SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co to jest wniosek o zabezpieczenie?

Data ostatniej aktualizacji:

Co to jest wniosek o zabezpieczenie?

Zabezpieczenie jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w przepisach KPC. Zgodnie z art. 730 § 1 KPC w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

Odpowiadając na pytanie co to jest wniosek o zabezpieczenie najprościej wyjaśnić można, że jest to pismo procesowe, w którym strona zainteresowana (z reguły powód w procesie albo wnioskodawca w nieprocesie) może wystąpić do sądu o zabezpieczenie na czas trwania postępowania dochodzonych przez nią roszczeń.

Wniosek o zabezpieczenie może dotyczyć zarówno roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. W treści wniosku o zabezpieczenie należy wskazać sposób zabezpieczenia. Może to być przykładowo wpisanie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu w treści Księgi Wieczystej, czy w przypadku frankowiczów wstrzymanie obowiązku dokonywania płatności bieżących rat (w wypadku spłaty kapitału kredytu).

Żeby wniosek o zabezpieczenie został uwzględniony należy go uprzednio uprawdopodobnić, jak również wykazać istnienie interesu prawnego do udzielenia zabezpieczenia.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Zasadnym wydaje się odpowiedź na pytanie kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie? W praktyce, co do zasady, na dowolnym etapie postępowania.

Wniosek o zabezpieczenie może być złożony w zarówno w pierwszym piśmie procesowym, jak i przed wszczęciem postępowania. Wniosek o zabezpieczenie można złożyć także w toku postępowania. Z reguły wniosek o zabezpieczenie uwzględniany jest na czas postępowania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie złożonego przed wszczęciem postępowania, sąd wyznacza termin na złożenie pisma wszczynającego postępowanie. Uchybienie temu terminowi prowadzi do upadku zabezpieczenia.

Co istotne, w przypadku gdyby sąd nie uwzględnił wniosku o zabezpieczenie, wniosek taki można złożyć ponownie w toku postępowania sądowego. Wymogiem w takim wypadku jest wykazanie w uzasadnieniu kolejnego wniosku, że doszło (od momentu oddalenia poprzedniego wniosku o zabezpieczenie) do istotnej zmiany okoliczności faktycznych.

Ile czasu ma sąd na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie?

Z procesowego punktu widzenia istotnym jest jak długo oczekuje się na udzielenie zabezpieczenia. Innymi słowy ile czasu ma sąd na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie?

Co do zasady sąd powinien wniosek o zabezpieczenie rozpoznać możliwie szybko. W praktyce jednak okres oczekiwania na orzeczenie przez sąd co do wniosku o uzasadnienie jest bardzo różny. W skrajnych wypadkach może wynosić nawet kilka miesięcy, choć najczęściej sądy rozpoznają wnioski o zabezpieczenie w krótszym terminie.

Ile kosztuje wniosek o zabezpieczenie?

Koszty wniosku o zabezpieczenie nie są znaczne. Co do zasady opłata od wniosku o zabezpieczenie wynosi 100,00 zł. Jednakże gdy wniosek o zabezpieczenie złożony jest w piśmie wszczynającym postępowanie jest zwolniony od opłaty. Od zasady tej istnieją jednak pewne wyjątki, przykładowo wniosek o zabezpieczenie spadku podlega oddzielnej opłacie 100,00 zł nawet jeżeli składany jest w pierwszym piśmie procesowym.

Zabezpieczenie roszczenia w sprawie frankowej

Wniosek o zabezpieczenie mogą złożyć również kredytobiorcy kredytów frankowych. Frankowicze największą szansę na uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie mają w sytuacji gdy spłacili już przynajmniej nominalną wartość kapitału udzielonego im kredytu. W takim wypadku kredytobiorcy frankowi pozywający bank mogą żądać, żeby sąd, na czas trwania postępowania, zwolnił ich z obowiązku dalszej spłaty rat kredytu.

Praktyka uczy, że uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie lub jego brak zależne są, poza wymogami formalnymi, również od tego do jakiego wydziału, a nawet jakiego sędziego trafi sprawa. Na pocieszenie można jednak wskazać, że nie udzielenie zabezpieczenia wcale nie przesądza o przegranej kredytobiorcy. Wprost przeciwnie, w znacznej mierze spraw, w których sądy odmawiały zabezpieczenia, uwzględniały ostatecznie powództwa frankowiczów.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Zabezpieczenie roszczenia frankowego – wzór wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego

Zabezpieczenie roszczenia frankowego – wzór wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego
Osoby posiadające kredyty frankowe nadal pozywają banki. Jak pokazuje orzecznictwo sądów, frankowicze wygrywają niemal każdy proces frankowy, a co za...

Reklamacja kredytu frankowego

Reklamacja kredytu frankowego
Coraz częściej wydawane korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych ewidentnie zachęcają frankowiczów do dochodzenia swoich praw. Wielu kredytobiorców mimo to...

Aneks do umowy kredytu hipotecznego – ile kosztuje, czy trzeba podpisać?

Aneks do umowy kredytu hipotecznego – ile kosztuje, czy trzeba podpisać?
Zdarza się tak, że po zawarciu umowy kredytu hipotecznego konieczne jest dokonanie zmiany warunków umowy. Wówczas właśnie podpisuje się aneks...