredytów frankowych banku uznawane były za problematyczne, w chwili obecnej coraz częściej, dzięki pomocy doświadczonych kancelarii, kredytobiorcy udowadniają nieważność umów zawartych w 2007/2008 i 2009 roku. 

Klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych Credit Agricole 

Jak w większości przypadków umów kredytów frankowych, również w przypadku banku Credit Agricole zarówno w Regulaminie, jak i w zapisach szczegółowych umowy znajdziemy niedozwolone klauzule. 

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A. (2007 r.) 

W przypadku Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A. z 2007 roku niedozwolone zapisy znajdują się w § 3 i §4 ust. 4. Obie klauzule skutkują nieważnością całej umowy. 

§ 3 ust. 4 

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. 

aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.

§ 20 ust. 4

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek”. 

Credit Agricole umowy kredytu z 2007 roku

W przypadku umowy kredytowej zapisy abuzywne pojawiają się w § 4 ust. 1 i § 4 ust. 4. Obie klauzule skutkują nieważnością całej umowy. 

§ 4 ust. 1

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty 

określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”

§ 4 ust. 4

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze 

pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do 

Umowy.”

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A. i umowy kredytów z 2008 roku

Również w dokumentacji kredytów frankowych występują niedozwolone zapisy. Podobnie, jak w przypadku dokumentów kredytowych z roku poprzedniego, również i zapisy z 2008 roku skutkują unieważnieniem kredytów frankowych. 

Niedozwolone zapisy znajdziemy zarówno w Regulaminie, jak i umowie kredytowej. 

Credit Agricole umowy kredytu z 2008 roku

§ 4 ust. 1

„Kredyt zostaje wypłacony w transzach zgodnie z harmonogramem wypłaty 

określonym w Załączniku Nr 2 do umowy do równowartości X PLN (co stanowi kwotę X CHF przeliczoną wg. Kursu kupna dewiz z dnia X) na rachunek należący do X prowadzony w banku X.”

§ 4 ust. 3

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz. Wypłacane transze 

pomniejszają dostępne do wypłaty saldo kredytu w walucie obcej Bank w pierwszej kolejności wypłaca transze do równowartości kwot określonych w Załączniku nr 2 do 

Umowy.” 

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku S.A. Z 2008 roku

§ 3 ust. 4

„Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg. aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.”

§ 20 ust. 4

„Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakim został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są 

przeliczane na walutę rachunku o aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...