SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czym jest pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Kto może wystąpić?

Data ostatniej aktualizacji:

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - TSUE

TSUE to inaczej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli potocznie mówiąc sąd europejski, z siedzibą w Luksemburgu. Trybunał powstał w roku 1952 i działa nieprzerwanie do dzisiaj. Choć TSUE nie jest kolejną instancją polskiego systemu sądownictwa, to jednak coraz bardziej wpływa na orzecznictwo krajowych sądów.

W ramach szerokich kompetencji TSUE zajmuje się on m.in. udzielaniem odpowiedzi na tzw. pytania prejudycjalne. Pytania prejudycjalne to instytucja umożliwiająca sądom krajowym UE zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  z wnioskiem o dokonanie wykładni prawa europejskiego. Co istotne pytanie prejudycjalne zawsze musi zostać powiązane z konkretnym stanem faktycznym, istniejącym na kanwie sprawy rozpoznawanej przez sąd krajowy.

Jakie podmioty są uprawnione do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE?

Możliwość wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE jest ograniczona podmiotowo. W szczególności z pytaniem takim nie mogą wystąpić osoby fizyczne lub prawne nawet jeżeli są stroną postępowania przed sądem krajowym.

Wyłącznie uprawnionym do zadania pytania prejudycjalnego do TSUE jest sędzia orzekający w danej sprawie. Sędzia może wystąpić z pytaniem prejudycjalnym z urzędu, jak również na wniosek stron.

Co istotne z pytaniem prejudycjalnym można wystąpić na każdym stadium postępowania, do momentu wydania wyroku. Warto mieć przy tym na względzie, że zadanie pytania prejudycjalnego istotnie wydłuża czas postępowania przed sądem krajowym. W wypadku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym sąd zawiesza bowiem postępowanie w sprawie do momentu udzielenia przez TSUE odpowiedzi na zadane pytanie. Z uwagi na znaczną liczbę pytań wpływających do TSUE okres udzielenia odpowiedzi jest długi, nierzadko przekracza okres rok, czy dwóch lat.

Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawach frankowych?

Wśród licznych pytań prejudycjalnych kierowanych przez sądy polskie do TSUE, wiele dotyczyło problematyki związanej z pozwami frankowymi. Chyba najistotniejszym spośród pytań prejudycjalnych w sprawach frankowych był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2018 r. – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank Polska SA (Sprawa C-260/18).

To właśnie wynikiem odpowiedzi na to pytanie prejudycjalne słynny wyrok TSUE w sprawie frankowej o sygn. C-260/18 z dnia 3 października 2019 r. – tzw. wyrok w sprawie Dziubak. Wyrok ten rzucił zupełnie nowe światło na sprawę kredytów frankowych i umożliwił kredytobiorcom skuteczne pozywanie banków o unieważnienie umowy kredytu.

Istotnymi pytaniami prejudycjalnymi w sprawie frankowej są również te zadane przez WSA w Warszawie, postanowieniem z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie o sygn. VI SA/Wa. Pytania dotyczą skarg złożonych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. W wyniku tej decyzji kredytobiorcy frankowi z Getin Noble Bank zostali w praktyce pozbawienie możliwości skutecznego odzyskania pieniędzy w wypadku wygrania sprawy frankowej przeciwko temu bankowi.

Obecnie kredytobiorcy frankowi najbardziej oczekują chyba wyroku TSUE w sprawie C-520/21, również zapoczątkowanej wniesieniem pytania prejudycjalnego. Sprawa ta jest o tyle istotna, że rozstrzygnąć ma o możliwości domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorców z kwoty wypłaconego im kapitału.

Na razie w dniu 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię w tej sprawie, z której wynika, że roszczenia takie są niezgodne z prawem unijnym, w szczególności z przepisami dyrektywy 93/13. Opinia Rzecznika nie jest co prawda wiążąca dla TSUE, należy się jednak spodziewać, że orzeczenie TSUE będzie, co najmniej w części, spójne z argumentacją wyrażoną w tej opinii.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...