Kredyt denominowany a indeksowany

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Kredyt denominowany a indeksowany

Spis treści:

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyty denominowane czy kredyty indeksowane były powszechnie udzielane przez banki, a kredytobiorcy chętnie z nich korzystali. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Wpływ na spadek zainteresowania kredytami denominowanymi oraz kredytami indeksowanymi miała sytuacja osób, które zaciągnęły zobowiązania w CHF (frankach szwajcarskich), gdzie początkowo kurs waluty był bardzo niski, a w międzyczasie kurs znacznie wzrósł. Aktualnie wiele tysięcy osób walczy w sądach o unieważnienie kredytu denominowanego lub indeksowanego.

Co to jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota kredytu określona zostaje w walucie obcej, ściślej mówiąc w walucie kredytu, np. w CHF (frankach szwajcarskich). Natomiast wypłata kredytu następuje w walucie własnej, czyli np. w złotych polskich. Do przeliczenia stosowany jest kurs kupna waluty obcej z dnia uruchomienia kredytu. Zazwyczaj od momentu negocjacji i ustaleń umowy kredytowej do jej podpisania mija pewien okres czasu. W tym czasie kurs waluty może wzrosnąć, ale może także zmaleć. W sytuacji wzrostu kursu kredytobiorca otrzyma kwotę wyższą niż wnioskował. Z kolei jeżeli kurs drastycznie spadnie, kredytobiorca otrzyma mniej środków niż zakładał.

Spłata raty następuje w walucie własnej. Wysokość raty ustalana zostaje w oparciu o aktualny kurs waluty obcej. Kursy walut podlegają ciągłym zmianom, dlatego zaciągnięcie zarówno kredytu denominowanego. jak i kredytu indeksowanego wiąże się z dużym ryzykiem. 

Kredyt indeksowany – definicja

Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu walutowego, w którym kwota kredytu określona zostaje w PLN (złotych polskich). W konsekwencji kredytobiorca zna dokładną kwotę kredytu jaka zostanie mu przyznana.

W kredycie indeksowanym, tak jak w kredycie denominowanym spłata raty następuje w walucie własnej. Wysokość raty ustalana zostaje w oparciu o aktualny kurs waluty obcej. Oznacza to, że kwota do spłaty, tak samo jak w przypadku kredytu denominowanego,  może ulec wahaniom w zależności od kursu walutowego. W przypadku kredytu indeksowanego jedyną pewną jest wysokość przyznanego kredytu. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt indeksowany do CHF (franka szwajcarskiego) po 15 stycznia 2015 r., podobnie jak osoby, które zawarły umowy kredytu denominowanego do CHF (franka szwajcarskiego), zobowiązani byli płacić o wiele wyższe raty niż przedtem.

Jaka jest różnica między kredytem indeksowanym a denominowanym?

Najważniejsze różnice między kredytem indeksowanym a denominowanym to:

  • waluta kwoty kredytu wskazana w umowie – w przypadku kredytu denominowanego w umowie kredytowej kwota przyznanego kredytu wskazana jest w walucie obcej, w której zaciągany jest kredyt, a w przypadku kredytu indeksowanego kwota podana jest w złotych polskich;
  • waluta wypłaty kwoty kredytu – w przypadku kredytu denominowanego wysokość wypłaty kwoty kredytu zależna jest od kursu waluty obcej, która obowiązywać będzie w dniu uruchomienia kredytu, a w przypadku kredytu indeksowanego klient z góry zna kwotę wypłaty kredytu.

W jakiej walucie wypłacany jest kredyt denominowany?

W umowie kredytu denominowanego kwota wyrażona jest w walucie obcej. Kredyt jest jednak wypłacany kredytobiorcy w złotych polskich po kursie waluty obcej z dnia uruchomienia. Przykładowo w umowie kredytu denominowanego do CHF (franka szwajcarskiego) kwota wskazana w umowie będzie wyrażona w CHF, zaś wypłata kredytu nastąpi w złotych polskich po kursie CHF z dnia przelewu środków na konto kredytobiorcy. W przypadku kredytu denominowanego, kredytobiorca do dnia uruchomienia kredytu nie zna kwoty jaka zostanie mu wypłacona. Może ona być niższa lub wyższa od tej, o którą wnioskował.

Na czym polega mechanizm indeksacji?

Mechanizm indeksacji polega na tym, że w dniu wymagalności raty kredytowej bank przelicza ratę kredytu księgowaną w walucie obcej, np. frankach szwajcarskich (CHF) na złote polskie po kursie sprzedaży waluty obcej, wyznaczanym w wewnętrznej tabeli banku.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF