SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Data ostatniej aktualizacji:

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Jednym z warunków zawarcia umowy kredytu jest posiadanie wkładu własnego, czyli sumy pieniędzy, którą bank wymaga od kredytobiorcy na poczet zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Wymóg ubezpieczenia niskiego wkładu stosowany był przez większość polskich banków również w kredytach frankowych. 

Dla osób, które nie posiadały wkładu własnego, korzystne wydawało się ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Na czym polega ubezpieczenie niskiego wkładu własnego? Czy ubezpieczenie niskiego wkładu jest legalne? Jak otrzymać zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

Na czym polega ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to jeden z rodzajów zabezpieczenia banku udzielającego kredyt hipoteczny osobom nieposiadającym wystarczającego wkładu własnego. Wysokość wkładu własnego powinna wynosić 20% wartości nieruchomości.

Ubezpieczenie niskiego wkładu polega na tym, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za np. 20% zobowiązania kredytobiorcy. W sytuacji zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorcę i wypowiedzenia umowy kredytu, bank posiada 80% wierzytelności względem kredytobiorcy oraz 20% wierzytelności względem ubezpieczyciela.

O wysokości ubezpieczenia niskiego wkładu decyduje każdy bank samodzielnie. W każdym z nich wysokość ubezpieczenia niskiego wkładu może znacząco się różnić.

Ubezpieczenie niskiego wkładu było proponowane przez doradców kredytowych w sytuacji, gdy klient nie miał własnych oszczędności albo wolał je przeznaczyć na wyposażenie lub remont kupowanego mieszkania.

Wskazuje się, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest ubezpieczeniem zgodnym z definicją. Ubezpieczenie powinno być umową wzajemną – jedna strona płaci składkę, a w zamian druga strona udziela jej ochrony ubezpieczeniowej. Z kolei w ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego kredytobiorca płaci składki a ubezpieczonym i uposażonym jest bank.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego a klauzula niedozwolona

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nosi znamiona klauzuli niedozwolonej. Zawarte są w nim postanowienia, rażąco naruszające interesy klienta. Dlaczego ubezpieczenie niskiego wkładu jest nielegalne? Poniżej przykłady:

 • klienci nie mieli wpływu na treść zawieranej umowy ubezpieczenia,
 • klienci nie otrzymywali podstawowych informacji dotyczących warunków ubezpieczenia,
 • klienci nie wiedzieli, że ubezpieczenie nie jest obowiązkowe,
 • klienci nie mogli wybrać konkretnego ubezpieczyciela oraz czasu obowiązywania ubezpieczenia,
 • w przypadku kredytów frankowych, banki pobierane kwoty składki przeliczały według własnego kursu franka szwajcarskiego, co uniemożliwiało klientom dokładne oszacowanie wysokości składek.

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

W przypadku uznania przez sąd postanowienia dotyczącego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za klauzulę niedozwoloną, kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych składek na ubezpieczenie, a także należnych odsetek. Umowa staje się bowiem bezskuteczna od momentu jej podpisania.

Niesłusznie naliczane odsetki – co warto wiedzieć

Kredytobiorca prócz zwrotu uiszczonych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego może żądać również odsetek. Termin naliczania odsetek z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego należy liczyć od daty wskazanej w prawidłowo przygotowanym wezwaniu do banku, do dobrowolnego zwrotu nienależnie pobranych kosztów na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wadliwej polisy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi 10 lat, z kolei termin przedawnienia odsetek wynosi 3 lata.

Unieważnienie kredytu frankowe a ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Przed skierowaniem sprawy dotyczącej umowy kredytu we frankach szwajcarskich do sądu wielu frankowiczów zastanawia się, ile trwa sprawa frankowa oraz ile można zyskać na unieważnieniu lub odfrankowieniu kredytu frankowego.

W kwestii długości trwania sprawy frankowej obecnie zauważyć można, że sądy coraz sprawniej rozpatrują sprawy frankowe. Sprawa frankowa w sądzie pierwszej instancji trwa zazwyczaj około półtora roku, w drugiej instancji zaś około roku.  Z kolei, aby obliczyć, ile kredytobiorca może zyskać, kierując sprawę do sądu można sprawdzić korzystając z kalkulatora frankowicza.

Wnosząc powództwo do sądu o unieważnienie kredytu frankowego lub odfrankowienie kredytu zasadnym jest również żądanie zwrotu składek opłaconych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Jeżeli roszczenie kredytobiorcy zawiera żądanie zwrotu opłat poniesionych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej dotyczyć będą również ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zawartego w umowie kredytu we frankach szwajcarskich zależało od wysokości wkładu własnego, który z kolei był zależny od zmiennego kursu franka szwajcarskiego. Zawierając umowę kredytu frankowego, kredytobiorca powinien zostać poinformowany o możliwości zmiany wysokości wkładu własnego i ryzyku kursowym. Dodatkowo powinien otrzymać wyjaśnienia na jakiej podstawie i w jaki sposób, wysokość poszczególnych składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego będzie obliczana.

Na rozprawie sąd z pewnością zapyta kredytobiorcę, czy miał on możliwość zapoznania się z projektem umowy, czy mógł negocjować jej warunki oraz czy jej treść została z nim uzgodniona. W przypadku roszczenia o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego sąd może zapytać kredytobiorcę również o to:

 • czy mógł zawrzeć umowę kredytową z wyłączeniem zapisów dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
 • czy przedstawiono mu, w jaki sposób bank ustalać będzie kursy walut, by obliczyć wysokość raty kredytu i jaki będzie mieć to wpływ na wysokość składki ubezpieczenia,
 • czy bank wyjaśnił jakie czynniki będą mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczenia,
 • czy bank poinformował, że kursy walut stosowane przez bank do ustalenia poszczególnych rat kredytu i wysokości ich spłaty, są mniej korzystne od rynkowych.
 • czy w momencie podpisania umowy kredytobiorca znał kwotę składki ubezpieczenia do zapłaty,
 • czy w momencie podpisania umowy kredytobiorca znał kurs, według którego obliczona miała zostać kwota kredytu w momencie jego wypłaty,
 • czy bank przedstawił wzór umowy ubezpieczenia, którą następnie zawarł z ubezpieczycielem,
 • czy bank poinformował kredytobiorcę o okoliczności, że to bank jest objęty ochroną płynącą z umowy ubezpieczenia,
 • czy bank wyjaśnił jakie okoliczności muszą zaistnieć, by ubezpieczyciel wypłacił kwotę ubezpieczenia.

 autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...