SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kwit mazalny

Data ostatniej aktualizacji:

Kwit mazalny

Co to jest list mazalny?

List mazalny, nazywany także inaczej kwitem mazalnym, to dokument, który wystawia bank po spłacie kredytu hipotecznego. W dokumencie tym bank wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Po spłacie kredytu hipotecznego trzeba bowiem zająć się sprawą wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Do tego też potrzebny jest list mazalny z banku. Jak go uzyskać i czy potrzeby jest on w każdy przypadku?

Co zawiera kwit mazalny?

List mazalny to stosunkowo prosty dokument, wydawany w formie pisemnej. W liście mazalnym wystawionym przez bank znajdą się podstawowe informacje dotyczące kredytobiorcy i jego zobowiązania (dane kredytobiorcy, adres nieruchomości, numer księgi wieczystej nieruchomości.

List mazalny przede wszystkim powinien zawierać potwierdzenie przez bank wygaśnięcia wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipoteką, jak też zgodę na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej. Ponadto kwit mazalny powinien zostać podpisany przez bank.

Po co potrzebny jest kwit mazalny?

Po spłacie zobowiązania kredytowego wpis o hipotece obciążającej nieruchomość nie zostaje usunięty automatycznie. Chcąc wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Sąd ten nie ma możliwości sprawdzenia czy kredyt został spłacony.

Kredytobiorca zainteresowany usunięciem wpisu o hipotece musi więc przedstawić dokumenty potwierdzające zmianę, której chce dokonać. Potwierdzeniem takim jest właśnie przedłożenie listu mazalnego z banku, w którym bank wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Jak zdobyć kwit mazalny?

Aby bank wydał nam kwit mazalny należy złożyć wniosek o jego wydanie. Wniosek ten należy skierować do banku, w którym zaciągnęliśmy zobowiązanie kredytowe.

Wbrew pozorom zainicjowanie „zdobycia” kwitu mazalnego nie jest czynnością skomplikowaną. We wniosku należy przede wszystkim zamieścić:

  • swoje dane;
  • numer umowy kredytowej;
  • numer księgi wieczystej nieruchomości;
  • informację o spłacie całości zadłużenia;

Wniosek o kwit mazalny wzór

Aby uzyskać kwit mazalny należy złożyć po spłacie kredytu hipotecznego wniosek do banku. Nie ma jednego prawidłowego wzoru takiego wniosku. Koniecznie jednak zwracając się do banku o kwit mazalny należy wskazać:

Ponadto we wniosku dobrze jest wprost wskazać sposób i miejsce w jakim chce się odebrać list mazalny. Wniosek taki można złożyć w oddziale banku lub też wysłać go listem.

Warto wskazać, że bank nie wystawia listu automatycznie. Od dnia złożenia wniosku zazwyczaj mija kilkanaście dni, zanim bank przygotuje nam ten dokument. 

Komu bank wydaje list mazalny?

List mazalny bank wydaje kredytobiorcy po spłacie przez niego zobowiązania. Możliwe jest także wydanie kwitu mazalnego innej osobie, która została przez kredytobiorcę upoważniona do jego odbioru czy też do złożenia wniosku o jego wydanie.

Wydanie kwitu mazalnego może nastąpić poprzez wysłanie go na adres wskazany przez kredytobiorcę lub poprzez wydanie go w placówce banku.

Co zrobić gdy bank odmawia wydania kwitu mazalnego?

Znaczna większość banków wydaje kwity mazalne po unieważnieniu umowy kredytu. Jako przykład banku, który odmawia wydania takiego dokumentu jest Getin Noble Bank S.A. który ogłosił swoją upadłość. Zdarza się również, że bank odmawiając wydania kwitu mazalnego tłumaczy się oczekiwaniem na rozstrzygnięcie postępowania toczącego się wskutek złożenia skargi kasacyjnej.

Jeżeli bank nie wyda nam listu mazalnego warto i tak skierować wniosek o wykreślenie hipoteki do sądu wieczystoksięgowego, załączając prawomocny wyrok sądu ustalający nieważność umowy kredytu. W wielu przypadkach sądy uznają, że wyrok ten jest wystarczający. Jeżeli okaże się jednak, że sąd zajmie odmienne stanowisko rozwiązaniem może być także powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawym.

Co zrobić z listem mazalnym?

Jeżeli uzyskamy już list mazalny to należy załączyć go do wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Wniosek ten należy skierować do sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą dla naszej nieruchomości.

Ile kosztuje list mazalny w 2023 roku?

Wydanie przez bank listu mazalnego zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi kosztami. Czasami zdarza się jednak, że bank wymaga opłaty, jednak jest ona symboliczna.

Kwit mazalny a wygasająca hipoteka?

Wygaśnięcie wierzytelności, którą zabezpieczała hipoteka wiąże się z tym, że z mocy prawa wygasa także ustanowiona na nieruchomości hipoteka. Jeżeli więc spłacimy całość zobowiązania automatycznie (z mocy prawa) wygasa hipoteka. Niestety automatyczne wygaśnięcie hipoteki nie oznacza automatycznego usunięcia wpisu o niej w księdze wieczystej. Aby usunąć ją z księgi wieczystej nieruchomości należy złożyć odpowiedzi wniosek.

List mazalny a frankowicze

Obecnie wiele umów kredytów frankowych jest uznawana przez sądy za nieważne. Co za tym idzie poczytywane są one jako nie zawarte. Skoro więc umowa kredytowa nie istnieje to i wpisana na jej podstawie hipoteka powinna zostać wykreślona. Czy po prawomocnym wyroku uznającym daną umowę kredytu za nieważną potrzebny jest kwit mazalny?

W praktyce wygląda to tak, że niektóre sądy wieczystoksięgowe uznają, że wystarczający jest wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytu, niektóre zaś wymagają przedłożenia listu mazalnego ze zgodą banku na wykreślenie hipoteki.

Z ostrożności z pewnością warto wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie kwitu mazalnego.

Warto wskazać, że czas trwania postępowania wieczystoksięgowego dotyczącego wykreślenia hipoteki – podobnie jak i czas trwania sprawy frankowej – jest dość długi. Zależy on w głównej mierze od liczby spraw w danym sądzie oraz liczebności kadry pracowniczej. Na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej możemy czekać nawet ponad rok.

Pozwanie banku – franki

Frankowicze, którzy jeszcze nie zdecydowali się na pozwanie banku powinni rozważyć taka możliwość. Aby przekonać się ile można zyskać warto skorzystać z kalkulatora frankowego, który pozwala na zweryfikowanie przybliżonych kwot, które można odzyskać. Szczegółowym wyliczenie kwot, których można się domagać, a także przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz pozwu do sądu zajmują się doświadczeni prawnicy. Warto wiedzieć więcej także na temat tego jak wyglądają kolejne etapy sprawy, w tym rozprawa frankowa i przesłuchanie kredytobiorcy na rozprawie frankowej. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule – pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja

Raty kapitałowo-odsetkowe – definicja
Raty kapitałowo-odsetkowe – jest to część kwoty kapitału udzielonego kredytu (część kapitałowa raty) oraz część kwoty odsetek od udzielonego kredytu...

Czym jest rata kapitałowa? 

Czym jest rata kapitałowa? 
Rata kapitałowa to część raty, która stanowi określoną część pożyczonej kwoty. Spłata części kapitałowej powoduje zmniejszenie salda kredytu, czyli kwoty...

Co to jest Frankomat?

Co to jest Frankomat?
Osoby posiadające kredyty frankowe chcąc rozpocząć proces z bankiem stają przed ciężkim wyborem kancelarii frankowej. Prawników zajmujących się kredytami frankowymi...