SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Reklamacja kredytu frankowego

Data ostatniej aktualizacji:

Reklamacja kredytu frankowego

Coraz częściej wydawane korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych ewidentnie zachęcają frankowiczów do dochodzenia swoich praw. Wielu kredytobiorców mimo to zastanawia się co można zrobić z kredytem we frankach szwajcarskich oraz czy warto iść do banku w sprawie kredytów frankowych. Jeśli posiadasz kredyt frankowy i jesteś zdecydowany skierować swoje roszczenie do banku, w pierwszej kolejności powinieneś to zrobić w formie reklamacji.  

Reklamacja do banku – kredyt frankowy

Reklamacja do banku to pismo, w którym kredytobiorca zwraca uwagę na wadliwość zawartej umowy kredytowej. W przypadku umów frankowych, jak już pokazało orzecznictwo polskich sądów, często stosowane były klauzule abuzywne, które pozwalają bankowi na dowolne kształtowanie salda zadłużenia. W postępowaniu sądowym reklamacja stanowi również próbę polubownego zakończenia sporu.

Po złożeniu reklamacji, bank ma 30 dni od dnia doręczenia, na udzielenie odpowiedzi kredytobiorcy. W szczególnych wypadkach powyższy termin może ulec wydłużeniu do 60 dni. Taką sytuację bank powinien jednak szczegółowo wyjaśnić, podać przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpoznania sprawy oraz określić nowy termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni. Jeżeli bank nie udzieli odpowiedzi w powyżej wskazanych terminach uznaje się, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą kredytobiorcy.

W znacznej większości banki udzielają odpowiedzi w terminie i niestety najczęściej są to odpowiedzi negatywne. Reklamacja nie kończy więc sprawy. Kolejnym krokiem jest pozew w sprawie kredytu frankowego skierowany do sądu.

Reklamacja do banku – kredyt frankowy – wzór

Nie istnieje jeden wzór reklamacji kredytu frankowego. Wskazać jednak należy, że powinna ona zostać sporządzona w formie pisemnej. Reklamację złożoną w formie ustnej lub elektronicznej jest bowiem trudniej udowodnić. Reklamację kredytu frankowego można złożyć osobiście w placówce banku lub wysłać listem poleconym na adres siedziby głównej banku. W celach dowodowych należy zachować potwierdzenie złożenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji osobiście w banku, kredytobiorca powinien poprosić pracownika banku o złożeniu na jego kopii adnotacji o przyjęciu reklamacji wraz z datą. Z kolei w sytuacji wysłania reklamacji pocztą, należy zachować potwierdzenie nadania listu poleconego.

W celu sprawniejszego rozpatrzenia złożonego pisma należy zawrzeć następujące dane:

  • imię i nazwisko kredytobiorcy,
  • adres korespondencyjny kredytobiorcy,
  • adres e-mail,
  • datę zawarcia i numer umowy kredytowej;
  • żądanie, czyli określenie tego czego się domagamy,
  • uzasadnienie podstaw ww. roszczenia,
  • podpis kredytobiorcy.

W reklamacji możesz również złożyć prośbę o podanie podstawy prawnej, w oparciu o którą bank uznaje, że umowa kredytowa została ważnie zawarta. Dzięki temu dowiesz się na jakich przepisach obowiązującego prawa bank będzie budował swoją argumentację w sądzie.

Reklamacja – kredyt denominowany, kredyt indeksowany

Konstruując reklamację dotyczącą kredytu denominowanego należy złożyć roszczenie unieważnienia całej umowy kredytowej oraz zwrotu wszystkich rat wpłaconych do banku. W przypadku kredytu denominowanego, pomimo usunięcia z umowy klauzul niedozwolonych umowy, nie można w dalszym ciągu wykonywać.

Z kolei pisząc reklamację dotyczącą kredytu indeksowanego kredytobiorca powinien wskazać, jakich konkretnych postanowień domaga się wykluczenia z umowy oraz czy usunięcie wskazanych zapisów doprowadzi do unieważnienia całej umowy czy do odfrankowienia.

Oprócz klauzul abuzywnych w reklamacji należy wskazać kwotę kredytu oraz okres kredytowania, marżę, kwotę rat wpłaconych i rat należnych, w sytuacji braku postanowień niedozwolonych w umowie kredytowej. Dodatkowo w piśmie powinien znaleźć się wniosek o skorygowania przez bank harmonogramu spłaty kredytu. Jeżeli kredytobiorca posiada nadpłatę należy również wnieść o jej zwrot, ewentualnie zaliczenie na poczet spłaty kredytu.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez frankowiczów?
Orzecznictwo niewątpliwie stoi po stronie frankowiczów, jednak nie zawsze frankowicz wygrywa sprawę w sądzie. Specyfika spraw frankowych oraz specyficzny przeciwnik...

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?

Czy Frankowicze mogą liczyć na wsparcie rządu?
Frankowicze nie mają co liczyć na ustawę frankową. Na nią jest już za późno. Frankowicze powinni sami podjąć kroki, aby...

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?

Czy unieważnienie kredytu frankowego wpływa na zdolność kredytową?
Pozwy w przedmiocie unieważnienia umowy kredytu frankowego nieustannie zyskują na popularności. Nie może to dziwić gdyż w efekcie uzyskania wyroku...