SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czym jest zarzut zatrzymania i potrącenie?

Data ostatniej aktualizacji:

Zarzut zatrzymania a potrącenie

Orzecznictwo w sprawach frankowych ukształtowane jest w przeważającej większości na korzyść Frankowiczów. W sprawach dotyczących roszczeń z kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskie, banki mają coraz mniej sposobów obrony. Banki podejmują więc działania, które mają na celu utrudnienie kredytobiorcom realizacji wyroków, na przykład podnoszą zarzut zatrzymania. Niezależnie od tego czy zarzut zatrzymania zostanie podniesiony czy też nie, kredytobiorca i tak musi liczyć się z tym, że kapitał kredytu otrzymany od banku będzie musiał zwrócić. Ponadto należy wskazać, że w większości przypadków kredytobiorca wpłacił już do banku kwotę, która przewyższa kapitał kredytu.

Co oznacza zarzut zatrzymania?

Zarzut zatrzymania uregulowany jest w art. 496 Kodeksu cywilnego i polega na tym, że w sytuacji odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot. Celem złożenia przez bank w postępowaniu cywilnym zarzutu zatrzymania jest uregulowanie w wyroku sytuacji, w której zapłata świadczenia uzależniona będzie od jednoczesnego spełnienia przez kredytobiorcę świadczenia wzajemnego (spłaty wartości kapitału kredytu).

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Zarzut zatrzymania jest teraz popularny w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych. Banki już niemalże obligatoryjnie podnoszą zarzut zatrzymania w sprawach frankowych. Orzecznictwo w tej mierze nie jest w pełni ukształtowane i nie obrało jeszcze jednego kierunku. Sądy coraz częściej zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank uwzględniają.

Argumentem przemawiającym za tym, że zarzut zatrzymania jest niedozwolony w procesach frankowych jest okoliczność, że prawo zatrzymania można podnieść do umów wzajemnych. Z kolei umowa kredytu we frankach szwajcarskich nie jest umową wzajemną, między innymi ze względu na swój specyficzny charakter. Z powyższych względów pełnomocnicy procesowi kredytobiorców wskazują, że nie jest możliwe uwzględnienie zarzutu zatrzymania.

Zarzut zatrzymania w apelacji

Banki składają zarzut zatrzymania w apelacji, w warunkowy sposób. Odwołując się niekorzystnego dla siebie wyroku sądu I instancji banki w pierwszej kolejności twierdzą, że umowa kredytu jest ważna, a jedynie w przypadku uznania przez sąd nieważności umowy wskazują na prawo zatrzymania. Zarzut zatrzymania nie może zostać złożony warunkowo, co jest kolejnym obronnym argumentem w rękach kredytobiorców.

Co to jest zarzut potrącenia?

Potrącenie to wzajemne umorzenie dwóch przeciwstawnych wymagalnych wierzytelności o tożsamym charakterze, w sytuacji, gdy dwie osoby jednocześnie są dla siebie dłużnikami i wierzycielami. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie to ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Warunkiem potrącenia jest wymagalność roszczenia. Wymagalność roszczenia następuje z upływem terminu do spełnienia świadczenia, czyli dnia następnego po dniu, kiedy dłużnik miał spełnić świadczenie.  

Zarzut potrącenia również składany jest w sprawach frankowych. W wyniku potrącenia roszczenia kredytobiorcy i banku umarzają się do wierzytelności niższej.

Kiedy należy zgłosić zarzut potrącenia?

Zarzut potrącenia należy złożyć nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna. Taktyką banków jest jednak podnoszenie tego zarzutu najczęściej dopiero na końcu procesu. Zgłoszenie zarzutu potrącenia na tym etapie uznać należy za spóźnione. Celem przepisów dotyczących potrącenia jest koncentracja materiału dowodowego i ograniczenia możliwości pozwanego na gruncie przedłużania postępowania.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...