SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt we frankach a przedawnienie

Kredyt we frankach a przedawnienie

Wielu z kredytobiorców frankowych zastanawia się czy aby na pewno może domagać się całości zwrotu świadczeń od banku. Każde z roszczeń przecież kiedyś się przedawnia. Jak wygląda sprawa przedawnienia co do umów zawieranych przez frankowiczów przeczytaj w poniższym artykule!

Przedawnienie kredytu frankowego

Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego termin przedawnienia roszczeń, w tym roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, wynosił 10 lat. Od dnia 9 lipca 2018 roku termin ten został skrócony do 6 lat. Jednak kluczowe jest to od jakiego momentu należy liczyć ten termin. W przypadku kredytów frankowych poglądów na ten temat było wiele.

Kiedy przedawniają się roszczenia związane z kredytem frankowym?

Jak wiadomo orzecznictwo w sprawie kredytów frankowych przez ostatnie kilka lat dynamicznie się zmieniało. Również i w zakresie przedawnienia roszczeń nie było jednoznacznego stanowiska sądów. Niektórzy wskazywali, że roszczenia podlegają przedawnieniu w terminie 10 lat od dnia zawarcia umowy kredytu, inni, że przedawnienie należy liczyć od dnia wpłaty każdej raty kredytu. Obecnie wątpliwości w kwestii przedawnienia zostały rozwiane. A to w dużej mierze za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 czerwca 2021 r. (C-776/19). Trybunał Sprawiedliwości uznał, że termin przedawnienia nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości swojej umowy. Stanowisko to zostało powtórzone również w innym wyroku TSUE (C-80/21, C-81/21 i C-82/21), w którym wskazano, że ochrona konsumenta może być skuteczna tylko wtedy, gdy kredytobiorca (konsument) miał możliwość poznania swoich praw przed rozpoczęciem biegu lub upływem tego terminu. Powyższe zostało potwierdzone także przez Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 7 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 6/21.

Istotne jest zatem to, że moment od jakiego należy liczyć termin przedawnienia to nie chwila zawarcia umowy kredytu frankowego czy wypłaty udzielonego kapitału, a jest to moment, kiedy kredytobiorca dowiedział się o tym, że w jego umowie znajdują się niedozwolone klauzule umowne. Takim momentem jest zazwyczaj złożenie reklamacji do banku, wezwanie banku do zapłaty czy też złożenie w sądzie pozwu przeciwko bankowi. A zatem frankowicze mają możliwość dochodzenia na drodze sądowej wszystkich uiszczonych do tej pory rat kapitałowo- odsetkowych. 

Ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego a przedawnienie

Wskazać należy, że oprócz roszczenia o zapłatę kredytobiorcy w licznych sporach sądowych domagają się także ustalenia nieważności umowy kredytu. Roszczenie to, jak też roszczenie o ustalenie niezwiązania niedozwolonymi postanowieniami umownymi nie przedawniają się. Jeżeli strona ma interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy to może dążyć do takiego rozstrzygnięcia w sądzie. 

Spłacony kredyt frankowy a przedawnienie

Kredytobiorcy, którzy spłacili już kredyt frankowy również mogą domagać się od banku zwrotu nienależnie pobranych środków. Wykonanie zobowiązania nie sprawia bowiem, że umowa kredytu staje się ważna. Zatem również po zakończeniu wykonywania (spłacie) umowy kredytu frankowego można więc pozwać bank. Podobnie jak w przypadku kredytów jeszcze spłacanych kluczowy jest moment, w którym kredytobiorca dowiedział się o wadliwości umowy kredytu. Warto już teraz podjąć działania, w szczególności jeżeli wcześniej wyraziliśmy swoje stanowisko co do potencjalnej wadliwości umowy, wówczas termin przedawnienia może już biec.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski

Kancelaria frankowa Gorzów Wielkopolski
Posiadasz kredyt frankowy? Mieszkasz lub zawarłeś kredyt w Gorzowie Wielkopolskim i interesuje Cię profesjonalna pomoc dla frankowiczów ? Jeśli tak,...

Pomoc frankowiczom Puławy

Pomoc frankowiczom Puławy
Pomoc na jaką mogą liczyć frankowicze zamieszkujący Puławy oraz okolice może polegać na odfrankowieniu kredytu lub też jego unieważnieniu. Odfrankowienie,...

Kancelarie frankowe opinie

Kancelarie frankowe opinie
Na rynku usług prawnych istnieje już wiele wyspecjalizowanych kancelarii, które oferują usługi z zakresu prowadzenia procesów związanych z umowami kredytu...