SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pozwy banków przeciwko frankowiczom – czy frankowicze muszą obwiać się bankowych pozwów?

Data ostatniej aktualizacji:

Pozwy banków przeciwko frankowiczom - czy frankowicze muszą obwiać się bankowych pozwów?

Dlaczego banki pozywają frankowiczów?

Ostatnie lata biły rekordy pod względem liczby spraw frankowych wytaczanych przeciwko bankom. Według statystyk większość tych spraw kończy się wygraną po stronie frankowiczów. Banki w odpowiedzi na liczne przegrane podejmują różnorakie działania, które mają zniechęcić frankowiczów do wystąpienia na drogę sądową. Takim działaniem są pozwy banków przeciwko frankowiczom, w których to banki wnoszą o zwrot kapitału kredytu oraz o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Kto może otrzymać taki pozew? Czy banki mają podstawę do pozywania frankowiczów? Jak reagować na otrzymane pismo z banku? Czy należy na nie odpowiadać? Odpowiedzi znajdują się w naszym dzisiejszym artykule.

Pozew banków przeciwko frankowiczom – wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Banki składają pozwy przeciwko frankowiczom lub podejmują próby ugodowe, aby przerwać trzyletni okres przedawnienia, o którym stanowi art. 188 Kodeksu cywilnego. Przerywając bieg przedawnienia w odpowiednim momencie bank tym samym uniemożliwia frankowiczowi odzyskanie większej ilości pieniędzy w momencie, w którym zdecyduje się on pozwać bank o stwierdzenie nieważności swojej umowy kredytowej. Mowa tu o kwocie zaciągniętego kredytu oraz o wszelkich kwotach, które kredytobiorca uiścił na rzecz banku. 

Sprawdź również: kalkulator kredytu CHF

Kto może otrzymać pozew o korzystanie z kapitału? 

Pozwy banków przeciwko frankowiczom kierowane są przede wszystkim do osób, które wystąpiły już na drogę sądową z bankiem bądź zakończyły już spór. Jednak żądań dotyczących korzystania z kapitału mogą się również spodziewać frankowicze, którzy 2-3 lata temu zdecydowali się w jakikolwiek sposób podważyć swoją umowę kredytową, na przykład składając do banku reklamację kredytu. W takiej sytuacji bank przekłada przed sądem zawezwanie do próby ugodowej, proponując skrajnie niekorzystne ugody, zgodnie z którymi frankowicz jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kredytu oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego przez bank. 

Otrzymałem pozew z banku – co robić?

Żądania dotyczące korzystania z kapitału mogą przybrać różne formy, które zależą przede wszystkim od sytuacji, w jakiej znajduje się dany frankowicz. Pozew banków przeciwko frankowiczom ma miejsce w sytuacji, w której kredytobiorca zdecydował się pozwać bank i jest już w trakcie procesu sądowego. W momencie otrzymania takowego pozwu, frankowicz jest zobligowany do przedłożenia do sądu swojej odpowiedzi na pozew w ciągu 14 dni. Osoby, które w ostatnich 2-3 latach podważyły ważność swojej umowy kredytowej, mogą otrzymać wspomniane już wcześniej zawezwanie do próby ugodowej. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kredytobiorca – podobnie jak to ma miejsce w przypadku pozwu – jest zobligowany do złożenia odpowiedzi na propozycję ugodową, a nawet w wypadku wyznaczenia terminu rozprawy przez sąd – stawić się na nią. W innym wypadku istnieje zagrożenie, że frankowicz zostanie obciążony kosztami z tytułu postępowania ugodowego. Niezależnie, czy kredytobiorca otrzyma zawezwanie do próby ugodowej czy pozew o korzystanie z kapitału powinien on skonsultować się z profesjonalną kancelarią frankową, bowiem kancelarie te oprócz reprezentowania swoich klientów w sprawach o unieważnianie umów kredytowych, zajmują się również reprezentacją swoich klientów w sprawach o korzystanie z kapitału. 

Pozew banków przeciwko frankowiczom – czy banki mają zasadność pozywając frankowiczów?

W ciągu ostatnich miesięcy pozwy banków przeciwko frankowiczom o korzystanie z kapitału nie zostają rozpatrywane pozytywnie, a tym samym banki nie zyskują na wytoczonych sprawach nic oprócz przerwania biegu przedawnienia. Oznacza to, że kredytobiorcy nie zostają obciążeni żadnymi żądanymi przez bank w pozwie kwotami. W zakończonych już sprawach, które dotyczyły korzystania z kapitału sądy opowiadały się po stronie frankowiczów używając szerokiego wachlarza argumentów, które mimo swojej różnorodności wciąż prowadziły do wniosku, że bank nie ma zasadności w domaganiu się zwrotu za korzystanie z kapitału w przypadku umów kredytowych, które w dużej mierze są nieważne. Warto tu również zaznaczyć, że pozwy banków przeciwko frankowiczom naruszają unijne dyrektywy, które mają na celu zapobieganie stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach, które zawierane są między konsumentami a sprzedawcami czy dostawcami, a więc również i bankami.

Przyszłość, jaka czeka pozwy banków przeciwko frankowiczom

Pozwy banków przeciwko frankowiczom niosą za sobą niemałe wydatki, które leżą po stronie banków. Koszt złożenia pozwu o korzystanie z kapitału wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, zaś w przypadku przegranej Bank dodatkowo jest zobligowany do zwrotu wszelkich kosztów zastępstwa procesowego, które opiewają na kwoty liczone w tysiącach. Można prognozować, że w nadchodzących latach banki zrezygnują z pozywania frankowiczów o korzystanie z kapitału z racji zbyt dużych i nieopłacalnych wydatków, jakie niosą za sobą tego rodzaju sprawy, a wtedy pozew banków przeciwko frankowiczom stanie się rzadkością, o ile nawet nie odejdzie w niepamięć. W sprawach tego typu skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii frankowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków

Kredyt frankowy a wpływ na życie codzienne Polaków
Kredyty frankowe wpłynęły i nadal wpływają na życie wielu tysięcy Polaków. Spirala zadłużenia, w jaką zostali wciągnięci frankowicze, odciska piętno...

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?

Kredyt frankowy a naruszenie praw konsumentów: co to oznacza?
Jeżeli przedsiębiorca postępuje w sposób bezprawny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, co ma wpływ na sytuację konsumenta, to możemy mówić...

Reklamacja do banku kredyt frankowy

Reklamacja do banku kredyt frankowy
Kredyty frankowe masowo unieważniane są przez sądy. Warto jednak wiedzieć, jakie działania podjąć, aby doprowadzić do sytuacji, jaką jest unieważnienie...