SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Korzystne dla frankowiczów wyroki Sądu Najwyższego

Korzystne dla frankowiczów wyroki Sądu Najwyższego

Niektóre, z reguły fundamentalne dla spraw frankowych, kwestie prawne muszą zostać rozstrzygnięte w kompleksowy sposób, nadający kierunek orzeczniczy innym sądom. W takich wypadkach na temat zagadnień prawnych dotyczących postępowania frankowych wypowiada się TSUE lub Sąd Najwyższy.

Z uwagi na wagę takich orzeczeń poniżej przedstawionych zostało kilka orzeczeń, w których to SN pochylił się nad istotnymi z punktu frankowiczów sprawami.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 r. III CZP 40/22

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie sygn. III CZP 40/22. Orzeczenie to porusza istotne z punktu widzenia interesów kredytobiorców frankowych zagadnienia. Zgodnie z poglądem SN zawartym w treści uchwały III CZP 40/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. postanowienia umów kredytów frankowych, z których wynika, że to bank określa kurs franka, nie wskazując przy tym na jakich obiektywnych przesłankach będzie się opierał, są abuzywne.

Sąd Najwyższy zarzucił tego rodzaju klauzulom indeksacyjnym przede wszystkim to, że nie zostały one napisane zrozumiałym językiem, w efekcie nie pozwalały kredytobiorcom realnie oszacować ryzyka ekonomicznego zawarcia umowy frankowej. Dodatkowo Sąd Najwyższy wprost wskazał, że z uwagi na fakt, iż cały mechanizm indeksacji jest abuzywny, to w efekcie umowa kredytu zawierająca takie postanowienia jest nieważna.

Jest to istotny argument dla kredytobiorców wytaczających powództwa przeciwko bankom o unieważnienie umowy. Jeżeli w umowie kredytowej znajdują się analogiczne postanowienia to sąd powinien uznać taką umowę za nieważną. W efekcie bank będzie zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego do chwili uprawomocnienia się wyroku świadczeń. Bank będzie musiał zwrócić przede wszystkim wpłacone raty wraz z odsetkami, ale też prowizje, czy wszelkiego innego rodzaju opłaty manipulacyjne związane z kredytem frankowym.

Uchwała SN z dnia 16 lutego 2021 r. III CZP 11/20

Kolejnym ważnym z punktu widzenia kredytobiorców frankowych orzeczeniem SN jest uchwała z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. III CZP 11/20. W treści tej uchwały Sąd Najwyższy opowiedział się za zastosowaniem w sprawach frankowych tzw. teorii dwóch kondykcji.

SN wprost wskazał, że Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 KC) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.

Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził, że kredytobiorca ma prawo dochodzić od banku świadczenia nienależnego w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy, niezależnie od tego, czy w dalszym ciągu jest dłużnikiem banku, czy też zwrócił wcześniej cały wypłacony mu kapitał.

Uchwała SN z dnia 2 czerwca 2022 r. I KZP 2/22

Na koniec warto również przywołać stosunkowo świeżą uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie I KZP 2/22 z 1 czerwca 2022 r. W uchwale SN wypowiedział się na temat problematyki orzekania w postępowaniach sądowych przez sędziów powołanych przez tzw. nowy KRS. Z uwagi na fakt, że tryb nowelizacji uchwały o KRS i jej zgodność z prawem budzi wątpliwości części środowisk prawniczych, pełnomocnicy banków starali się wykorzystywać ten fakt i na takiej podstawie podważać orzeczenia frankowe.

W uchwale I KZP 2/22 Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że brak podstaw do przyjęcia a priori, że każdy sędzia sądu powszechnego, który uzyskał nominację w następstwie brania udziału w konkursie przed Krajową Radą Sądownictwa po 17 stycznia 2018 r., nie spełnia minimalnego standardu bezstronności i każdorazowo sąd z jego udziałem jest nienależycie obsadzony w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 KPK. Taka sytuacja zachodzi jedynie w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego, którzy otrzymali nominacje w takich warunkach.

Choć uchwała bezpośrednio odnosi się do spraw karnych, to przez analogię będzie miała znaczenie również w sprawach cywilnych, w tym frankowych. Tym samym banki zostały pozbawione kolejnego argumentu w sporach z kredytobiorcami.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...