SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 6/21 z 7 maja 2021 r. – co  z niej wynika?

Data ostatniej aktualizacji:

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 6/21 z 7 maja 2021 r. – co  z niej wynika?

Sąd Najwyższy w dniu 7 maja 2021 r. wydał uchwałę w sprawie pod sygn. III CZP 6/21. W treści uchwały III CZP 6/21 Sąd Najwyższy opowiedział się za koncepcją tzw. bezskuteczności zawieszonej umów kredytowych zawierających klauzule niedozwolone. Tłumacząc najprościej koncepcja ta mówi, że na kredytobiorców frankowych został nałożony obowiązek złożenia oświadczenia o tym, że żądają unieważnienia umowy kredytu frankowego z bankiem. Wymóg ten jest o tyle istotny, że bez złożenia takiego oświadczenia roszczenie kredytobiorcy o unieważnienie kredytu nie stanie się wymagalne.

Pewne wątpliwości budzi fakt, w którym momencie najwcześniej kredytobiorca frankowy może złożyć tego rodzaju oświadczenie wobec banku. Przeważająca liczba prawników oraz dominująca linia orzecznicza sądów wskazuje, że oświadczenie takie można złożyć w pozwie, jak i w toku procesu, a nawet wysyłając do banku przedsądowe wezwanie do zapłaty – zwrotu nienależnie pobranych środków.

Efektem wydania uchwały III CZP 6/21 jest przyjęcie, że roszczenie o unieważnienie umowy staje się wymagalne dopiero z dniem złożenia stosownego oświadczenia przez kredytobiorcę. Jest to istotne gdyż od daty wymagalności uzależniona jest data początkowa, od której naliczać można odsetki od banku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych od kredytobiorcy świadczeń.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że uchwała III CZP 6/21 wydana została w składzie siedmiu sędziów SN, co oznacza, że ma moc zasady prawnej, a jej treść wiąże inne sądy orzekające w sprawach, do których uchwała ta może mieć zastosowanie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 r. III CZP 40/22

Innym przykładem ważnego z punktu widzenia kredytobiorców frankowych orzeczeń Sądu Najwyższego jest uchwała z dnia 28 kwietnia 2022 r. sygn. III CZP 40/22. Z treści uchwały III CZP 40/22 wynika, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 KC.

Starając się zwięźle wytłumaczyć sens uchwały III CZP 40/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. można wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem w niej zawartym postanowienia umów kredytów frankowych, z których wynika, że to bank określa kurs franka, nie wskazując przy tym na jakich obiektywnych przesłankach będzie się opierał, są nieważne. W efekcie kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytu we frankach szwajcarskich, w których znajdują się tego rodzaju postanowienia mają duże szanse na wygranie sprawy o unieważnienie umowy kredytowej.

Postanowienie SN z dnia 2 września 2021 r. w sprawie III CZP 11/21

Obecnie wielu kredytobiorców czeka również na rozstrzygnięcie sprawy III CZP 11/21, która od dłuższego czasu rozpatrywana jest przez SN. W sprawie III CZP 11/21 Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytania zadane przez Pierwszą Prezes SN, dotyczących przede wszystkim skutków stwierdzenia postanowienia dotyczące przeliczeń walutowych zamieszczonych w umowach kredytów wyrażanych w walucie obcej mają charakter niedozwolony. Wynik tej sprawy miał istotne znaczenie tak dla kredytobiorców frankowych, jak i banków.

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy, zamiast oczekiwanego orzeczenia merytorycznego, zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym odnośnie prawidłowości powoływania niektórych spośród sędziów. Tym samym na rozstrzygnięcie w sprawie III CZP 11/21 (obecnie rozpatrywana pod sygnaturą III CZP 25/22) przyjdzie nam poczekać do momentu wypowiedzenia się przez TSUE odnośnie zadanych pytań prejudycjalnych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22

Sąd Najwyższy powraca do prac nad uchwałą III CZP 25/22
Orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach frankowych jest w przeważającej większości prokonsumenckie. Sporadycznie zdarzają się jednak orzeczenia, które...

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!

Już 25 kwietnia 2024 r. Frankowicze poznają stanowisko Sądu Najwyższego!
Na 25 kwietnia 2024 r. został wyznaczony termin posiedzenia Sądu Najwyższego. W tym też dniu Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w...

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...