SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie będzie rozstrzygnięcie sądów w sprawie waloryzacji kapitału?

Data ostatniej aktualizacji:

Kobieta trzyma palec w równowadze z monetami

Zdecydowana większość spraw frankowych kończy się obecnie uwzględnieniem powództw frankowiczów i unieważnieniem umowy kredytu frankowego. W wyniku uprawomocnienia się takiego rozstrzygnięcia bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystko to, co od niego otrzymał, w szczególności raty kredytu, ale też prowizje, składki ubezpieczeniowe i wszelkiego rodzaju inne opłaty związane z umową kredytu. Kredytobiorca musi w zamian zwrócić kwotę wypłaconego mu kapitału.

Takie rozstrzygnięcie nie jest po myśli banków, stąd też banki starają się pozywać kredytobiorców o dodatkowe środki. Do niedawna dominowała strategia pozywania kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Po niekorzystnym dla banków rozstrzygnięciu tej kwestii przez TSUE, banki coraz głośniej mówią o waloryzacji pożyczonego kredytobiorcom kapitału.

Stanowisko sądów w tym zakresie jest niejednolite, jak również brak jest obecnie prawomocnych wyroków w tym zakresie. Wydaje się, że z roszczenia banków o waloryzację kapitału nie powinny być uwzględniane choćby z uwagi na zasady współżycia społecznego. Ciężko uznać za sprawiedliwą sytuację, w której bank mógłby żądać od kredytobiorcy dodatkowych świadczeń w związku z unieważnieniem umowy, która zawierała klauzule niedozwolone.

Waloryzacja kapitału – pytanie prejudycjalne

Obecnie w zakresie możliwości waloryzacji kapitału zdania sądów są podzielone. Być może rozbieżne stanowiska ujednolici Trybunał Sprawiedliwości UE, do którego wpłynęły kolejne pytania prejudycjalne w tym zakresie. Pytania dotyczące możliwości waloryzacji kapitału przez banki zostały skierowane przez sędziego orzekającego w tzw. Wydziale Frankowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Obecnie nie jest znany jeszcze termin, w którym TSUE wypowie się w tej materii.

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21

Orzeczenie TSUE z 15 czerwca 2023 r. C-520/21 miało doniosłe znaczenie dla kredytobiorców. TSUE wprost stwierdził w nim, że roszczenia banków o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kapitału przez kredytobiorcę są bezzasadne. TSUE wprost wskazał, że prawo unijne nie pozwala na wystosowywanie przez banki analogicznych roszczeń w stosunku do konsumentów – kredytobiorców.

Wydaje się, że wyrok TSUE powinien skutecznie uniemożliwić żądanie przez banki zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Należy jednak pamiętać, że zwaloryzowanie kapitału jest nieco innym roszczeniem i orzeczenie C-520/21 wprost się do niego nie odnosi. Wydaje się, że również w zakresie waloryzacji stanowisko TSUE powinno być analogiczne, brak jednak na razie rozstrzygnięcia w tym zakresie na poziomie Trybunału Sprawiedliwości.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...