SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki WIBOR dzisiaj?

Jaki WIBOR dzisiaj?

WIBOR jest jednym z czynników wpływających na oprocentowanie kredytów, a w konsekwencji również na comiesięczne raty kredytu. WIBOR nie jest stały i podlega zmianom w zależności od warunków na rynku finansowym. Dlatego ważnym jest znajomość wysokości WIBOR dzisiaj, tak i prognoz na przyszłość.

Co to jest WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00. Wskaźnik WIBOR jest zarazem kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. Wyróżnić można WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 12M. Kto ustala WIBOR? Wysokość wskaźnika WIBOR ustalają największe banki w Polsce.

Ile wynosi WIBOR dzisiaj?

Aktualny WIBOR publikowany jest na stronie internetowej administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. Na stronie tej możemy więc dowiedzieć się jaką wartość osiąga WIBOR dzisiaj.

W czerwcu 2023 r. (stan na 7 czerwca 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 6,90%, a dla WIBOR 6M 6,95%.

WIBOR zastosowanie

WIBOR jest wykorzystywany jako wskaźnik przy ustalaniu stóp procentowych dla kredytów bankowych. WIBOR stanowi jeden z czynników obok marży, pozwalających ustalić ostateczną stopę procentową dla kredytu. Stawki WIBOR są również analizowane i monitorowane przez instytucje finansowe, inwestorów oraz analityków jako wskaźnik ogólnego stanu rynku finansowego w Polsce. Zmiany w stawkach WIBOR mogą wskazywać na zmiany w warunkach kredytowych, zmiany w poziomach ryzyka lub zmiany w polityce monetarnej.

WIBOR 3M, a stopy procentowe NBP

Na wysokość WIBOR wpływa między innymi aktualny poziom głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Spadek bądź wzrost wskaźnika WIBOR łączy się więc z podwyżką lub obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.

Od ostatniej podwyżki, która miała miejsce we wrześniu 2022 roku stopa referencyjna wynosi 6,75%. Stopa referencyjna na powyższym poziomie utrzyma się najprawdopodobniej przez większość 2023 roku.

WIBOR 6M – kiedy się go używa?

WIBOR 6M jest szeroko stosowany w kontekście instrumentów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe o długim okresie spłaty. WIBOR 6M jest najczęściej stosowany w kredytach, które mają dłuższy okres spłaty. Umożliwia lepszą stabilność i przewidywalność dla obu stron umowy.

Co oznacza WIBOR 1M?

WIBOR 1M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku,na okres jednego miesięcy. W przypadku oprocentowania określanego na podstawie stawki WIBOR 1M, którą powiększyć należy o marżę banku, kredytobiorca będzie spłacał ratę w ustalonej wysokości przez jeden miesiąc. Po upływie miesiąca oprocentowanie zostanie zaktualizowane na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 1M. Tak będzie do czasu wycofania wskaźnika WIBOR i zastąpienia go przez WIRON. Innymi słowy w przypadku umowy kredytu ze wskaźnikiem WIBOR 1M oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej aktualizowana jest co miesiąc.

Co to jest WIBOR 12M?

WIBOR 12M jest jednym z odczytów stawek WIBOR, które są używane w Polsce. WIBOR jest miarą, która określa średnią stopę procentową, po której banki są gotowe pożyczać sobie wzajemnie pieniądze na określony okres. WIBOR 12M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku,na okres 12 miesięcy.

WIBOR wykres

Dynamikę zmiany wskaźnika WIBOR najłatwiej zauważyć na wykresach. Poniżej wykresy obrazujące zmienność WIBOR od lipca 2022 roku do dziś. 

WIBOR 3M wykres

Wykres przedstawia historię zmiany wskaźnika WIBOR 3M na przełomie ostatniego roku.

Źródło: www.bankier.pl

WIBOR 6M wykres

Wykres przedstawia zmianę wskaźnika WIBOR 6M na przełomie ostatniego roku.

Źródło: www.bankier.pl

WIBOR 1M wykres

Wykres przedstawia historię zmiany wskaźnika WIBOR 1M na przełomie ostatniego roku.

