Czy można unieważnić kredyt w euro?

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM

Spis treści:

Kredytobiorcy, którzy zaciągali kredyty w euro głównie w latach 2006-2009 w większości także mogą unieważnić swoje umowy kredytowe i domagać się od banku zwrotu pieniędzy. Tak samo jak przy kredytach frankowych również i w umowach kredytowych odnoszących się do innych walut, w tym euro, istnieją postanowienia niedozwolone (abuzywne).

Kredyt indeksowany w euro

W większości umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej występuje niedozwolony mechanizm indeksacji, który polega na tym, że bank dokonuje przeliczeń według kursów kupna/sprzedaży waluty obcej, które znajdują się w bankowych tabelach kursowych.  Tabele te są ustalane przez bank w sposób dowolny i nieograniczony. Żadne ograniczenia swobody kształtowania kursu nie wynikają bowiem z umowy kredytu, zatem stosowanie jakichkolwiek praktyk w określaniu kursu waluty jest swobodną decyzją banku. Takie zapisy znajdują się w masowo udzielanych kredytach frankowych, ale również w kredytach indeksowanych do euro. W znacznej większości wzorców umownych banki stosowały te same mechanizmy przeliczania waluty zarówno w odniesieniu do franka jak i do euro. Zatem podstawy do ustalenia nieważności umowy kredytu w euro będą tożsame jak przy kredycie frankowym.

mBank kredyt w euro

Kredytów w euro, które zawierają niedozwolone postanowienia udzielał m.in. mBank (dawniej BRE Bank S.A.). Poniżej zostały wskazane zapisy, które znajdują się w umowach mBanku. 

§ 1 ust. 3 – 3A Umowy – 3. Waluta waloryzacji Kredytu: EUR. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia x według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi x EUR. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie”.  

§ 8 ust. 1 Umowy – „Kwota uruchamianego Kredytu/transzy Kredytu wyrażana w walucie jest określana na podstawie kursu kupna waluty EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu”.

§ 11 ust. 5 Umowy – „Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”.

Kredyt w euro – pozew

Również i kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w euro mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Obecnie większość spraw frankowiczów kończy się sukcesem. Z uwagi na to, że umowy kredytów w euro zawierają analogiczne zapisy również i osoby, które mają kredyty w euro mają duże szanse wygranej. . Istnieje wiele wyroków sądów, w których umowy kredytowe w euro uznawane były za nieważne. Wskazać należy, że kierując pozew do sądu warto wnosić o ustalenie nieważności umowy kredytu, ale także jako roszczenie ewentualnie wnieść o usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych i zwrot nadpłaty. Z uwagi na skomplikowaną charakter tych spraw warto powierzyć je prawnikowi.

Unieważnienie kredytu hipotecznego w EURO

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w euro polega na uznaniu, że umowa taka nie obowiązywała od momentu jej zawarcia. Zatem wracamy do stanu sprzed zaciągnięcia kredytu. Warto jednak pamiętać, że z bankiem po ustaleniu nieważności kredytu będzie trzeba się rozliczyć, w tym zwrócić kapitał kredytu, jaki bank nam wypłacił.  

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Oceń ten artykuł

0/5

Średnia ocen użytkowników: 5.0
na podstawie 198 opinii

BEZPŁATNA ANALIZA / 100% WYGRANYCH SPRAW / NAJLEPSI SPECJALIŚCI NIOSĄCY POMOC FRANKOWICZOM
Data publikacji: 28 stycznia 2023
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2023

KONTAKT

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ CHF