SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie znaczenie dla frankowiczów mają wyroki TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r.

Data ostatniej aktualizacji:

TSUE - co to jest?

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwane orzeczenia w sprawach o sygn. C-520/21 oraz sygn. C-287/22.

Orzeczenia te dotyczą kwestii niezwykle istotnych z punktu widzenia spraw frankowych – możliwości domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu oraz zasadności udzielania zabezpieczenia roszczeniom kredytobiorców przez sądy rozpoznające sprawy frankowe.

W obydwu rozpoznanych 15 czerwca 2023 r. sprawach TSUE orzekł po myśli kredytobiorców. W praktyce orzeczenia TSUE powinny związać polskie sądy i jeszcze bardziej umocnić pozycję procesową frankowiczów.

Orzeczenie w sprawie frankowej C-520/21

W orzeczeniu C-520/21 TSUE uznał, że banki nie mają prawa domagania się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

Przypomnieć w tym miejscu należy, że konsekwencją wygrania sprawy o unieważnienie umowy kredytu jest z jednej strony zwrot przez bank wszystkich otrzymanych od kredytobiorcy świadczeń (w tym rat kredytu, prowizji, ubezpieczeń itp.), z drugiej zaś strony kredytobiorca ma obowiązek zwrotu kapitału wypłaconego mu kredytu.

Banki od pewnego czasu pozywały kredytobiorców o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, upatrując w tym szansy na pozyskanie dodatkowych środków. Dzisiejsze orzeczenie powinno zatrzymać tę praktykę, a przynajmniej doprowadzić do sytuacji, w której sądy będą oddalały tego rodzaju powództwa.

Co ciekawe o ile TSUE wyraźnie odrzucił możliwość domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, jako niezgodną z prawem UE, o tyle nie zajął analogicznego stanowiska w stosunku do roszczeń kredytobiorców. TSUE wskazał, że ewentualne roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie przez banki ze środków wpłaconych im przez kredytobiorców powinny rozstrzygać sądy krajowe. TSUE wskazał jednocześnie, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie do artykułowania takich roszczeń. Oznacza to, że dla frankowiczów otwiera się furtka na występowanie z dodatkowymi roszczeniami przeciwko bankom.

Orzeczenie w sprawie frankowej C-287/22

Drugi z istotnych dla frankwiczów wyroków TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. wydany został w sprawie o sygn. C-287/22. Orzeczenie to dotyczyło kwestii tzw. zabezpieczeń roszczeń kredytobiorców w postępowaniach przeciwko bankom. Zabezpieczenia udzielane przez niektóre z krajowych sądów polegały na zawieszeniu obowiązku spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie unieważnienia umowy kredytowej.

W praktyce sądy rozbieżnie orzekały w kwestii zabezpieczeń. Wiele z krajowych sądów odmawiało zawieszenia obowiązku zapłaty rat kredytu w sytuacji gdy kredytobiorca nie spłacił pełnej kwoty kapitału kredytu w dacie składania wniosku o zabezpieczenie. Zgodnie z orzeczeniem TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. sygn. C-287/22 sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy jeżeli „takie zabezpieczenie jest konieczne dla przyszłego orzeczenia”. W praktyce więc orzeczenie to powinno doprowadzić do sytuacji, w której sądy będą uwzględniały wszystkie wnioski o zabezpieczenie składane w sprawach frankowych przez kredytobiorców.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...