SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 6/21 z 7 maja 2021 r. – co  z niej wynika?

Data ostatniej aktualizacji:

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 6/21 z 7 maja 2021 r. – co  z niej wynika?

Sąd Najwyższy w dniu 7 maja 2021 r. wydał uchwałę w sprawie pod sygn. III CZP 6/21. W treści uchwały III CZP 6/21 Sąd Najwyższy opowiedział się za koncepcją tzw. bezskuteczności zawieszonej umów kredytowych zawierających klauzule niedozwolone. Tłumacząc najprościej koncepcja ta mówi, że na kredytobiorców frankowych został nałożony obowiązek złożenia oświadczenia o tym, że żądają unieważnienia umowy kredytu frankowego z bankiem. Wymóg ten jest o tyle istotny, że bez złożenia takiego oświadczenia roszczenie kredytobiorcy o unieważnienie kredytu nie stanie się wymagalne.

Pewne wątpliwości budzi fakt, w którym momencie najwcześniej kredytobiorca frankowy może złożyć tego rodzaju oświadczenie wobec banku. Przeważająca liczba prawników oraz dominująca linia orzecznicza sądów wskazuje, że oświadczenie takie można złożyć w pozwie, jak i w toku procesu, a nawet wysyłając do banku przedsądowe wezwanie do zapłaty – zwrotu nienależnie pobranych środków.

Efektem wydania uchwały III CZP 6/21 jest przyjęcie, że roszczenie o unieważnienie umowy staje się wymagalne dopiero z dniem złożenia stosownego oświadczenia przez kredytobiorcę. Jest to istotne gdyż od daty wymagalności uzależniona jest data początkowa, od której naliczać można odsetki od banku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych od kredytobiorcy świadczeń.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że uchwała III CZP 6/21 wydana została w składzie siedmiu sędziów SN, co oznacza, że ma moc zasady prawnej, a jej treść wiąże inne sądy orzekające w sprawach, do których uchwała ta może mieć zastosowanie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 r. III CZP 40/22

Innym przykładem ważnego z punktu widzenia kredytobiorców frankowych orzeczeń Sądu Najwyższego jest uchwała z dnia 28 kwietnia 2022 r. sygn. III CZP 40/22. Z treści uchwały III CZP 40/22 wynika, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 KC.

Starając się zwięźle wytłumaczyć sens uchwały III CZP 40/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. można wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem w niej zawartym postanowienia umów kredytów frankowych, z których wynika, że to bank określa kurs franka, nie wskazując przy tym na jakich obiektywnych przesłankach będzie się opierał, są nieważne. W efekcie kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytu we frankach szwajcarskich, w których znajdują się tego rodzaju postanowienia mają duże szanse na wygranie sprawy o unieważnienie umowy kredytowej.

Postanowienie SN z dnia 2 września 2021 r. w sprawie III CZP 11/21

Obecnie wielu kredytobiorców czeka również na rozstrzygnięcie sprawy III CZP 11/21, która od dłuższego czasu rozpatrywana jest przez SN. W sprawie III CZP 11/21 Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytania zadane przez Pierwszą Prezes SN, dotyczących przede wszystkim skutków stwierdzenia postanowienia dotyczące przeliczeń walutowych zamieszczonych w umowach kredytów wyrażanych w walucie obcej mają charakter niedozwolony. Wynik tej sprawy miał istotne znaczenie tak dla kredytobiorców frankowych, jak i banków.

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy, zamiast oczekiwanego orzeczenia merytorycznego, zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym odnośnie prawidłowości powoływania niektórych spośród sędziów. Tym samym na rozstrzygnięcie w sprawie III CZP 11/21 (obecnie rozpatrywana pod sygnaturą III CZP 25/22) przyjdzie nam poczekać do momentu wypowiedzenia się przez TSUE odnośnie zadanych pytań prejudycjalnych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Odwołanie rzecznika finansowego

Odwołanie rzecznika finansowego
W dniu 20 czerwca 2024 roku premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Oficjalnym powodem odwołania rzecznika...

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?

BPH poinformował o znacznej stracie za rok 2023 – czy kredytobiorcy frankowi mają powody do niepokoju?
Ostatnimi czasy bank BPH opublikował sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że za rok 2023 poniósł stratę w wysokości ok. 5,5...

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka

Wyrok SN II CSKP 544/24 – oddalona skarga kasacyjna syndyka
Getin Noble Bank Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie II CSKP 544/24 Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną...