SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Skarga kasacyjna SN a prawomocność wyroku frankowego

Data ostatniej aktualizacji:

Skarga kasacyjna SN a prawomocność wyroku frankowego

Rozważania w zakresie tego, czy kasacja wstrzymuje wykonanie wyroku rozpocznijmy od przybliżenia tego, czym jest skarga kasacyjna a prawomocność wyroku po informacje ile trwa kasacja wyroku. W Polsce istnieje tylko I i II instancja w postępowaniu sądowym, skarga kasacyjna zaś stanowi pewien środek zaskarżenia prawomocnego wyroku w II instancji.

Skarga kasacyjna a prawomocność wyroku idą ze sobą w parze, bowiem tę skargę złożyć można do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu II instancji, jednak warto zauważyć, iż nie stanowi ona III instancji.

Zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego – kiedy można złożyć?

Wykonalność wyroku sądu II instancji oznacza, że niezależnie od tego, czy Bank będzie nosił się z zamiarem złożenia skargi kasacyjnej, czy nie – frankowicz ma prawo domagać się wykonania wyroku, tj. rozliczenia się z bankiem i wykreślenia hipoteki. Warto jednak wiedzieć, kiedy może dojść do zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego:

  • Zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego możliwe jest, gdy w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne.
  • Zachodzi potrzeba ponownego rozpatrzenia sprawy, z uwagi na budzące wątpliwości rozbieżności w orzecznictwie.
  • Jeśli istnieją przesłanki sugerujące nieważność postępowania bądź skarga kasacyjna jest uzasadniona.

W związku z powyższym, frankowicze zastanawiający się nad tym, czy skarga nadzwyczajna wstrzymuje wykonanie wyroku, mogą oddychać spokojnie, bowiem do wniesienia kasacji od wyroku niezbędne jest spełnienie bardzo rygorystycznych wymogów formalnych. Sąd Najwyższy nie przyjmuje każdej skargi kasacyjnej do rozpatrzenia, a jak wiemy – wykonalność wyroku sądu II instancji zdecydowanie wystarcza do tego, aby sprawę jednogłośnie zakończyć na tym etapie.

Czy złożenie skargi kasacyjnej wstrzymuje wykonanie wyroku?

Frankowicze powinni zdawać sobie sprawę z tego, iż wstrzymanie wykonalności wyroku sądu II instancji, to coraz częściej stosowana przez banki technika obronna w sytuacji, gdy bank przegrywa sprawę o ustalenie nieważności umowy wyrokiem sądu II instancji.

Co do zasady, sprawy frankowe kończą się na dwóch postępowaniach, gdzie wykonalność wyroku sądu II instancji dochodzi do skutku i nie są składane od tego skargi kasacyjne.

Odpowiedź na pytanie, czy skarga nadzwyczajna wstrzymuje wykonanie wyroku, nie jest taka oczywista, bowiem bank ma prawo w świetle art. 388 k.p.c. złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku, które nie jest wcale uzależnione od złożenia skargi kasacyjnej i może zostać przedłożony oddzielnie, ale jednocześnie w sprawie, której przysługuje skarga kasacyjna.

Możliwe to jest w przypadku, gdy wykonalność wyroku sądu apelacyjnego wyrządzić może stronie pozwanej niepowetowaną szkodę. Przepisy określają, iż niepowetowana szkoda, to taka, której w razie złożenia skargi kasacyjnej nie będzie można naprawić względem stanu poprzedzającego kasację.

Czy skarga kasacyjna wstrzymuje egzekucję?

W tym przypadku ponownie mamy do czynienia z niejasną odpowiedzią na pytanie, czy skarga kasacyjna wstrzymuje wykonanie wyroku, tym samym, czy wstrzymuje ona egzekucję.

W przypadku złożenia skarg kasacyjnej do Sądu Najwyższego, a co za tym idzie określenie zasadności występowania przesłanek do złożenia takiej skargi, istnieje prawdopodobieństwo, że skarga nadzwyczajna doprowadzi do wstrzymania wykonalności wyroku sądu II instancji, a co za tym idzie, także egzekucji.

W przypadku, jeśli to bank pozwie frankowicza za niespłacanie kredytu, frankowicz sprawę przegra, to nie musimy zastanawiać się nad tym, czy skarga kasacyjna wstrzymuje wykonanie wyroku, bowiem pewnym jest, że gdy skarga kasacyjna zostanie przyjęta do rozpatrzenia – proces egzekucji zostanie wstrzymany.

Co oznacza zarzut zatrzymania?

Coraz częściej słyszy się, że w sprawach frankowych banki stosują tzw. zarzut zatrzymania warto więc pokrótce pochylić się nad tym zagadnieniem.

