SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy bankom należne jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Czy bankom należne jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Obecnie znaczna większość spraw frankowych kończy się wygraną frankowiczów i unieważnieniem umowy kredytu frankowego. Wszyscy kredytobiorcy, którzy rozpoczęli spór z bankiem muszą liczyć się z tym, że mogą zostać pozwani przez bank za bezumowne korzystanie z kapitału. Co to dokładnie oznacza oraz czy obawiać się pozwu banku? 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

W razie stwierdzenia nieważności umowy umowę traktuje się jakby nie została ona zawarta, a strony powinny zwrócić sobie to co wzajemnie sobie świadczyły. Zatem kredytobiorca zwraca bankowi kwotę kredytu, a bank zwraca kredytobiorcy pobrane raty kredytowe. Banki stoją jednak na stanowisku, że należne jest im również wynagrodzenie za wieloletnie korzystanie przez kredytobiorcę z wypłaconego kapitału kredytu. Wynagrodzenie to banki obliczają w różny sposób. Często jednak odwołują się do  odsetek kapitałowych obliczonych według stawki WIBOR, co nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Obecnie dominuje stanowisko, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Jednym z argumentów popierających to stanowisko jest to, że roszczenie banku jest sprzeczne z odstraszającym celem dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Bowiem to bank jest autorem nieuczciwego postanowienia umowy i za jego stosowanie powinien ponieść karę. Przyznanie bankowi wynagrodzenia niejako za stosowanie przez niego nieuczciwych postanowień zachęcałoby banki do takiego działania w przyszłości. Sądy bardzo często powołują się dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mocno akcentuje konieczność stosowania skutecznych środków mających na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem. Ponadto wskazuje się, że w polskim systemie prawnym brak jakiegokolwiek przepisu mogącego stanowić podstawę prawną przedmiotowego roszczenia.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału a TSUE

O tym, że linia orzecznicza kształtuje się w sposób pozytywny dla frankowiczów świadczy również ostatnio wydana opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawie C-520/21). Potwierdził on, że banki nie mogą domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Co ciekawe, zwrócił również uwagę na to, że unijne przepisy nie sprzeciwiają się temu, aby kredytobiorca żądał od banku dodatkowych świadczeń, o ile jest to zgodne z prawem krajowym. Kredytobiorcy bowiem spłacając kredyt we frankach przekazywali na rzecz banku swój kapitał, z którego bank korzystał i który w wielu przypadkach przewyższył kwotę otrzymanego kapitału. Wskazać należy, że stanowisko to zostało wyrażone w opinii Rzecznika i nie jest to ostateczne rozstrzygnięcie. Na ostateczny wyrok TSUE w tym temacie trzeba jeszcze poczekać zapewne kilka miesięcy.

Pozew o bezumowne korzystanie z kapitału

Pozwy banków przeciwko kredytobiorcom o bezumowne korzystanie z kapitału mają na celu między innymi zniechęcić frankowiczów do pozywania banków. Jak zostało wskazane powyżej banki nie mają mocnych argumentów i sądy w większości oddalają ich roszczenia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku kiedy bank nas pozwie powinniśmy podjąć określone działania. Przede wszystkim po doręczeniu kredytobiorcy pozwu powinien on ustosunkować się do twierdzeń banku, w tym zawrzeć odpowiednią argumentację prawną wskazującą na bezzasadność powództwa. Brak odpowiedzi kredytobiorcy w terminie zakreślonym przez sąd może wiązać się dla niego z negatywnymi konsekwencjami procesowymi. Dlatego też warto powierzyć sprawę doświadczonej kancelarii prawnej, która zadba o nasze interesy.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...