SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Data ostatniej aktualizacji:

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak

Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą pozycję i narzucały nienegocjowane zapisy w umowach kredytowych. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 roku przyznała możliwość uznawania za nieważne zapisów umów kredytowych pozwalających bankom na dowolne kształtowanie kursów walutowych także na umowy zawarte z przedsiębiorcami.

Kredyt frankowy dla przedsiębiorcy

Jakie są podstawy prawne do złożenia pozwu frankowego przez przedsiębiorcę? Podstawy prawne złożenia pozwu frankowego przez przedsiębiorcę są następujące:

  • instytucje bankowe w umowie frankowej przyznały sobie znacząco więcej praw oraz przerzuciły całość ryzyka walutowego na kredytobiorcę. Pomimo zawarcia umowy pomiędzy przedsiębiorcami, banki odznaczają się ogromną przewagą nad przedsiębiorcami, którzy nie są związani z branżą z zakresu bankowości i finansów.
  • z uwagi na jednostronność ustalania przez instytucje bankowe kursu przeliczeniowego, który stosowany jest do obliczania rat oraz wysokości zadłużenia, frankowicze przedsiębiorcy mogą powoływać się na naruszenie granicy swobody umów, czyli przekroczenie regulacji, które określone są w art. 353 (1) k.c;
  • posiadający kredyt frankowy przedsiębiorcy mogą powoływać się na fakt, iż umowa frankowa stoi w sprzeczności z art. 69 ustawy Prawo bankowe, bowiem umowa nie określa dokładnie kwoty kredytu, a dodatkowo jej konstrukcja jest pozbawiona utartych cech kredytu.

W przypadku wytaczania powództwa na rzecz frankowicza, będącego przedsiębiorcą opłata sądowa od pozwu wynosi 5% od wartości dochodzonego roszczenia, czyli zdecydowanie więcej niż w przypadku umów konsumenckich, gdzie opłata sądowa od pozwu jest stała i wynosi 1000 zł.

Jak rozpoznać klauzule abuzywne w umowie kredytowej dla przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy są pozbawieni ochrony przed stosowaniem klauzul abuzywnych. Mają jednak możliwość złożenia pozwu opartego o zarzut umowy niezgodnej z ustawą i sprzecznej z zasadami współżycia społecznego.

Czy przedsiębiorca może domagać się odszkodowania za szkody wynikłe z umowy kredytowej we frankach? Roszczenia odszkodowawcze stają się zasadne, gdy po stronie poszkodowanego, czyli w przypadku kredytów frankowych po stronie kredytobiorcy, powstanie szkoda.

Szkoda musi oczywiście wynikać z zawartej umową kredytowej, a obowiązkiem kredytobiorcy jest udowodnienie związku przyczynowo – skutkowego między zawarciem umowy kredytu frankowego a powstałą szkodą. Naprawienie szkody obejmuje z straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Nie wykluczone więc, że wkrótce kredytobiorcy, również przedsiębiorcy będą domagać się od banków nie tylko zwrotu wpłaconych pieniędzy, lecz także odszkodowań pokrywających straty, które nieważna umowa kredytowa spowodowała w majątku frankowiczów.

Konwersja kredytu we frankach

Konwersja kredytu to zmiana warunków w trakcie trwania umowy kredytowej. Zmian jakich można dokonać to między innymi liczba rat, częstotliwość ich spłacania, okres kredytowania, wysokość marży. W przypadku kredytów frankowych konwersja polega na zamianie na kredyty złotówkowe ze stałą stopą procentową. W tym celu banki oferują zawarcie ugody z kredytobiorcą, polegające na przewalutowaniu kredytów z franka szwajcarskiego na złotówki. Lepszym rozwiązaniem niż zawarcie ugody frankowej jest pozew frankowy złożony do sądu o unieważnienie umowy lub odfrankowienie.

Kancelaria frankowa jest doświadczoną kancelarią, która oferuje swoją pomoc dla frankowiczów i z powodzeniem zwalcza kredyty frankowe. Oferuje bezpłatną analizę dokumentacji kredytowej wszystkim zainteresowanym, którzy posiadają kredyty frankowe. Właściwie przeprowadzona przez naszych doświadczonych specjalistów analiza pozwala wskazać, jakie realne korzyści można odnieść pozywając bank oraz jakie jest prawdopodobieństwo wygranej. Kwoty jakie można uzyskać przy unieważnieniu umowy kredytu frankowego lub jej odfrankowaniu można szacunkowo wyliczyć korzystając z kalkulatora frankowego

Źródło:

  1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, sygn. akt III CZP 40/22.

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...