SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Mechanizm indeksacji – na czym polega?

Mechanizm indeksacji – na czym polega?

Wiele słyszy się o tym, że umowy kredytów frankowych mają swoje „typy” – mogą być denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego. Co to jednak oznacza oraz czym właściwie jest mechanizm indeksacji? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Mechanizm indeksacji – jak działa?

Mechanizm indeksacji to mechanizm przeliczeń, który stosowany jest w umowach kredytów frankowych. W uproszczeniu indeksacja polega na tym, że w momencie wypłaty kwoty kredytu w złotówkach zostaje ona przeliczona na franki szwajcarskie według kursu kupna CHF stosowanego przez dany bank. Ta kwota stanowi wyjściowe zadłużenie kredytobiorcy. W dalszym kroku – kiedy kredytobiorca wpłaca ratę kredytu w złotówkach – następuje kolejne przeliczenie. Każda wpłata kredytobiorcy przeliczana jest na franki szwajcarskie według kursu sprzedaży CHF obowiązującego w danym banku w dniu spłaty.

Mechanizm indeksacji – wadliwość

Wadliwość mechanizmu indeksacji sprowadza się do tego, że to bank w swojej tabeli kursowej ustala zarówno kurs kupna franka jak i kurs sprzedaży. Ustalanie kursu w tabeli bankowej odbywa się w sposób dowolny – bez konkretnych kryteriów. Zatem zarówno przy wypłacie kredytu jak i potem podczas spłaty kredytu frankowego bank może kształtować zadłużenie kredytobiorcy w sposób nieograniczony.

Mechanizm indeksacji kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy, a zatem stanowi on postanowienie niedozwolone.

Kredyt denominowany we frankach

Kredyt denominowany to kredyt, w którym kwota kredytu wyrażona została w umowie w walucie obcej, lecz uruchomiony został on w walucie polskiej. Spłata kredytu następuje w złotych polskich z zastosowaniem przeliczenia według kursu wymiany walut na dany dzień. W kredycie denominowanym w chwili zawierania umowy znamy jedynie saldo kredytu, natomiast nieznana jest kwota kredytu w złotych polskich, jaka zostanie kredytobiorcy wypłacona.

Kredyt denominowany – przykład zapisu

Bank udziela kredytobiorcy na jego wniosek kredytu hipotecznego denominowanego w kwocie 50.000,00 CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany to natomiast kredyt, w którym kwota kredytu wyrażona jest w złotówkach i w złotówkach też następuje spłata kredytu. Jednak przy wypłacie kredytu kwota kredytu przeliczana jest na walutę obcą – franki szwajcarskie. W z związku z tym wysokość zobowiązania jest uzależniona od kursu waluty w konkretnym dniu.

Kredyt indeksowany – przykład zapisu

  • Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.
  • Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku.

Klauzule indeksacyjne, stanowiące niedozwolone postanowienia umowne znajdują się m.in. w umowach zawieranych z Bankiem Millenium, mBankiem, Bankiem BPH, Getin Bankiem, Raiffeisen Bankiem, Santander Bank, Pekao, BOŚ i wieloma innymi.

Kredyt indeksowany a denominowany – ryzyko

Zaciągnięcie kredytu czy to indeksowanego czy denominowanego wiąże się z ryzykiem walutowym. Plusem kredytu indeksowanego do franka jest to, że kredytobiorca wie dokładnie, jaką kwotę w polskich złotych otrzyma. Przy kredycie denominowanym kredytobiorca zna kwotę, która zostanie mu wypłacona jedynie w przybliżeniu, bowiem zależy ona od kursu waluty, który nie jest znany w dniu wypłaty środków.

Kredyt indeksowany i denominowany – pozew

W obrocie znajduje się zarówno wiele umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego jak i denominowanych. Oba rodzaje tych umów posiadają w swojej treści postanowienia niedozwolone związane z dowolnymi przeliczeniami walut zgodnie z tabelą kursową banku. Jednak argumenty przemawiające za nieważnością kredytu indeksowanego i denominowanego nieco się różnią. Dlatego też warto skorzystać z pomocy prawnika przy konstruowaniu pozwu przeciwko bankowi, jak i później przy sprawie sądowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....