SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zasada walutowości według kodeksu cywilnego

Data ostatniej aktualizacji:

Zasada walutowości ujęta jest w Kodeksie Cywilnym w artykule 358 § 1. Przepis ten stanowi, że: „Jeżeli przedmiotem zobowiązania podlegającego wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia wyłącznie w walucie obcej.”

Co oznacza zasada walutowości?

Ujęta w art. 358 k.c. zasada walutowości pozwala na wyodrębnienie sytuacji, gdy dłużnik spełnia świadczenie w terminie oraz gdy spełnia je pozostając w zwłoce.

W przypadku gdy dłużnik spełnia świadczenie w terminie może on spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba, że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Regulacja ta wskazuje, że prawo wyboru waluty ma jedynie dłużnik, a zatem wierzyciel nie może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej. Inaczej wygląda sytuacja, w której dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, czyli nie wykonuje zobowiązania wyrażonego w walucie obcej. W wypadku opóźnienia dłużnika w spełnieniu świadczenia w wykonaniu zobowiązania, którego przedmiotem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, wierzyciel ma prawo wyboru kursu, po jakim będzie przeliczona wartość waluty obcej.

Jeżeli strony nie poczyniły odmiennego zastrzeżenia, wierzyciel może zażądać od dłużnika pozostającego w opóźnieniu, aby dług wyrażony w walucie obcej przeliczył na walutę polską według średniego kursu NBP z dnia dokonywania zapłaty. Jednocześnie wskazać należy, że regulacja art. 358 par. 1 k.c. odnosi się do zobowiązań podlegających wykonaniu na terytorium Polski.

Zniesienie zasady walutowości

Przed nowelizacją art. 358 k.c., która weszła w życie 24 stycznia 2009 r., przepis ten wyrażał zasadę walutowości, zgodnie z którą zobowiązania pieniężne na terenie Polski mogły być wyrażane tylko w pieniądzu polskim. Od wyżej wskazanej daty zasada walutowości została zniesiona. W obecnym stanie prawnym, co do zasady można dokonywać transakcji w walutach obcych. Generalnie rzecz ujmując przed 2009 rokiem zasada walutowości sprowadzała się do założenia, że świadczenia pieniężne w oznaczonym państwie powinny być realizowane w pieniądzu krajowym.

Zniesienie zasady walutowości w 2009 roku przyczyniło się do wzrostu innowacyjności w obrocie gospodarczym. Korzystanie z możliwości rozliczeń pieniężnych w walucie obcej jest obecnie powszechnym, często stosowanym rozwiązaniem.

Zasada walutowości a umowy frankowe

W umowach kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej. Mimo to środki oddane kredytobiorcom do ich dyspozycji były wyrażone w walucie polskiej. Brak było możliwości rozliczeń w innej walucie. Stąd też wskazać należy, że taka umowa kredytu była umową kredytu złotówkowego z opcją waloryzacji. Mamy do czynienia zatem z sytuacją, w której między stronami nie doszło do ustalenia świadczenia w złotych polskich. Konstrukcja umów frankowych narusza przepisy o walutowości kredytu, co przemawia za jej nieważnością. Jednocześnie wskazać należy, że istnieje szereg dodatkowych argumentów, które stanowią o nieważności umów kredytów frankowych. Wspomnieć należy, chociażby o naruszeniu zasady swobody umów czy naruszeniu przez bank obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorcy poprzez brak prawidłowej informacji o ryzyku kursowym wiążącym się z tego typu kredytem. Wszystko to sprawia, że istnieją solidne podstawy do zakwestionowania swojej umowy kredytu frankowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego – Zmiany w przepisach dla frankowiczów

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego – Zmiany w przepisach dla frankowiczów
Zmiany w przepisach to coś z czym prawnicy muszą być na bieżąco. Rok 2023 przyniósł istotne zmiany w przepisach, które...

Niecodzienny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – zasądzenie na rzecz banku zwaloryzowanego kapitału kredytu

Niecodzienny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – zasądzenie na rzecz banku zwaloryzowanego kapitału kredytu
Orzecznictwo w sprawach frankowych jest bez wątpienia w przeważającej większości korzystne dla Frankowiczów. Stąd też coraz więcej kredytobiorców frankowych decyduje...

Czy sędzia posiadający kredyt frankowy może sądzić innych frankowiczów?

Czy sędzia posiadający kredyt frankowy może sądzić innych frankowiczów?
Szacuje się, że kredytów frankowych było udzielonych nawet ponad 800 tysięcy. Nic w tym dziwnego, że kredyty frankowe posiadają więc...