Źródło: www.bankier.pl

WIBOR 12M wykres

Wykres przedstawia zmianę wskaźnika WIBOR 12M na przełomie ostatniego roku.

Źródło: www.bankier.pl

Wpływ pandemii na kredyty hipoteczne i WIBOR 3M

Wysokość WIBOR zależy od wielu czynników zewnętrznych w szczególności od polityki monetarnej rządu, jak również ogólnej sytuacji na świecie. W 2020 roku wpływ na kredyty hipoteczne oraz WIBOR miała pandemia koronawirusa. W tym czasie odnotowano najniższe stawki WIBOR w historii, które miały związek z bezprecedensową obniżką stóp procentowych. Średnia stawka WIBOR w 2020 r. wynosiła 0,67% dla WIBOR 3M oraz 0,50% dla WIBOR 6M.

W trakcie pandemii koronawirusa o ok. 20% w porównaniu do 2019 roku spadła liczba i wartość udzielanych nowych kredytów. Nie wszystkie osoby, które jeszcze przed okresem pandemii wnioskowałyby o kredyt hipoteczny, otrzymały pozytywną decyzję kredytową. Wpływ na powyższe mały wprowadzone nowe zasady kredytów hipotecznych, a dokładniej warunki ich udzielania. Niektóre banki, nie udzielały zobowiązań osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w szczególności z branży gastronomicznej, weselnej, fitness, estradowej i filmowej, kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, przewozowej, edukacyjnej, a inne zwiększały wymagany wkład własny. To zrodziło wiele komplikacji związanych z umowami kredytowymi, a niejedna firma zdecydowała się złożyć pozew WIBOR.

WIBOR prognozy 2023

Wysokość WIBOR na dzisiaj jest znana. Obecnie trudno jednak mówić o długoterminowych prognozach WIBOR na przyszłość. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów począwszy od 2023 r. wskaźnik WIBOR ma być stopniowo zastępowany nowym wskaźnikiem tzw. WIRON. Całkowite usunięcie WIBOR-u nastąpić ma jednak dopiero w 2025 r. Do tego czasu prognozy WIBOR zależeć będą w dużej mierze od dalszych zmian w zakresie wysokości stóp procentowych. 

Wydaje się, że brak podwyżek stóp procentowych powinien doprowadzić do utrzymania wysokości WIBOR na mniej więcej aktualnych wartościach tj. ok. 6-8%. Zapowiadana na koniec 2023 r. obniżka stóp procentowych powinna wpłynąć na obniżenie się również wartości WIBOR 3M i WIBOR 6M w tym okresie. Nie należy spodziewać się jednak żeby wskaźnik WIBOR w przyszłości osiągnął wartości choćby zbliżone do rekordowo niskiego WIBOR 2020.

Jak wylicza się odsetki według WIBOR?

WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji również na wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jeżeli strony nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, sposób ustalania stopy procentowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, określa się jako wartość wskaźnika referencyjnego (obecnie jest to właśnie wartość WIBOR) oraz wysokość marży ustalonej w umowie o kredyt hipoteczny (tzw. marża banku). 

Wysokość oprocentowania kredytu można obliczyć na podstawie wzoru:

aktualna stawka WIBOR (najczęściej WIBOR 3M lub 6M)
+
marża banku określona w umowie kredytowej
=
wartości oprocentowania kredytu hipotecznego.

Stopa depozytowa i stopa lombardowa, a WIBOR

Rada Polityki Pieniężnej ustala cztery podstawowe stopy procentowe NBP:

  • stopa referencyjna to rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP w ramach tzw. operacji otwartego rynku,
  • stopa lombardowa to oprocentowanie, jakie stosuje NBP pożyczając bankom komercyjnym pieniądze pod zastaw papierów wartościowych,
  • stopa depozytowa to oprocentowanie, na jakie NBP przyjmuje depozyty od banków komercyjnych,
  • stopa redyskonta weksli to stopa, po jakiej NBP przejmuje od banków weksle spełniające określone warunki.

