SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

TSUE Frankowicze wrzesień 2022 – co zmienia kolejny korzystny wyrok w sprawach frankowych?

Data ostatniej aktualizacji:

TSUE Frankowicze wrzesień 2022 - co zmienia kolejny korzystny wyrok w sprawach frankowych?

Medialny świat obiegła informacja o kolejnym sukcesie polskich Frankowiczów przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Wysyp informacji zatrząsł wręcz stronami informacyjnymi, a dzień 8 września 2022 r. zapisze się na kartach kalendarza, jako kolejny symbol sprawiedliwości dla frankowiczów, bowiem jednoznaczne rozstrzygnięcie TSUE, choć spodziewane, wtłoczyło nadzieję i utwierdziło w przekonaniu o tym, że sprawy frankowe stanowią wyższą wagę. Czytelnicy poszukujący informacji dotyczących konsekwencji ostatniego głośnego wyroku TSUE trafili w dobre miejsce, bowiem w niniejszym artykule poddamy wnikliwej, konkretnej analizie w ujęciu wpływu na sprawy frankowe. 

Kredyty frankowe – wyrok wrzesień 2022 – w jakich kwestiach zapadł wyrok?

Należy zacząć od tego, iż wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r. dotyczy spraw połączonych, od C-80/21 do C-82/21, ale kwestie, jakie rozstrzygnął dotyczą wielu innych spraw, które rozpatrywane są każdego dnia przez sądy krajowe. Trybunał Sprawiedliwości od lat kurczowo trzyma stronę poszkodowanych frankowiczów, czasami również na przekór Sądowi Najwyższemu lub sprzeciwiając się orzecznictwu krajowemu. Przypomnimy pokrótce zatem, jakich niuansów frankowych dotyczy wyrok:

  • Kwestii biegu przedawnienia
  • Zastępowania nieuczciwej klauzuli indeksacyjnej średnim kursem NBP
  • Wykreślania z umowy tylko tych fragmentów, które uznawane są za nieuczciwe

TSUE Frankowicze wrzesień 2022 – jaki zapadł wyrok?

Wcześniejsze orzeczenia TSUE traktowały o tym, że zadaniem wymiaru sprawiedliwości, a co za tym idzie sądów przynależnych do Unii Europejskiej jest podejmowanie starań, dążących do usunięcia nieuczciwych warunków umów, a także aby zapobieganie takim zabiegom w przyszłości. Rolą sądów zatem jest pokazanie przykładu w formie orzecznictwa, iż nieuczciwe zagrania spotkają się z adekwatną do czynu karą. W przypadku spraw frankowych – unieważnieniem umowy oraz zwrotem niesłusznie pobranych rat od kredytobiorcy. TSUE Frankowicze wrzesień 2022 i wyrok, jaki zapadł przedstawia następujące rozstrzygnięcia:

  • Bieg terminu przedawnienia roszczeń kredytobiorcy w sprawie zwrotu nienależnie pobranych rat nie może rozpocząć się dopóki, dopóty kredytobiorca nie dowie się o nieuczciwym charakterze zapisów w swojej umowie kredytowej. Oznacza to, iż sądy nie mogą ograniczyć się jedynie do zwrotu należności za okres 10 ostatnich lat, jeśli konsument o toksyczności swojej umowy kredytowej dowiedział się dopiero niedawno. Kredytobiorca nie mógłby wówczas dochodzić swoich roszczeń przed sądem wcześniej, ponieważ jego nieświadomość odnośnie występowania tychże zapisów mu na to nie pozwalała.
  • Zastępowanie klauzul indeksacyjnych uśrednionym kursem NBP po raz kolejny TSUE stwierdził, iż nie może zachodzić taka możliwość. Takie rozstrzygnięcie nie jest możliwe szczególnie, gdy kredytobiorca ma świadomość oraz godzi się na unieważnienie swojej umowy kredytowej, a nawet wyraża swoją niezgodę na wprowadzenie do umowy zapisu odnośnie średniego kursu NBP.
  • Wykreślanie z umowy kredytowej tylko nieuczciwego zapisu jest niedozwolone. Oznacza to, iż sądy krajowe nie mogą wykreślić jedynie części niedozwolonego zapisu, zaś powinni oni usunąć cały niedozwolony zapis, co prowadzi również do upadku i unieważnienia całej umowy.

Frankowicze – wyrok wrzesień 2022 – jaką korzyść niesie dla frankowiczów?

Wiedza w zakresie orzeczenia TSUE z dnia 8 września pozostaje ogólnodostępna, jednak rodzi się pytanie, jaki wpływ wywrze na orzeczeniach w sprawach frankowych. W naszej opinii wyrok TSUE nie przeciera szlaków, zaś wskazuje sądom, którą drogą powinny kroczyć. Od zawsze wiadomo, że jeśli umowa kredytowa nosi wady prawne, to koniecznym jest, aby została ona unieważniona lub zmodyfikowana, ale zgodnie z wolą konsumenta. W związku z tym, sądy zobligowane są do unieważniania umów kredytowych, które noszą wady prawne, co znacznie ułatwi sądom krajowym szybsze orzekanie w sprawach frankowych. Podobne stanowisko obejmujemy w zakresie biegu przedawnienia, bowiem głosimy już od dawna, iż istnieje możliwość zwrotu wszelkich uiszczonych rat, niezależnie od czasu jaki upłynął. Wyrok TSUE potwierdził nasze tezy oraz strategię procesową, zatem warto pamiętać, iż banki zobowiązanie będą do zwrotu wszelkich rat z uwagi na fakt, iż od powzięcia wiedzy o wadliwości umowy kredytowej jeszcze nie minęło.

TSUE Frankowicze wrzesień 2022 – podsumowanie

Jak wspominaliśmy w poprzednim artykule na dzień przed ogłoszeniem wyroku, frankowicze znacznie skorzystają na orzeczeniu TSUE, bowiem przełoży się to na mniej wątpliwości, z którymi borykają się sędziowie. Słowem podsumowania, całość powyższego artykułu można streścić do jednego zdania: nie da się podzielić nieuczciwego warunku umowy i usunąć frazy ,,za zgodą banku” by pozostawić resztę umowy w mocy, nie można zamienić klauzuli indeksacyjnej średnim kursem NBP, a także – roszczenia frankowiczów nie przedawniają się i zależne są od momentu, w którym dowiedzieli się o wadliwości swojej umowy. Powyższe stanowisko w naszych powództwach oraz przed sądami prezentujemy już od lat, wyrok TSUE jedynie pokazuje, iż zmierzamy stale w dobrym kierunku. W naszej opinii, po wyroku TSUE wygrana z bankiem i unieważnienie umowy będzie jeszcze prostsze.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o walce z bankiem, bowiem jeśli Trybunał Sprawiedliwości staje po stronie poszkodowanych kredytobiorców, to można uznać, że walka o sprawiedliwość jest warta swojej ceny.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?

Dlaczego banki w czasie procesu frankowego pozywają Frankowiczów?
Zdarza się, że mimo trwania procesu frankowego z powództwa kredytobiorcy bank składa swój pozew do sądu przeciwko frankowiczowi. Nie ma...

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych

Banki są świadome, że nie mają mocnych argumentów w sprawach frankowych
Frankowicze masowo wygrywają z bankami sprawy dotyczące zaciąganych przez laty kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Banki z miesiąca...

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Pozew Frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa
Setki tysięcy ludzi przez kredyty frankowe poniosło różnego rodzaju krzywdy – byli narażeni na ogromny stres, niektórzy stracili zdrowie, inni...