SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt denominowany – co to jest, na czym polega?

Data ostatniej aktualizacji:

kredyt denominowany kancelaria

Wśród licznych rodzajów kredytów, najdonioślejsze znaczenie mają kredyty hipoteczne. Popularne przed laty kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim, najczęściej stanowiły tzw. kredyty denominowany. Co to oznacza dla kredytobiorcy i dlaczego kredyty takie nadają się do unieważnienia?

Sprawdź również: Kredyt denominowany a indeksowany

Kredyt denominowany – na czym polega?

Kredyty denominowane nie są nowością, na polskim rynku kredytowym istnieją już od wielu lat. Kredyt denominowany to rodzaj kredytu walutowego. W praktyce o kredycie denominowanym mówimy w sytuacji gdy kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej (np. franku szwajcarskim, czy euro), a wypłacana jest na konto kredytobiorcy w złotych polskich. Niezależnie od tego w jakiej walucie wyrażona jest kwota kredytu, jego spłata, co do zasady, zawsze następuje w złotych polskich.

Kredyty tego rodzaju są ryzykowne dla kredytobiorców, o czym najlepiej przekonali się frankowicze. Kursy walut podlegają nieustannym zmianom, w związku z czym zmienia się również kwota kredytu do zwrotu. Przy wzroście kursu (jak miało to miejsce w przypadku franka szwajcarskiego) kredytobiorca musi zwrócić znacznie więcej środków (w złotych polskich) niż wynikało to z przeliczenia kwoty kapitału po kursie z dnia zawarcia umowy.

Dlaczego umowy frankowe są nieważne?

Kwestia nieważności umów frankowych została już w wyczerpujący sposób omówiona w orzecznictwie sądowym ostatnich lat. W uproszczeniu wskazując umowy kredytu frankowego uznawane są za nieważne z uwagi na fakt, że zawierają w sobie liczne klauzule niedozwolone (abuzywne).

Klauzule abuzywne to postanowienia umowne, które rażąco naruszają interes konsumenta i dobre obyczaje. Przyjmuje się, że klauzule takie nie są indywidualnie negocjowane z konsumentem oraz doprowadzają do sytuacji, w której interes konsumenta jest marginalizowany, a jego pozycja, jako strony umowy, ulega znacznemu pogorszeniu.

Sąd powinien usunąć z treści umowy kredytowej klauzule abuzywne. Jeżeli uzna, że po ich wyeliminowaniu umowa nie może dalej funkcjonować w obrocie, orzec powinien o nieważności umowy frankowej.

Czy każdy kredyt frankowy można unieważnić?

Wiele osób zastanawiać się może, czy każdy kredyt frankowy można unieważnić? Zdecydowana większość spraw frankowych (ponad 90%, a według niektórych danych nawet ponad 95%) kończy się wygraną frankowiczów, najczęściej unieważnieniem kredytu. Nie oznacza to jednak, że każdy kredyt frankowy nadaje się do unieważnienia.

Sąd z pewnością nie unieważni kredytu, jeżeli w treści umowy nie dopatrzy się klauzul niedozwolonych. W praktyce jednak większość spraw frankowych dotyczy umów podpisanych wiele lat temu (zwłaszcza w latach 2006-2008). W umowach tych zawarty jest szereg klauzul niedozwolonych, których ujawnienie znacząco ułatwia wygranie sprawy przed sądem.

Problematyczną może być również sytuacja, w której umowę kredytu podpisał przedsiębiorca, a umowa związana była z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Okoliczność ta sama w sobie nie przesądza jeszcze o braku możliwości unieważnienia umowy frankowej, znacząco jednak zmniejsza szanse na końcowy sukces. Względem przedsiębiorców nie mają bowiem zastosowania korzystne przepisy z ustawy o ochronie konsumentów.

Może również zdarzyć się, że sąd oddali powództwo o unieważnienie umowy frankowej z uwagi na wykształcenie kredytobiorcy w dacie zawierania umowy kredytowej. Frankowicze mogą przegrać sprawy frankowe z uwagi na swoje wykształcenie ekonomiczne, finansowe lub pokrewne, które umożliwiałoby im zorientowanie się, że część z klauzul umownych ma charakter abuzywny. W praktyce takie sytuacje należą jednak do rzadkości.

Co się dzieje po unieważnieniu kredytu frankowego?

Uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy o unieważnienie umowy kredytu frankowego jest najkorzystniejszym i najdalej idącym w skutkach rozstrzygnięciem sprawy frankowej przez sąd. Taki wyrok prowadzi bowiem do uznania, że umowa jest nieważna. Skutkiem tego umowę traktuje się jako nigdy niezawartą.

W wyroku unieważniającym umowę frankową sąd zobowiązuje bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich świadczeń, które od niego otrzymał w związku z umową kredytową. Tym samym bank musi zwrócić kredytobiorcy wpłacone przez niego raty kredytu (zarówno odsetkowe, jak i kapitałowe), prowizje, opłaty związane z ubezpieczeniem kredytu itp. W praktyce więc na skutek unieważnienia umowy udzielony niegdyś kredyt staje się, z ekonomicznego punktu widzenia, darmową pożyczką.

Kredytobiorca powinien natomiast oddać bankowi kwotę równowartą wartości faktycznie wypłaconego kapitału. Co istotne obowiązek ten nie wynika wprost z wyroku frankowego, to bank musi więc wyjść z inicjatywą w tym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że w braku współpracy kredytobiorcy co do zwrotu kapitału może on zostać pozwany do sądu, co narazić może kredytobiorcę na dodatkowe koszty.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...