Eurobank kredyt frankowy jak wyglądają zawarte w nim niedozwolone zapisy?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Podobnie, jak w przypadku wszystkich instytucji finansowych udzielających kredytów w szwajcarskiej walucie, również w sprawie Eurobanku prowadzone są postępowania sądowe. Podstawą do ich wszczęcia są abuzywne zapisy, jakie zastosowano w umowach kredytów frankowych. 

Od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej korzystnego dla Frankowiczów orzecznictwa w sprawie kredytów liczba składanych do sądów w całej Polsce wniosków o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu stale wzrasta. Stale wzrasta również liczba kredytobiorców dochodzących swoich praw wobec dawnego Eurobanku. 

Kredyt frankowy w Eurobanku

Wpisując w wyszukiwarki internetowe hasło „Eurobank kredyt frankowy” znajdziemy szereg informacji nie tylko na temat specyfiki udzielanych przez instytucje kredytów, ale również (co szczególnie ważne dla Frankowiczów) informacji na temat frankowych wyroków sądowych i abuzywnych zapisów umieszczonych w umowach kredytów frankowych. Gdzie należy ich szukać? 

Zapisy abuzywne w regulaminie 

O ile w przypadku większości banków niedozwolone zapisy znajdują się w treści samej umowy frankowej, o tyle w przypadku kredytów indeksowanych udzielanych przez Eurobank zapisy te umieszczone są w regulaminie. 

Jeden z najważniejszych zapisów stanowiący o wypłacie kredytu w oparciu o kurs kupna znajduje się w „Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank SA”. W zapisie regulaminu możemy przeczytać: „Kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub wieloetapowo w postaci transz, zgodnie z treścią Umowy. Wysokość zadłużenia z tytułu udzielonego Kredytu indeksowanego do waluty obcej wyrażona jest w walucie obcej, po przeliczeniu uruchomionych środków po kursie kupna danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu ich uruchomienia.”

Powołując się na wspomniany fragment regulaminu łatwo można uzasadnić argument o naruszeniu przez Eurobank prawa kredytobiorcy. Wynika on przede wszystkim z faktu braku w regulaminie zapisów dotyczących zasad ustalania przez bank kursu kupna. 

Niedozwolone zapisy w umowie kredytu frankowego 

Niedozwolone zapisy przemawiające na korzyść Frankowiczów podczas sądowej batalii kredytowej znajdziemy również w samej umowie. W części poświęconej spłacie kredytu frankowego możemy napotkać kolejny niedozwolony zapis: „Kwoty Raty spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej, a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie.” 

Również i w tym przypadku, jak wskazuje zacytowany fragment, wysokość spłaty kredytu we frankach szwajcarskich ustalana jest przez bank. A zatem zarówno wysokość zaciągniętego kredytu, jak i wysokość spłacanej kwoty uzależniona jest od decyzji i polityki banku. A co za tym idzie, kredytobiorca w chwili zaciągnięcia kredytu nie posiada wiedzy na temat jego finalnej wysokości. 

Niedozwolone zapisy stosowane w Eurobanku przykłady 

Jak wspomnieliśmy wcześniej niedozwolone zapisy działające na niekorzyść banku i stanowiące podstawę do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu w CHF znajdują się zarówno w umowie kredytowej, jak i w samym regulaminie

Regulamin umów frankowych

W przypadku Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A. znajdziemy je w zacytowanych fragmentach:

§4 ust. 1:Bank udziela Kredytów hipotecznych w złotych polskich (PLN). Kredyt może być indeksowany kursem waluty obcej zgodnie z Tabelą. Kredyt hipoteczny uruchamiany jest w PLN” .

§ 11 ust. 5:Kwoty rat Kredytu indeksowanego do waluty obcej określane są w harmonogramie spłaty w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym spłatę Raty określonym w Umowie”

Umowa kredytów frankowych 

Z kolei w przypadku umów kredytowych abuzywne zapisy można dostrzec w dwóch zacytowanych poniżej fragmentach. 

§ 7 ust. 6:Kwoty rat spłaty kredytu indeksowanego do waluty obcej a spłacane w PLN, przeliczane po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie” .

§ 1 ust. 4:Kwota Kredytu wyrażona w walucie obcej według kursu kupna waluty określonego w Tabeli obowiązującej w Banku na dzień sporządzenia Umowy wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia Kredytu lub pierwszej Transzy może być różna od podanej w niniejszym punkcie”.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 31 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF