SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wykreślenie hipoteki po wyroku frankowym

Data ostatniej aktualizacji:

Wyrok frankowy a wykreślenie hipoteki

Wyrok uwzględniający powództwo frankowe niesie wiele korzyści dla kredytobiorcy. Unieważnienie umowy frankowej i możliwość żądania zwrotu wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorcę do banku jest najdalej idącą z nich. Nie jest to jednak jedyna zaleta wygrania sprawy frankowej o stwierdzenie nieważności kredytu.

Kredytobiorcy zastanawiają się często, czy można wykreślić hipotekę na podstawie wyroku sądowego unieważniającego umowę kredytu? Praktyka sądów wieczystoksięgowych jest w tym zakresie korzystna dla frankowiczów. Mimo, że banki niejednokrotnie odmawiają zgody na wykreślenie hipoteki, nawet po uprawomocnieniu się wyroku unieważniającego umowę kredytu, to sądy i tak wydają postanowienia o wykreśleniu takiego zabezpieczenia.

Argumentem przemawiającym za słuszną linią obraną przez sądy wieczystoksięgowe jest z pewnością uchwała SN z dnia 8 września 2021 r. sygn. III CZP 28/21 „domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”.

Co jest potrzebne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej?

Skoro wiemy już, że prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego stanowi podstawę roszczenia o wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, warto wskazać co należy zrobić, żeby taki wniosek został uwzględniony przez sąd.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powinien zostać złożony na urzędowym formularzu KW-WPIS. W treści wniosku, poza takimi danymi jak oznaczenie nr KW, danych wnioskodawcy, czy właściwego sądu należy sprecyzować dokładnie treść roszczenia. Kredytobiorca powinien więc wskazać, że wnosi o wykreślenie hipoteki z działu IV KW, przy czym powinien dokładnie określić hipotekę – jakiej jest wysokość, z umową jakiego kredytu jest powiązana. Dodatkowo należy załączyć zgodę banku na wykreślenie hipoteki, a w jej braku (co w sprawach frankowych zdarza się często) również wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy, koniecznie ze wzmianką o prawomocności. Wniosek o wykreślenie hipoteki z KW podlega opłacie w wysokości 100,00 zł za wykreślenie jednej hipoteki.

Co dalej po wygranej sprawie frankowej?

Jakie, poza możliwością wykreślenia hipoteki z KW możliwości daje kredytobiorcy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu? Konsekwencją uprawomocnienia się wyroku unieważniającego umowę kredytu będzie konieczność zwrotu przez strony umowy wzajemnych świadczeń. Bank może żądać zwrotu całego wypłaconego kapitału, kredytobiorca zwrotu wszystkich zapłaconych rat, odsetek, prowizji i innych analogicznych kosztów powstałych w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego.

Przyjęta forma rozliczenia kredytu frankowego jest korzystna przede wszystkim dla kredytobiorcy frankowego. Po pierwsze kredytobiorca musi zwrócić bankowi jedynie kwotę kapitału tzn. tylko tych środków, które bank faktycznie mu wypłacił. Kredytobiorca nie jest więc zobowiązany do zapłaty choćby części odsetek, opłat manipulacyjnych i innych powstałych w związku z wypłatą kredytu. W wyroku unieważniającym umowę kredytu frankowego sąd nie zobowiązuje kredytobiorcy do rozliczenie umowy z bankiem po jej unieważnieniu. Oznacza to, że bank sam musi wyjść z inicjatywą żądania rozliczenia umowy kredytu frankowego. Może zrobić to poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty lub też kierując sprawę do sądu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...