Wysokość WIBOR to wartość pomiędzy stopą lombardową i stopą depozytową, najczęściej w okolicach stopy referencyjnej.

Zależność między WIBOR, a inflacją

Na wysokość WIBOR wpływa między innymi aktualny poziom głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Spadek bądź wzrost wskaźnika WIBOR łączy się więc z podwyżką lub obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.

Od ostatniej podwyżki, która miała miejsce we wrześniu 2022 roku stopa referencyjna wynosi 6,75%. Stopa referencyjna na powyższym poziomie utrzyma się najprawdopodobniej przez większość 2023 roku.

Jeżeli inflacja będzie spadać ze szczytu swojej najwyższej wysokości, wtedy cykl podwyżek stóp procentowych będzie można uznać za zakończony.  Od października 2022 roku do chwili obecnej jest on jedynie wstrzymany.

Który WIBOR jest najlepszy do kredytu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który WIBOR – 3M czy 6M jest korzystniejszy dla kredytobiorcy kredytu hipotecznego lub innego. Wiele zależy od sytuacji na rynku finansowym w momencie podpisywania umowy kredytu. WIBOR 6M zmienia się rzadziej niż WIBOR 3M, w konsekwencji wybór oprocentowania opartego o wskaźnik WIBOR 6M może być korzystny dla osób, które preferują większą stabilność nawet kosztem ewentualnej różnicy w opłacalności.

WIBOR, EURIBOR I LIBOR – zależności

WIBOR jest stawką bazową oprocentowania przypadku kredytów w złotówkowych. W przypadku innych walut stosowany jest jego odpowiednik, czyli LIBOR (London Interbank Offered Rate), a w przypadku waluty euro stawka bazowa oprocentowania to EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Zależnością między WIBOR, EURIBOR I LIBOR jest to, że wskaźniki te wyznaczane są przez banki na podstawie zgromadzonych przez nich danych.

LIBOR 3M CHF oraz LIBOR 6M CHF jest doskonale znany osobom spłacającym kredyty we frankach szwajcarskich, bowiem obok kursu franka szwajcarskiego jest on jednym z czynników decydujących o wysokości raty.

Z najnowszych wiadomości dotyczących Frankowiczów wynika, że dalej są oni za wygranej pozycji w stosunku do banku. Sądy unieważniają kredyty frankowe zawierające klauzule niedozwolone. Kredytobiorca frankowy, który jeszcze nie złożył pozwu przeciwko bankowi może sprawdzić ile uda mu się zyskać korzystając z darmowego kalkulatora CHF

Jak WIBOR wpływa na wartość kredytu?

Wysokość WIBOR ma decydujące znaczenie dla wyliczenia raty kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. 

Z uwagi na fakt, że marża banku w przeważającej liczbie przypadków jest wartością stałą, wszelkie zmiany wysokości raty kredytu zależą od zmiennej stawki WIBOR. Zależności między wysokością WIBOR i wartością raty kredytu wskazują, jak ważnym jest znajomość aktualnych stawek WIBOR oraz możliwość przewidzenia prognoz WIBOR na przyszłość.

FAQ

1. Co to jest WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie pożyczek udzielanych sobie wzajemnie przez banki.Wysokość wskaźnika WIBOR wpływa na koszty kredytów i pożyczek udzielanych przez banki.

2. Ile wynosi WIBOR 6M?

W czerwcu 2023 r. (stan na 7 czerwca 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 6M 6,95%.

3. Ile wynosi WIBOR 3m dzisiaj?

W czerwcu 2023 r. (stan na 7 czerwca 2023 r.) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 6,90%.

4. Czy WIBOR wzrośnie?

Od ostatniej podwyżki, która miała miejsce we wrześniu 2022 roku stopa referencyjna wynosi 6,75%. Stopa referencyjna na powyższym poziomie utrzyma się najprawdopodobniej przez większość 2023 roku. Ekonomiście uważają wznowienie procesu podwyżek stóp procentowych za mało prawdopodobne.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...