SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ulga odsetkowa a unieważnienie kredytu

Data ostatniej aktualizacji:

Ulga odsetkowa a unieważnienie kredytu

Od lat największym problemem frankowiczów są rosnące raty zaciągniętych przez nich kredytów. Kredytobiorcy frankowi próbują w efekcie dochodzić swoich praw przed sądami. Każdego dnia rośnie liczba złożonych przeciwko bankom pozwów o unieważnienie umowy kredytu frankowego. W toku procesów sądowych warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej kancelarii frankowej. W przypadku wygrania sprawy frankowej kredytobiorcy mogą liczyć na otrzymanie znaczących sum od banku, który szacunkową wysokość można w prosty sposób wyliczyć jeszcze przed złożeniem pozwu.

Z uwagi na fakt, że problemy kredytobiorców frankowych towarzyszą im od wielu lat, już pewien czas temu zostały wprowadzone doraźne środki pomocy frankowiczom. Jednym z nich jest tzw. ulga odsetkowa pozwalająca, pod pewnymi warunkami, na odliczenie od dochodu odsetek kredytowych zapłaconych w danym roku podatkowym. Innymi słowy regulacja ta umożliwia odliczenie odsetek kredytowych od podatku.

Rozwiązanie to z pewnością w pewnym stopniu zmniejsza obciążenie budżetów kredytobiorców frankowych. Skoro jednak regulacja ta jest ściśle związana z umową kredytową to zasadnym pozostaje pytanie jak ma się ulga odsetkowa do unieważnienia umowy kredytu? Okazuje się, że przepisy w tym zakresie nie są nazbyt korzystne dla frankowiczów.

Sprawdź również: kalkulator frankowicza

Ulgi kredytowe: Komu przysługuje ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego?

Nim bliżej przyjrzymy się wpływowi unieważnienie kredytu na ulgę odsetkową warto wytłumaczyć komu przysługuje ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego. Zgodnie z przepisami z ulgi odsetkowej mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy zaciągnęli w latach 2002-2006 kredyt hipoteczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, kredyt na spłatę kredytu mieszkaniowego lub inny kredyt (pożyczkę) zaciągnięty na spłatę wyżej wymienionych zobowiązań.

Z ulgi odsetkowej można przy tym korzystać do upływu terminu spłaty zobowiązania kredytowego, określonej w umowie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r. Skorzystać z ulgi odsetkowej mogą również kredytobiorcy kredytów udzielonych w walucie obcej, a więc m.in. kredytobiorcy frankowi.

Czy można odliczyć odsetki od kredytu w zeznaniu rocznym?

Skoro wiemy już komu przysługuje ulga odsetkowa warto powiedzieć sobie w jaki sposób można z niej skorzystać. Czy odsetki od kredytu odlicza się w zeznaniu rocznym, czy też na bieżąco względem zapłaty kolejnych rat kredytu?

Ulgę odsetkową odlicza się w zeznaniu rocznym. Za pierwszym razem gdy kredytobiorca korzysta z tej ulgi to powinien do rocznej deklaracji podatkowej dołączyć, jako załączniki, deklaracje PIT-2K oraz PIT-D. W kolejnych latach deklaracji PIT-2K nie dołącza się już, a jednym załącznikiem do deklaracji rocznej jest PIT-D.

Wpływ unieważnienia kredytu na możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej

Po złożeniu pozwu o unieważnienie kredytu frankowego, kredytobiorca będzie musiał przejść przez rozbudowane postępowanie sądowe. W tym czasie sąd będzie analizował złożone w sprawie dokumenty, w tym w szczególności umowę kredytową, może przeprowadzić dowód z opinii biegłego, czy wezwać kredytobiorcę do złożenia zeznań na rozprawie. Na koniec, w razie uwzględnienia powództwa, sąd orzeknie, że umowa kredytu jest nieważna.

Konsekwencją takiego orzeczenia jest powstanie stanu prawnego, który zakłada, że umowa kredytu nigdy nie została zawarta. Pomimo szeregu korzystnych dla frankowicza skutków takiego orzeczenia, to w zakresie ulgi odsetkowej od kredytu hipotecznego powoduje ono pewne problemy.

Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 3a ustawy o PIT jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Prościej mówiąc w przypadku uprawomocnienia się wyroku frankowego orzekającego o unieważnieniu umowy kredytu, kredytobiorca będzie zobligowany zwrócić fiskusowi to co otrzymał z tytułu ulgi odsetkowej, w takim przypadku ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego nie przysługuje. Pocieszającym jest, że w obliczu zysków ekonomicznych z tytułu unieważnienia umowy kredytu, świadczenie na rzecz Urzędu Skarbowego nie powinno stanowić znaczącego obciążenia budżetu domowego.

o co zapyta sad na sprawie frankowej

Ulga odsetkowa a ugoda z bankiem

Ulga odsetkowa a ugoda z bankiem – wiele osób zadaje sobie pytanie jakie skutki podatkowe niesie za sobą ugoda z bankiem. W wyniku ugody z bankiem, umowa w dalszym ciągu uważana jest za ważną i obowiązującą, w przeciwieństwie do sytuacji orzeczenia nieważności umowy kredytu, kiedy to ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego w ogóle nie przysługuje. Ulgę odsetkową (i możliwości skorzystania z niej) należy w takim wypadku rozpatrywać względem wartości kredytu i odsetek obowiązujących zgodnie z treścią ugody.

Ulga odsetkowa 2024

Ulga odsetkowa 2024 r. wciąż będzie przysługiwała kredytobiorcom po spełnieniu ustawowych przesłanek do zastosowania ulgi odsetkowej od kredytu hipotecznego. Co więcej ulga odsetkowa 2024 będzie wyższa niż ta przysługująca w bieżącym roku kalendarzowym. Zasady i warunki, które należy spełnić żeby otrzymać ulgę odsetkową od kredytu hipotecznego pozostaną bez zmian.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Żródła:


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...