Reklamacja kredytu frankowego

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Coraz częściej wydawane korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych ewidentnie zachęcają frankowiczów do dochodzenia swoich praw. Wielu kredytobiorców mimo to zastanawia się co można zrobić z kredytem we frankach szwajcarskich oraz czy warto iść do banku w sprawie kredytów frankowych. Jeśli posiadasz kredyt frankowy i jesteś zdecydowany skierować swoje roszczenie do banku, w pierwszej kolejności powinieneś to zrobić w formie reklamacji.  

Reklamacja do banku – kredyt frankowy

Reklamacja do banku to pismo, w którym kredytobiorca zwraca uwagę na wadliwość zawartej umowy kredytowej. W przypadku umów frankowych, jak już pokazało orzecznictwo polskich sądów, często stosowane były klauzule abuzywne, które pozwalają bankowi na dowolne kształtowanie salda zadłużenia. W postępowaniu sądowym reklamacja stanowi również próbę polubownego zakończenia sporu.

Po złożeniu reklamacji, bank ma 30 dni od dnia doręczenia, na udzielenie odpowiedzi kredytobiorcy. W szczególnych wypadkach powyższy termin może ulec wydłużeniu do 60 dni. Taką sytuację bank powinien jednak szczegółowo wyjaśnić, podać przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpoznania sprawy oraz określić nowy termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni. Jeżeli bank nie udzieli odpowiedzi w powyżej wskazanych terminach uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą kredytobiorcy.

W znacznej większości banki udzielają odpowiedzi w terminie i niestety najczęściej są to odpowiedzi negatywne. Reklamacja nie kończy więc sprawy. Kolejnym krokiem jest pozew w sprawie kredytu frankowego skierowany do sądu.

Reklamacja do banku – kredyt frankowy – wzór

Nie istnieje jeden wzór reklamacji kredytu frankowego. Wskazać jednak należy, że powinna ona zostać sporządzona w formie pisemnej. Reklamację złożoną w formie ustnej lub elektronicznej jest bowiem trudniej udowodnić. Reklamację kredytu frankowego można złożyć osobiście w placówce banku lub wysłać listem poleconym na adres siedziby głównej banku. W celach dowodowych należy zachować potwierdzenie złożenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji osobiście w banku, kredytobiorca powinien poprosić pracownika banku o złożeniu na jego kopii adnotacji o przyjęciu reklamacji wraz z datą. Z kolei w sytuacji wysłania reklamacji pocztą, należy zachować potwierdzenie nadania listu poleconego.

W celu sprawniejszego rozpatrzenia złożonego pisma należy zawrzeć następujące dane:

  • imię i nazwisko kredytobiorcy,
  • adres korespondencyjny kredytobiorcy,
  • adres e-mail,
  • datę zawarcia i numer umowy kredytowej;
  • żądanie, czyli określenie tego czego się domagamy,
  • uzasadnienie podstaw ww. roszczenia,
  • podpis kredytobiorcy.

W reklamacji możesz również złożyć prośbę o podanie podstawy prawnej, w oparciu o którą bank uznaje, że umowa kredytowa została ważnie zawarta. Dzięki temu dowiesz się na jakich przepisach obowiązującego prawa bank będzie budował swoją argumentację w sądzie.

Reklamacja – kredyt denominowany, kredyt indeksowany

Konstruując reklamację dotyczącą kredytu denominowanego należy złożyć roszczenie unieważnienia całej umowy kredytowej oraz zwrotu wszystkich rat wpłaconych do banku. W przypadku kredytu denominowanego, pomimo usunięcia z umowy klauzul niedozwolonych umowy, nie można w dalszym ciągu wykonywać.

Z kolei pisząc reklamację dotyczącą kredytu indeksowanego kredytobiorca powinien wskazać, jakich konkretnych postanowień domaga się wykluczenia z umowy oraz czy usunięcie wskazanych zapisów doprowadzi do unieważnienia całej umowy czy do odfrankowienia.

Oprócz klauzul abuzywnych w reklamacji należy wskazać kwotę kredytu oraz okres kredytowania, marżę, kwotę rat wpłaconych i rat należnych, w sytuacji braku postanowień niedozwolonych w umowie kredytowej. Dodatkowo w piśmie powinien znaleźć się wniosek o skorygowania przez bank harmonogramu spłaty kredytu. Jeżeli kredytobiorca posiada nadpłatę należy również wnieść o jej zwrot, ewentualnie zaliczenie na poczet spłaty kredytu.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 27 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2022

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF