SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Korzystne dla frankowiczów orzeczenie C-28/22

Data ostatniej aktualizacji:

Korzystny wyrok w sprawie C-28/22 a przedawnienie roszczeń banków

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 14 grudnia 2023 r. orzeczenie w sprawie o sygn. C-28/22. Orzeczenie to jest niezwykle ważne dla kredytobiorców kredytów frankowych. TSUE odpowiadając na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie rozstrzygnął o tak istotnych kwestiach jak przedawnienie roszczeń banków, czy możliwość skorzystania przez banki z tzw. prawa zatrzymania.

Wyrok w sprawie C-28/22 a przedawnienie roszczeń banków

W treści orzeczenia C-28/22 TSUE wypowiedział się o terminie, w którym bieg rozpoczyna przedawnienie roszczeń banków względem kredytobiorców. Chodzi tu przede wszystkim o roszczenie o zwrot kwoty wypłaconego kapitału w związku z unieważnieniem umowy kredytu. Kwestia ta budziła spore rozbieżności, banki stawały z reguły na stanowisku, że termin ten liczyć należy od uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu. Pogląd banków został skrytykowany przez TSUE.

Trybunał Europejski w orzeczeniu C-28/22 słusznie wskazał, że nie można akceptować sytuacji, w której termin przedawnienia roszczeń banku rozpoczynałby się później niż termin przedawnienia roszczeń kredytobiorcy. Krótko mówiąc TSUE opowiedział się za symetrycznością w tym zakresie. Biorąc pod uwagę kiedy rozpoczyna się termin przedawnienia roszczeń kredytobiorcy, orzeczenie TSUE należy rozumieć w ten sposób, że początkiem biegu przedawnienia roszczeń banków jest data, w której kredytobiorca wezwał bank do zapłaty albo złożył reklamację w związku z klauzulami abuzywnymi znajdującymi się w umowie. Jest to bardzo korzystna dla kredytobiorców interpretacja przepisów, której skutkiem może być przedawnienie istotnej liczby roszczeń banków.

Wyrok w sprawie C-28/22 a zarzut zatrzymania

Drugą istotną kwestią, o której wypowiedział się TSUE w wyroku C-28/22 jest możliwość podnoszenia przez banki zarzutu zatrzymania. Jest to powszechna praktyka banków, która po wyroku C-28/22 powinna się w znacznej mierze ukrócić.

TSUE orzekł bowiem, że korzystanie z prawa zatrzymania jest niedozwolone jeżeli w jego efekcie konsument nie mógłby domagać się od banku zapłaty odsetek za należne kredytobiorcy świadczenie, do czasu zwrotu bankowi kwoty otrzymanego kapitału. Prościej mówiąc ewentualne stosowanie przez banki zarzutu zatrzymania nie będzie mogło pociągać za sobą negatywnych dla kredytobiorcy konsekwencji w postaci utraty prawa do żądania odsetek za dochodzone od banku świadczenia.

Teraz jest najlepszy moment, aby podjąć kroki prawne zmierzające do unieważnienia umowy kredytowej. Szansa na pozytywne rozstrzygnięcie jest większa niż kiedykolwiek wcześniej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...