Prawo zatrzymania unormowane zostało w art. 496 KC, który stanowi, że jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

Przepis ten warunkuje więc otrzymanie zwrotu świadczenia od jednej ze stron umowy od wcześniejszego zaoferowania zwrotu świadczenia przez drugą ze stron. Korzystając z zarzutu zatrzymania banki próbują wykazać, że w przypadku unieważnienia umowy frankowej nie muszą zwracać zasądzonego na zwrot kredytobiorcy świadczenia tak długu, jak długo kredytobiorca nie zaoferuje bankowi zwrotu kwoty otrzymanego kapitału.

Możliwość zastosowania przez banki zarzutu zatrzymania jest poddawana w wątpliwość. Przede wszystkim zarzut taki można podnieść wyłącznie w stosunku do umowy wzajemnej tj. takiej, w której świadczenia obydwu stron były równoważne. Wydaje się, a jest to potwierdzone również w orzecznictwie, że umowa kredytu frankowego nie jest umową wzajemną, co powinno prowadzić do wniosku, że zarzut zatrzymania nie przysługuje bankom w sprawach frankowych. Póki co jednak zapadło za mało orzeczeń w sprawach z zarzutem zatrzymania by móc stwierdzić, czy zarzut taki będzie uwzględniany przez polskie sądy. Można przypuszczać, że kwestie zarzutu zatrzymania będą tematem licznych skarg kasacyjnych w sprawach frankowych i zostaną poddane analizę Sądu Najwyższego.

Ile trwa kasacja wyroku?

Zastanawiasz się jak długo trwa kasacja wyroku? Obowiązującym terminem na wniesienie kasacji od wyroku pozostaje urzędowe 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, następnie sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów na posiedzeniu niejawnym. Warto mieć na uwadze, iż czas oczekiwania na rozpatrzenie kasacji może być bardzo różny i zależny jest w dużej mierze od obłożenia Sądu Najwyższego, ale wynieść może od 3 miesięcy, nawet do 1 roku. Czasami czas ten jest znacznie wydłużony, jeśli sprawa jest skomplikowana, a obłożenie Sądu dość mocne.

Ile kosztuje kasacja wyroku?

Warto mieć na uwadze, iż zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego, czyli kasacja wyroku jest niczym innym, niż uchyleniem wyroku zapadłego w drugiej instancji przez Sąd Najwyższy lub Sąd Administracyjny, czyli zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego.

Bardzo mało ogólnodostępnych informacji można znaleźć odnośnie kosztów, jakie trzeba ponieść w przypadku składania kasacji wyroku.

Opłata od kasacji wynosi 450 zł, ale warto mieć na uwadze, że duża część kancelarii frankowych, jeśli nie zajmuje się składaniem skargi kasacyjnej, to jak już to robi – pobiera ogromne wynagrodzenie za sporządzenie skargi nadzwyczajnej. Nie wspominajmy już o tym, że aby można było taką skargę kasacyjną złożyć, to muszą zostać spełnione pewne, konkretne warunki. Niektórzy z prawników pobierają opłatę za sporządzenie kasacji nawet do 1200 zł, nie wspominając również o tym, że reprezentacja liczona jest dodatkowo.

Kancelaria Frejowski CHF nie pobiera dodatkowych kosztów, ale w tej kwestii zachęcamy do kontaktu i rozmowy na temat naszej proklienckiej praktyki.

Skarga kasacyjna a prawomocność wyroku – jakie warunki trzeba spełnić?

Kasacja może zostać złożona przez profesjonalnego pełnomocnika w wymaganym terminie w imieniu mocodawcy do Sądu Najwyższego, w ramach działania jakim jest wstrzymanie wykonalności wyroku sądu II instancji, czyli do Sądu, który wydał orzeczenie w II instancji. Prezes Sądy Najwyższego wówczas zbada zasadność kasacji oraz określi, czy zachodzą okoliczności pozwalające na dalsze jej rozpatrywanie.

Gdy kasacja spełnia wszelkie formalne wymogi zostaje przekazana, jako zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego, który przekazuje dalej kasację stronom, które mają możliwość odpowiedzi na kasację. Wszelkie decyzje wydawane są na rozprawach.

Co dalej po kasacji wyroku? Co po skardze kasacyjnej?

Na samym początku warto wspomnieć oraz uczulić, iż od wyroku Sądu Najwyższego nie przysługuje żaden skuteczny środek odwoławczy, który regulowałoby nasze krajowe prawo, jedynym zaskarżeniem w przypadku takiego wyroku kasacyjnego może być skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, ale to również możliwe jest w szczególnych oraz wskazanych przypadkach.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...