SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Skarga kasacyjna od wyroku frankowego – ile trwa, czym jest?

Data ostatniej aktualizacji:

Ile trwa skarga kasacyjna od wyroku frankowego?

Nie da się precyzyjnie i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile trwa skarga kasacyjna w sprawach frankowiczów. Niestety czas oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jest bardzo długi. Trzeba pamiętać, że wszystkie skargi kasacyjne z terenu całego kraju rozpoznawane są przez jeden i ten sam Sąd Najwyższy. Powyższe oraz ograniczona ilość sędziów w SN wpływają na istotny czas oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej. Na termin rozpoznania skargi kasacyjnej czeka się z reguły kilka lat od dnia wpływu skargi kasacyjnej do sądu (przy założeniu, że skarga nie zostanie wcześniej odrzucona w tzw. przedsądzie).

Co to jest skarga kasacyjna?

Trudno czynić rozważania odnośnie skargi kasacyjnej, bez odpowiedzi na pytanie czym tak naprawdę jest skarga kasacyjna. Skarga kasacyjna jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od prawomocnych wyroków w określonych, wskazanych w ustawie sprawach. Skarga kasacyjna przysługuje m.in. od wyroków w sprawach frankowych, o ile dotyczyły one roszczeń na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł (co w sprawach frankowych jest normą).

Zgodnie z art. 3989 § 1 KPC Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek:

  1. w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;
  2. istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;
  3. zachodzi nieważność postępowania lub
  4. skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. W wypadku gdy żadna z tych przesłanek nie występuje w sprawie Sąd Najwyższy odrzuca skargę kasacyjną na tzw. przedsądzie.

Względem skargi kasacyjnej obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że skarga kasacyjna, żeby została skutecznie wniesiona musi zostać podpisana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego. Brak spełnienia tego wymogu skutkować będzie odrzuceniem skargi kasacyjnej, bez jej merytorycznego rozpoznania.

Ile czasu jest na złożenie skargi kasacyjnej? Skarga kasacyjna termin

Termin na wniesienie skargi kasacyjnej jest ściśle określony w przepisach prawa. Zatem to ile czasu na kasację wyroku ma strona jest niezmienne. Po ogłoszeniu wyroku frankowego przez sąd II instancji każda ze stron ma 7 dni na złożenie wniosku o jego pisemne uzasadnienie. Sporządzenie takiego uzasadnienia zajmuje sądowi z reguły maksymalnie 2 – 3 miesiące. Po doręczeniu wyroku z uzasadnieniem strona na wniesienie skargi kasacyjnej ma 2 miesiące. Skarga kasacyjna wniesiona po tym czasie zostanie odrzucona przez sąd jako spóźniona.

Czy skargę kasacyjną można wygrać?

Wiele osób zastanawia się czy skarga kasacyjna może realnie wpłynąć na los sprawy frankowej. Innymi słowy, czy kasację można wygrać. Odpowiedź na tak zadane pytanie powinna brzmieć jak najbardziej, choć w praktyce wiele spraw wszczętych wniesieniem skargi kasacyjnej w ogólnie nie zostaje merytorycznie rozpoznanych.

Żeby mówić o wygraniu skargi kasacyjnej musi ona w pierwszej kolejność przejść tzw. przedsąd. Oznacza to, że SN bada, czy skarga kasacyjna spełnia w ogóle wymogi formalne i stawia zarzuty wyrokowi sądu II instancji leżące w zakresie zainteresowania Sąd Najwyższego, ewentualnie, czy porusza istotne zagadnienie prawne.

Nawet pomyślne przejście przez fazę przedsądu niekoniecznie musi oznaczać wygranie skargi kasacyjnej. Sąd Najwyższy badając sprawę wcale nie musi opowiedzieć się za stanowiskiem skarżącego. W przypadku jednak gdyby zarzuty skargi kasacyjnej zostały uwzględnione można mówić o wygraniu sprawy kasacyjnej. 

Trzeba również pamiętać, że SN nie zmieni zaskarżonego wyroku, a uchyli go i przekaże do ponownego rozpoznania. Los sprawy frankowej będzie więc leżał w gestii innego niż SN sądu, przy czym sąd ten wydając ponowny wyrok kierować się będzie sugestiami wskazanymi w uzasadnieniu orzeczenia SN.

Ile trwa kasacja wyroku?

Sąd Najwyższy rozpatruje wszystkie skargi kasacyjne z całego kraju, co wraz z ograniczoną liczbą sędziów wpływa na znaczący czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Jednak spora część spraw frankowych jest odrzucana już w ramach tzw. przedsądu. Zatem możliwe jest, że w ciągu około roku od złożenia skargi kasacyjnej ta zostanie już odrzucona. Sąd Najwyższy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy nie powinien być stresującym, bowiem orzecznictwo w sprawach frankowych sprzyja kredytobiorcom.

Czy skarga kasacyjna wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego?

Odpowiadając na pytanie czy skarga kasacyjna wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego należy wskazać, że co do zasady nie. Zgodnie z przepisami prawa wyrok sąd II instancji staje się prawomocny w dacie jego wydania. Tym samym tylko z tego powodu, że wyrok został zaskarżony poprzez wniesienie skargi kasacyjnej, nie dojść do wstrzymania jego wykonalności i w efekcie uniemożliwienia wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W tym miejscu trzeba jednak mieć na uwadze, że strona przegrana może skorzystać z możliwości jaką daje art. 388 KPC, który stanowi, że jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego. Co prawda orzeczenie sądu w zakresie wstrzymania wykonalności zależy od jego własnej oceny, niemniej każdorazowo złożenie takiego wniosku przez bank może być zagrożeniem dla wykonania wyroku frankowego.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Ile trwa skarga kasacyjna od wyroku frankowego

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...