SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Replika na odpowiedź na pozew

Data ostatniej aktualizacji:

Replika na odpowiedź na pozew

W toku postępowania sądowego często dochodzi do wymiany pism procesowych między stronami. Pierwszym pismem w sprawie jest pozew, który wszczyna całe postępowanie. Następnie sąd zobowiązuje pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew. Często w odpowiedzi pozwanego poruszane są nowe wątki nieujęte w pozwie, dlatego też często istnieje potrzeba, aby się do nich ustosunkować. Można to zrobić składając replikę na odpowiedź na pozew.

Odpowiedź na odpowiedź na pozew

Odpowiedź na odpowiedź na pozew fachowo zwana jest również repliką na odpowiedź na pozew. Jest to pismo procesowe powoda, sporządzane celem ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew wniesionej przez pozwanego. W sprawie frankowej o unieważnienie kredytu odpowiedź na odpowiedź na pozew składa kredytobiorca po doręczeniu mu odpowiedzi na pozew wniesionej przez bank. Złożenie takiego pisma co do zasady nie jest obowiązkowe niemniej warto to uczynić, zwłaszcza jeżeli w treści odpowiedzi na pozew pojawiły się wątki czy twierdzenia wcześniej nieznane lub nie podnoszone przez stronę powodową.

Zdarza się również, że sądy zobowiązują stronę powodową do złożenia odpowiedzi na odpowiedź na pozew i zakreślają jej w tym celu określony termin. Przekroczenie tego terminu może wiązać się z negatywnymi skutkami procesowymi.

Jak napisać replikę na odpowiedź na pozew?

Replika na odpowiedź na pozew musi spełniać wymogi pisma procesowego wskazane w art. 126 KPC tzn. m.in. oznaczenie sądu, stron, sygnatury sprawy, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę pisma i uzasadnienie oraz oczywiście musi być podpisana, a w przypadku załączenia załączników powinny być one wymienione na końcu pisma.

Nie ma jednego, prawidłowego wzoru repliki na odpowiedź na pozew, bowiem każdorazowo musi ona odnosić się do argumentów użytych przez pozwanego. Dlatego też pisząc odpowiedź na odpowiedź na pozew należy w pierwszej kolejności szczegółowo przeczytać odpowiedź na pozew frankowy, a następnie zastanowić się, które twierdzenia pozwanego kwestionujemy.

Banki zazwyczaj zaprzeczają twierdzeniom kredytobiorcy o nieważności umowy kredytu i próbują wykazać, że zawarta umowa kredytu jest ważna i zgodna z przepisami prawa. Sporządzając odpowiedź na odpowiedź na pozew warto przytoczyć twierdzenia pozwanego, które kwestionujemy, a także orzeczenia sądów, które potwierdzałyby nasze stanowisko.

Replika na odpowiedź na pozew wzór – pobierz

Jak zostało wskazane powyżej nie jest możliwe stworzenie wzoru repliki na odpowiedź na pozew, który byłby właściwy dla wszystkich spraw frankowych. Dla lepszego zobrazowania zamieszczamy jednak przykładowy wzór takiej repliki. Wskazać należy, że sporządzenie odpowiedzi na odpowiedź na pozew wymaga w sprawach frankowych wiedzy i doświadczenia, stąd też najlepiej jest powierzyć jej napisanie adwokatowi lub radcy prawnemu specjalizującemu się w sprawach kredytów frankowych.

Wzór odpowiedzi na pismo z sądu

O co banki wnoszą w odpowiedzi na pozew? – Załączniki

Zazwyczaj odpowiedzi na pozew sporządzane przez pełnomocników banków są bardzo obszerne. Łącznie z załącznikami wynoszą często kilkaset stron. W odpowiedzi na pozew banki próbują wykazywać, że umowa kredytu jest ważna i skuteczna. W tym też celu składają wiele wniosków dowodowych. Ważne jest, aby je dokładnie przeanalizować, bowiem z reguły wnioski dowodowe składane przez banki nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Przykładowo nie ma znaczenia czy kurs stosowany przez bank w tworzonych przez niego tabelach kursowych był kursem rynkowym czy też nie, stąd też nie ma potrzeby w tym zakresie przeprowadzać dowodu z opinii biegłego z zakresu finansów. Wskazać należy, że kluczowe akurat w tym przypadku jest to, że bank miał możliwość wpływania na wysokość kursu franka szwajcarskiego, nie zaś czy z tej możliwości korzystał.

W odpowiedziach na pozew banki najczęściej chcą przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, jak też powołują świadków – pracowników banku.

Ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew

Gdy pozwany wniesienie odpowiedź na pozew strona powodowa może się do niej odnieść. Takie ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew nosi nazwę repliki na odpowiedź na pozew. W treści repliki powód może wejść w polemikę z twierdzeniami przedstawionymi w odpowiedzi na pozew.

Pismo z ustosunkowaniem się do odpowiedzi na pozew może również zawierać wnioski dowodowe, o ile potrzeba ich powołania wyniknęła dopiero po zapoznani się z argumentacją, czy wnioskami zawartymi w odpowiedzi na pozew. W postępowaniu apelacyjnym odpowiednikiem pisma z ustosunkowaniem się do odpowiedzi na pozew jest replika na odpowiedź na apelację.

Replika na odpowiedź na pozew termin

Może zdarzyć się tak, że sąd zobowiąże powoda do złożenia pisma z ustosunkowaniem się do odpowiedzi na pozew (repliki do odpowiedzi na pozew). W takim wypadku sąd wyznaczy na powyższe stosowny termin. Najczęściej termin do repliki do odpowiedzi na pozew wynosi 14 albo 21 dni. Jeżeli sąd nie zobliguje powoda do złożenia repliki na odpowiedź na pozew i tak można wnieść takie pismo. W takim wypadku termin na wniesienie repliki do odpowiedzi na pozew nie jest z góry wyznaczony, a pismo takie powinno zostać złożone bez zbędnej zwłoki.

Ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew wzór

Nie ma jednego z góry określonego wzoru odpowiedzi na pozew. Pismo takie musi z pewnością spełniać wymogi pisma procesowego. Należy więc wskazać miejscowość i datę pisma, oznaczyć sąd prowadzący sprawę i strony oraz ich pełnomocników, jak również wskazać sygnaturę sprawy. Pismo powinno zawierać również zgłoszone wnioski, żądania i twierdzenia oraz uzasadnienie. Koniecznym elementem pisma jest złożenie pod nim własnoręcznego podpisu.

Replika na odpowiedź na pozew

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...