SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ochrona Frankowicza a Dyrektywa Rady 93/13

Data ostatniej aktualizacji:

Dyrektywa 93/13 a ochrona Frankowicza

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dalej jako: Dyrektywa 93/13) bez wątpienia stanowi fundament prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej. Ma ona na celu ochronę konsumentów przed nadużyciami ze strony przedsiębiorców, w szczególności zapewnić równowagę kontraktową między stronami i zapobiec narzucaniu przez przedsiębiorców warunków umowy. Innymi słowy Dyrektywa 93/12 określa minimalne standardy ochrony konsumentów. Dyrektywą 93/13 chronieni są również Frankowicze.

Czym są postanowienia niedozwolone?

Klauzule niedozwolone to postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy. Banki w umowach kredytowych w walucie franka szwajcarskiego zawierały klauzule niedozwolone, na podstawie których pobierały ratę kredytu w złotych polskich, która następnie przeliczana była na podstawie kursu franka szwajcarskiego narzuconego przez bank.

Problemy Frankowiczów zaczęły się w 2009 roku, kiedy to kurs franka szwajcarskiego wzrósł do kwoty 3,00 zł. Raty kredytów we frankach szwajcarskich nagle zaczęły znacznie rosnąć. Dodatkowo poza ratami wzrósł także kapitał, który pozostał kredytobiorcy do oddania bankowi. Niektórzy Frankowicze, pomimo spłacania swojego kredytu mieli do oddania więcej, niż zaciągnęli, a saldo kredytu się nie zmniejszało. 

W związku z zawieraniem przez banki w umowach kredytów we frankach szwajcarskich klauzul niedozwolonych, coraz więcej kredytobiorców decyduje się na walkę z bankiem w sądzie o unieważnienie umowy. Orzecznictwo jest korzystne dla Frankowiczów.

Obowiązek informacyjny

W czasie kiedy kredytobiorcy zawierali umowy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich nikt nie zastanawiał się na tym co się stanie w przypadku wzrostu kursu waluty. Dodatkowo pracownicy banków nie informowali w sposób dostateczny o potencjalnym ryzyku oraz konsekwencjach umowy, którą podpisywali z klientem.

Zgodnie z Dyrektywą 93/13 wymóg wyrażenia warunku umownego prostym i zrozumiałym językiem oznacza, że w wypadku umów kredytowych instytucje finansowe muszą zapewnić kredytobiorcom informacje wystarczające do podjęcia przez nich świadomych i rozważnych decyzji. Bank zobowiązany jest poinformować kredytobiorcę w taki sposób, aby dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument mógł nie tylko dowiedzieć się o możliwości wzrostu lub spadku wartości waluty obcej, w której kredyt został zaciągnięty, ale również oszacować – potencjalnie istotne – konsekwencje ekonomiczne takiego warunku dla swoich zobowiązań finansowych. Z kolei zadaniem sądów jest zbadanie i ustalenie czy bank wywiązał się w wystarczający sposób z obowiązku informacyjnego. Tylko wtedy Frankowicze będą mogli liczyć na pełną realizację przyznanej im ochrony.

Dyrektywa 93/13 Frankowicze

W polskim orzecznictwie odzwierciedlona musiała zostać europejska ochrona praw konsumenta. W związku z czym, sądy z uwagi na postanowienia abuzywne zawarte w umowach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego unieważniają powyższe umowy w całości. Wskazać również należy, że ochrona konsumentów nie jest ograniczona do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po jej wykonaniu. W sytuacji unieważnienia umowy z powodu niedozwolonego postanowienia to na państwie członkowskim leży obowiązek uregulowania skutków unieważnienia umowy, czyli przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej, jaka istniałaby bez klauzuli abuzywnej w umowie.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...