SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Unieważnienie kredytu w EURO – czy kredyt w euro można unieważnić?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy można unieważnić kredyt w euro?

Kredytobiorcy, którzy zaciągali kredyty w euro głównie w latach 2006-2009 w większości także mogą unieważnić swoje umowy kredytowe i domagać się od banku zwrotu pieniędzy. Tak samo jak przy kredytach frankowych również i w umowach kredytowych odnoszących się do innych walut, w tym euro, istnieją postanowienia niedozwolone (abuzywne).

Kredyt w EURO – klauzule abuzywne

W większości umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej występuje niedozwolony mechanizm indeksacji, który polega na tym, że bank dokonuje przeliczeń według kursów kupna/sprzedaży waluty obcej, które znajdują się w bankowych tabelach kursowych.  Tabele te są ustalane przez bank w sposób dowolny i nieograniczony. Żadne ograniczenia swobody kształtowania kursu nie wynikają bowiem z umowy kredytu, zatem stosowanie jakichkolwiek praktyk w określaniu kursu waluty jest swobodną decyzją banku. Takie zapisy znajdują się w masowo udzielanych kredytach frankowych, ale również w kredytach indeksowanych do euro. W znacznej większości wzorców umownych banki stosowały te same mechanizmy przeliczania waluty zarówno w odniesieniu do franka jak i do euro. Zatem podstawy do ustalenia nieważności umowy kredytu w euro będą tożsame jak przy kredycie frankowym.

mBank kredyt w euro

Kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej udzielało wiele banków jak m.in. mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank, Polbank. Unieważnienie kredytu w euro Raiffeisen, unieważnienie kredytu w euro Polbank czy w innych bankach jest zatem możliwe. Poniżej wskazujemy przykładowe postanowienia niedozwolone znajdujące się w umowie kredytowej powiązanej z euro z mBanku (dawniej BRE Bank S.A.).

§ 1 ust. 3 – 3A Umowy – 3. Waluta waloryzacji Kredytu: EUR. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia x według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi x EUR. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie”.  

§ 8 ust. 1 Umowy – „Kwota uruchamianego Kredytu/transzy Kredytu wyrażana w walucie jest określana na podstawie kursu kupna waluty EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu”.

§ 11 ust. 5 Umowy – „Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”.

Raiffeisen Bank kredyt w euro

Unieważnienie kredytu w euro Raiffeisen jest możliwe. Przykładowo, w umowach, które zawierał EFG Eurobank ERGASIAS S.A. (obecnie Raiffeisen Bank) postanowienia niedozwolone znajdowały się w regulaminie.  

§ 7 ust. 4 Regulaminu – „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredy następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczanego jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień § 11”

§ 9 ust. 2 Regulaminu – „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązująca w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu; 2) jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”  

PKO BP kredyt w euro

Również i unieważnienie kredytu w euro PKO BP ma swoje podstawy. Umowy indeksowane lub denominowane do waluty obcej zawierają postanowienia niedozwolone. Wspomnieć należy, że PKO Bank Polski posiada największy portfel kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych względem innych banków. Szacuje się, że obsługuje umowy kredytowe o wartości ponad 17,9 mld zł. 

Procedura unieważnienia kredytu w euro

Kredyt waloryzowany do euro można unieważnić. O kredytach w euro jest jednak „ciszej” w mediach. Dlaczego? Z prostego powodu – były one udzielane znacznie rzadziej niż kredyty związane z frankiem szwajcarskim. Nie jest to jednak przeszkodą do ich podważenia.

Jak wygląda procedura unieważnienia kredytu w euro?

Jako że sprawy te są pełne zawiłości prawnych, dobrze jest powierzyć ich prowadzenie doświadczonej kancelarii prawnej. Wybór kancelarii, która specjalizuje się w sprawach bankowych, sprawi, że nie będzie trzeba martwić się o żadne kwestie z tym związane, a całość sprawy zostanie powierzona profesjonalistom. Nasza kancelaria od lat pomaga kredytobiorcom w sporach z bankami, tym samym znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw.

Kredyt w euro unieważnienie – pozwy

Również i kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w euro mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Obecnie większość spraw frankowiczów kończy się sukcesem. Z uwagi na to, że umowy kredytów w euro zawierają analogiczne zapisy również i osoby, które mają kredyty w euro mają duże szanse wygranej. Istnieje wiele wyroków sądów, w których umowy kredytowe w euro uznawane były za nieważne. Wskazać należy, że kierując pozew do sądu warto wnosić o ustalenie nieważności umowy kredytu, ale także jako roszczenie ewentualnie wnieść o usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych i zwrot nadpłaty. Z uwagi na skomplikowaną charakter tych spraw warto powierzyć je prawnikowi.

Kredyt EURO – ugoda

Podobnie jak osobom posiadającym kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim, tak kredytobiorcom posiadającym kredyty w euro, banki proponują ugody. Ugody przedstawiane przez banki co do zasady mają być rozwiązaniem jasnym, korzystnym i szybkim. W rzeczywistości jednak zawierając ugodę z bankiem saldo kredytu owszem spadnie, jednak biorąc pod uwagę korzyści wynikające z unieważnienia umowy w sądzie, korzyść z podpisania ugody jest marna. Unieważnienie umowy kredytowej w euro powoduje bowiem, że umowa ta przestaje istnieć, w tym też nie trzeba płacić rat kredytu. Tymczasem większość ugód zakłada, że zobowiązanie kredytobiorcy nie wygasa i dalej należy regulować raty.

Kredyt hipoteczny w EURO kalkulator

Chcąc oszacować, jakich kwot można się domagać w przypadku unieważnienia umowy kredytu, można posłużyć się kalkulatorami w tym zakresie. Kalkulator pomoże m.in. określić wysokość roszczenia, o które można pozwać bank. Warto przy tym pamiętać, że kalkulator frankowicza pomoże rozeznać się w możliwościach procesowych kredytobiorcy, niemniej złożenie pozwu powinno być poprzedzone konsultacją z kancelarią prawną specjalizującą się w sporach z bankami.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?

Pozew frankowy przedsiębiorcy – co i jak?
Umowy kredytów we frankach szwajcarskich zawierali nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. W przypadku przedsiębiorców banki również wykorzystywały swoją dominującą...

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?

Jaka kancelaria dla Frankowiczów z Mazowsza?
Na skutek trudnej sytuacji wielu kredytobiorców z kredytami frankowymi, wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z kredytami...

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator

Bank PKO BP ugody z frankowiczami kalkulator
W roku 2024 w dalszym ciągu toczyć będą się przed sądami liczne sprawy frankowe. Jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo sądów...