Kredyt frankowy – reklamacja do banku

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Kredyt frankowy – reklamacja do banku

Spis treści:

Jeżeli posiadasz kredyt we frankach i decydujesz się na wystąpienie przeciwko bankowi warto jeszcze przed złożeniem pozwu w sądzie złożyć do banku reklamację kredytu frankowego.

Reklamacja kredytu frankowego – co to takiego?

Reklamacja to nic innego jak pismo skierowane do banku, w którym wskazujemy bankowi, że zawarta przez nas umowa kredytowa jest wadliwa. W umowach kredytów frankowych występują bowiem postanowienia niedozwolone, które pozwalają bankowi na dowolne kształtowanie naszego salda zadłużenia.

Wzór reklamacji kredytu frankowego do banku

Nie ma oczywiście jednego wzoru reklamacji kredytu frankowego. Sama reklamacja kredytu frankowego nie musi mieć sformalizowanego charakteru. Warto jednak, aby w uzasadnieniu naszego pisma wskazać na czym opieramy swoje twierdzenia, to znaczy skąd wywodzimy, że umowa kredytu frankowego zawarta przez nas jest wadliwa. Warto przywołać konkretne postanowienia umowy, które są według nas postanowieniami abuzywnymi (niedozwolonymi).

Oprócz tego trzeba wskazać czego się domagamy. A więc przykładowo reklamacja może przyjąć formę wezwania banku do zapłaty określonej kwoty (zazwyczaj będzie to kwota dotychczas wpłaconych przez nas do banku środków). Oprócz unieważnienia umowy możemy domagać się także odfrankowania umowy kredytu frankowego, czyli usunięcie z niej niedozwolonych postanowień, przy pozostawieniu reszty postanowień umowy bez zmian oraz zwrotu powstałej dotychczas nadpłaty

Wzór reklamacji kredytu frankowego – kwestie formalne

Aby bank mógł przyporządkować nasze pismo do naszego kredytu muszą pojawić się w nim także informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie nas. A zatem w piśmie powinniśmy zawrzeć, w szczególności:

  • imię i nazwisko kredytobiorcy;
  • adres zamieszkania kredytobiorcy (w przypadku innego adresu do doręczeń również adres do doręczeń);
  • adres e-mail;
  • datę zawarcia i numer umowy kredytowej;
  • żądanie, zatem to czego domagamy się od banku;
  • uzasadnienie podstaw naszego żądania;

Reklamację kredytu frankowego – gdzie ją złożyć?

Po pierwsze najlepiej, aby reklamacja kredytu frankowego była sporządzona w formie pisemnej. Reklamację kredytu frankowego możemy złożyć w placówce banku lub wysłać listem poleconym – najlepiej na adres siedziby głównej banku. Należy pamiętać, że dobrze jest posiadać dowód złożenia reklamacji kredytu frankowego. A zatem jeżeli wysyłamy ją pocztą powinniśmy zachować potwierdzenie nadania listu, jeżeli złożyliśmy reklamację w banku powinniśmy poprosić pracownika banku o poczynienie na naszym egzemplarzu adnotacji o przyjęciu reklamacji wraz z datą jej złożenia. Wszystko to po to, aby później w przypadku sprawy sądowej przedstawić potwierdzenie złożenia reklamacji kredytu frankowego jako dowód.

Reklamacja kredytu frankowego a odpowiedź banku

Po otrzymaniu naszej reklamacji lub wezwania do zapłaty Bank powinien rozpatrzeć nasze pismo i udzielić na nie odpowiedzi. Co do zasady ma na to 30 dni od dnia jego doręczenia. Jedynie w szczególnych przypadkach bank może ten czas przedłużyć do 60 dni. Banki w znacznej mierze negatywnie rozpatrują reklamacje frankowiczów, twierdząc, że umowa jest ważna i nie zawiera żadnych wad prawnych. Zatem złożenie reklamacji nie zakończy sprawy i należy liczyć się z tym, że kolejnym krokiem będzie skierowanie sprawy do sądu.

Reklamacja do banku kredytu frankowego – czy warto składać?

Złożenie reklamacji kredytu frankowego nie jest elementem koniecznym do tego, aby złożyć pozew w sądzie. Warto jednak wskazać, że w pozwie należy wskazać czy podejmowało się próbę polubownego zakończenia sporu. Taką próbą może być właśnie reklamacja kredytu frankowego.

Celem reklamacji kredytu frankowego jest także to, że daje to podstawę do twierdzenia, że od dnia złożenia reklamacji zacznie przedawniać się roszczenie banku o zwrot wypłaconego kredytu. Wskazać należy, że orzecznictwo w tym zakresie dalej nie jest ukształtowane.

Ze względu na skomplikowaną materię prawną z pewnością warto powierzyć sprawę kredytu frankowego profesjonalnej kancelarii, bowiem zwiększa to szanse na jej pozytywne rozstrzygnięcie.

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 21 grudnia 2022
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF