SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pozew frankowy po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Data ostatniej aktualizacji:

Kredyt frankowy co do zasady zaciągany był przez małżeństwa, które wówczas zazwyczaj znajdowały się w stanie rozkwitu, jednakże czasami małżeństwa, tak jak i kredyty stają się problematyczne i toksyczne. Pozew frankowy po rozwodzie lub po śmierci to często analizowane przypadki przez naszych prawników, bowiem zazwyczaj tylko jedna ze stron spłaca kredyt frankowy zaciągnięty na hipotekę, a także decyduje się na pozwanie banku. Czy w przypadku, jeśli jedna ze stron zdecyduje się na pozwanie banku, to zachodzi współuczestnictwo konieczne kredytobiorców? Niekoniecznie, ale żeby można było wystąpić do sądu samodzielnie, należy spełnić kilka obligatoryjnych, formalnych warunków. 

Pozew frankowy po rozwodzie

Kredyt frankowy rozwód, to najczęstszy powód poróżnienia między sobą kredytobiorców w sprawach frankowych. Często w takiej sytuacji dochodzi do tego, że jeden z małżonków opuszcza nieruchomość obarczoną kredytem frankowym i spłata zadłużenia przechodzi automatycznie na osobę, która pozostaje w nieruchomości. Jednakże są to ustalenia nieformalne między małżonkami, dlatego niezbędne jest chociażby zwolnienie z długu współkredytobiorcy, aby sprawa była choć odrobinę bardziej transparentna. Najczęściej jednak nie mamy do czynienia z jasną sytuacją, a drugi kredytobiorca nie wykazuje zainteresowani ani nieruchomością, ani też spłatą zobowiązania. 

W sprawie pozwania banku nie ma potrzeby, aby występowało współuczestnictwo w sprawach frankowych dwóch kredytobiorców. Istnieje możliwość wystąpienia z procesem samodzielnie, ale jeśli nie doszło do tego zwolnienie z długu współkredytobiorcy, to powód może wystąpić jedynie o połowę roszczenia należnego od banku. Reasumując, nie ma potrzeby, aby współuczestnictwo konieczne kredytobiorców zostało zachowane, ale sąd zbada w jakim zakresie zwrot roszczenia należy się frankowiczowi, z którego ramienia złożone zostało powództwo. 

Kredyt frankowy rozwód – co warto wiedzieć?

Gdy kredyty frankowe cieszyły się największa popularnością, kurs franka szwajcarskiego wynosił w przybliżeniu 2, 30 zł, nikt nie spodziewał się zatem, że po kilku latach kancelarie frankowe będą analizować sprawy z zakresu kredyt frankowy rozwód. Poza oczywistymi rozterkami, jakie wystąpić mogą w małżeństwach wiadomo jednak, jak ogromny wpływ wywierał na małżeństwo kredyt frankowy oraz związany z nim stres dotyczący obaw o spłatę coraz wyższych rat kredytu. Małżeństwo zdaje się być mniej trwałe od kredytu frankowego, bowiem ten mimo spłacania kapitału przez lata, praktycznie się nie zmniejsza, a to rodzi dylemat pod tytułem: sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa. Pozornie, to pierwsze łatwiejsze jest do osiągnięcia bez formalności, bowiem do drugiego niezbędne jest współuczestnictwo w sprawach frankowych lub zwolnienie z długu współkredytobiorcy. 

Pozew frankowy po rozwodzie – niezbędne jest współuczestnictwo w sprawach frankowych?

Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko bankowi po rozwodzie nie jest w żaden sposób problematyczne, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której zachodzi współuczestnictwo w sprawach frankowych. Wówczas kredytobiorcy pozostają w dobrych stosunkach oraz posiadają ten sam cel, co znacznie ułatwia sprawę i mogą oni żądać wspólnie unieważnienia umowy oraz zwrotu nadpłaconych rat, rozliczenie między małżonkami jest wówczas dowolne. Jeśli jednak małżonkowie są skonfliktowani, a jedna ze stron chce samodzielnie wystąpić do sądu o unieważnienie umowy, wówczas niezbędnym dokumentem jest cesja kredytu we frankach, która umożliwia dochodzenie roszczeń samodzielnie, a strona niezainteresowana nie będzie zobligowana do brania udziału w procesie sądowym.

Problem stanowi fakt, iż małżeństwa w sposób nieformalny dokonują podziału co do tego, kto spłaca kredyt i właściwie w sposób formalny bardzo trudno jest to wykazać przed sądem. Jeśli zaś doszłoby do sytuacji, w której jedna ze stron traci możliwość spłacania kredytu, to druga strona w ramach obowiązku, jakim jest solidarna odpowiedzialność kredytobiorców, musiałaby ponosić koszty kredytów. Jednak wszystkie te kwestie są bardzo indywidualne. 

Podział majątku kredyt we frankach

Podział majątku kredyt we frankach obejmuje ten majątek małżonków, który dotyczy tego, co zostało zgromadzone na czas trwania małżeństwa, w związku z tym, jeśli zaciągali oni razem kredyt na nieruchomość, to ona również zawiera się w tym majątku. W związku z tym, rodzi się dylemat, jak powinno się podchodzić do sprawy byli małżonkowie z kredytem frankowym a spór z bankiem. Sąd przecież otrzymuje dokumenty kredytowe, na których widoczna jest solidarność czynna kredytobiorców, choć w praktyce kredyt spłaca tylko jedna z osób. Przyjęto również w wykładni prawa, że długów zaciągniętych podczas małżeństwa nie może rozliczać sąd, a do takich należy kredyt frankowy zaciągnięty na nieruchomość.

Sprawę frankową założyć może jeden z byłych małżonków, ale bez dokumentu, jakim jest cesja kredytu we frankach dochodzić może jedynie części roszczenia należnego od banku w przypadku wygranej sprawy. Cesja kredytu we frankach jest dokumentem potwierdzającym, iż cedent, czyli osoba niezainteresowana sprawą frankową zrzeka się praw do roszczenia wynikającego z tej konkretnej sprawy frankowej wytoczonej z powództwa byłego małżonka. To oznacza dla sądu rozpatrującego sprawę, iż nie ma potrzeby wzywania tej osoby na świadka, czy też żądania, aby udzielała ona pełnomocnictwa kancelarii do występowania w jej imieniu, a w przypadku przegranej sprawy – do odpowiedzialności materialnej w postaci dodatkowych kosztów sądowych.

Zwolnienie z długu współkredytobiorcy

W przypadku, gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy podział majątku kredyt frankowy nie jest możliwe, można również ubiegać się o zwolnienie z długu współkredytobiorcy. To oznacza, iż kredyt frankowy po rozwodzie może zostać przejęty przez jedną ze stron kredytu, ale poza zgodą drugiego z małżonków na odłączenie od długu, zgodę musi wyrazić także bank. 

Takie zwolnienie z długu współkredytobiorcy może mieć miejsce tylko za pośrednictwem specjalnego porozumienia z bankiem. Jednakże, czy zwolnienie z długu współkredytobiorcy wyklucza współuczestnictwo w sprawach frankowych? Niestety, to kolejna kwestia, która wymaga wyjaśnienia, bowiem odłączenie od długu w banku nie zawsze oznacza dla sądu, że ta druga strona nie jest wierzycielem banku. Dzieje się tak dlatego, że frankowicz chcący dochodzić swoich roszczeń przed sądem może ubiegać się o część roszczenia, ale jeśli chce rościć o całość, to przed odłączeniem od długu występowała tam jeszcze jedna osoba – były współmałżonek. Wykluczenie takiej sytuacji, gdy do całości roszczenia potrzebna jest zgoda byłego współkredytobiorcy załatwia cesja kredytu we frankach. 

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie a sprawa frankowa

Najlepszym i najmniej problematycznym rozwiązaniem dla frankowiczów jest sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa, bowiem pozbycie się nieruchomości pozwolić może na spłatę zobowiązania kredytowego względem banku i załatwić problem od ręki. Jednakże warto rozważyć najpierw złożenie sprawy frankowej do sądu, bowiem sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa może się skomplikować z uwagi na wahania kursowe franka i sprzedaż nieruchomości może nie pokryć kosztów kredytu. Warto jednak pamiętać, iż sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa idą ze sobą w parze i nie ma żadnych przeciwwskazań, aby procedować sprawę frankową, gdy nieruchomość została sprzedana a kredyt frankowy spłacony. W takiej sytuacji frankowicz nie może dochodzić już unieważnienia umowy, ale nadal może rościć nadpłacone raty swojego kredytu.

Czy wszyscy kredytobiorcy muszą pozwać bank?

Sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa zdecydowanie ułatwiłyby cały proces pozbycia się kredytu, ale nie zawsze jest taka możliwość, dlatego też warto wiedzieć, czy w przypadku decyzji o wejściu na drogę sądową, można pozwać bank samodzielnie, czy też współuczestnictwo w sprawach frankowych ze strony innych kredytobiorców jest wymagane. 

Współuczestnictwo w sprawach frankowych nie jest jasno określone w krajowym orzecznictwie, bowiem jak twierdzi Sąd Najwyższy – pozew złożyć może tylko jeden kredytobiorca, ale istnieją także wyroki Sądu Okręgowego, czy Apelacyjnego, który stwierdza, że do unieważnienia umowy jest niezbędna zgoda wszystkich kredytobiorców. Sprzedaż mieszkania a sprawa frankowa pozwoliłyby na spłatę i brak pozwu przeciwko bankowi, ale warto mieć na uwadze, iż nie dotyczy to osób, które zmarły, bowiem prawo do roszczeń z tytułu kredytu frankowego wraz z dziedziczeniem przechodzi na osoby najbliższe i cesja kredytu we frankach może w sposób skuteczny wyczerpać wymogi formalne stawiane przez sąd. 

Cesja kredytu we frankach dotyczy jedynie roszczeń z zakresu tej konkretnej sprawy frankowej, w związku z czym pozwala ona na powództwo złożone jedynie przez jednego kredytobiorcę, o ile reszta cedentów zdecyduje się o zrzeczeniu roszczeń na rzecz cesjonariusza – kredytobiorcy. Oczywiście nie jest to zwolnienie z długu współkredytobiorcy, a jedynie zrzeczenie się praw do roszczeń z tytułu nieważności umowy, ale swoje zadanie spełnia. 

Byli małżonkowie z kredytem frankowym a spór z bankiem

Jak wspomniano wcześniej, sprawy frankowe są bardziej skomplikowane, jeśli do czynienia mamy z opcją pozew frankowy po rozwodzie. O wiele trudniej jest dochować formalności, czy też napotykamy opór ze strony byłego małżonka i to sprawia, że proces składania pozwu się wydłuża. Jednak pozew frankowy po rozwodzie, czy to wtedy gdy zachodzi współuczestnictwo konieczne kredytobiorców, czy też nie, to nadal najlepsza forma rozwiązania sprawy kredytu frankowego. 

W naszej opinii najbardziej korzystnym rozwiązaniem w tak trudnej sytuacji zdaje się być rozmowa oraz dogadanie się wzajemne współmałżonków, czy to na wspólne pozwanie banku, czy też pozwanie przez jednego z kredytobiorców, ale z podpisaniem przez drugą stronę dokumentu cesji. 

Kredyt frankowy rozwód – można pozwać bank samodzielnie

Mimo wszystkich przeciwności, można pozwać bank samodzielnie, ale przy tym należy mieć na uwadze, iż do tego potrzeba wiedzy oraz doświadczenia profesjonalnej kancelarii frankowej, której to zagadnienie nie jest obce, tak jak podział majątku kredy we frankach czy cesja kredytu we frankach. To ważne, aby kancelaria wiedziała jak postąpić oraz jak doradzić frankowiczowi najlepsze rozwiązanie w jego sytuacji. Odpowiednia i niesztampowa strategia procesowa w sądzie może pomóc unieważnić pozew frankowy po rozwodzie. 
Skontaktuj się z Kancelarią Frejowski CHF i dowiedz się, jak złożyć pozew frankowy po rozwodzie. Współpraca z małżonkami, którzy są skonfliktowani to nasza codzienność.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo

Kredyty frankowe Warszawa Praga – Bemowo
Wielu kredytobiorców posiadających kredyty frankowe Praga Bemowo szuka pomocy frankowiczom na forum. W celu uzyskania skutecznej i kompleksowej pomocy frankowicz...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?
Na rynku funkcjonuje całkiem sporo podmiotów, w tym niekoniecznie kancelarii, które zajmują się tematem kredytów frankowych. Jak wybrać dobrze? I...

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć

Sądy Warszawa – wszystko, co musisz wiedzieć
Najwięcej spraw frankowych toczy się przed sądami w Warszawie. Dzisiaj przedstawię najważniejsze informacje o warszawskich sądach. Jakie są rodzaje sądów...