SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jakie instrumenty finansowe służą do ochrony przed ryzykiem kursowym?

Data ostatniej aktualizacji:

Ryzyko walutowe a kredyt frankowy

Ryzyko walutowe jest istotnym aspektem w sprawach związanych z kredytami waloryzowanymi do franka szwajcarskiego. Umowy kredytowe są uznawane za nieważne z uwagi na występowanie w nich abuzywnych klauzul waloryzacyjnych. Ryzyko walutowe oraz niewystarczające poinformowaniem konsumenta o potencjalnych skutkach tego ryzyka, stanowią podstawę do unieważnienia kredytu.

Ryzyko kursowe

Na czym polega ryzyko kursowe?

Ryzyko kursowe, znane również jako ryzyko walutowe, to potencjalna straty lub zyski wynikające ze zmiany kursów walutowych. Ryzyko kursowe to istotne zagrożenie dla firm, inwestorów oraz osób fizycznych prowadzących transakcje w walutach obcych.

W przypadku dokonywania transakcji w walucie obcej, celem kontrahentów powinno być minimalizowanie ryzyka walutowego.

Ryzyko walutowe a kredyt frankowy

Banki zawierając umowy kredytów frankowych najczęściej przedstawiały jedynie oświadczenie o ponoszeniu ryzyka walutowego. Oświadczenie takie nie wyjaśniało dostatecznie wpływu wysokości kursu waluty na wysokość rat oraz wysokość zadłużenia. Frankowicze nie zostawali w sposób jasny i klarowny poinformowani o skutkach zawarcia umowy kredytowej. Banki nie wywiązały się z obowiązków wynikających z przepisów prawa i teraz przegrywają sprawy w sądach o unieważnienie umów kredytowych.

Problemy Frankowiczów rozpoczęły się w 2009 roku, to jest w momencie kiedy to kurs franka szwajcarskiego wzrósł do kwoty 3,00 zł. Raty kredytów we frankach szwajcarskich uległy znacznemu wzrostowi. Dodatkowo poza ratami wzrósł także kapitał, który pozostał kredytobiorcy do oddania bankowi. Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował również, że niektórzy frankowicze, pomimo spłacania swojego kredytu mieli do oddania więcej, niż zaciągnęli, a saldo kredytu się nie zmniejszało. 

Instrumenty finansowe a ryzyko kursowe

Jakie instrumenty finansowe są dostępne do ochrony przed ryzykiem kursowym związanym z kredytem frankowym? Frankowicze nie mogli uchronić się przed ryzykiem wahania kursu walut. Aktualnie dzięki orzecznictwu sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowy kredytów frankowych są unieważniane, z uwagi na brak rzetelnej informacji o ryzyku walutowym oraz przerzuceniu całego tego ryzyka na konsumenta.

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym? Przed ryzykiem kursowym przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się w następujący sposób:

  • fakturowanie w walucie krajowej (ryzyko przenoszone jest na partnera transakcji),
  • klauzule waloryzacyjne,
  • kompensata wewnętrzna (netting – zestawianie należności i zobowiązań wyrażonych w tej samej walucie obcej w stosunku do waluty krajowej, skutkiem czego zmniejsza się poziom netto waluty obcej),
  • pełne dopasowywania wielkości zobowiązań i terminów ich spłaty pod wielkość należności i terminy ich wpływu,
  • przyśpieszanie lub opóźnianie płatności w zależności od przewidywanego kształtowania kursów.

Jak banki zabezpieczają się przed ryzykiem walutowym?

W przypadku kredytów frankowych banki nierównomiernie rozkładały ryzyko walutowe, które w całości było przerzucone na kredytobiorcę. Ryzyko walutowe w bankach było całkowicie zabezpieczone. Banki po uruchomieniu kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego, sprzedawały na rynku międzybankowym franka szwajcarskiego w podobnej ilości do wartości sprzedanych kredytów. W taki sposób kredytodawcy zabezpieczali się przed ryzykiem walutowym z własnych ksiąg rachunkowych i zamykali swoją pozycję walutową.

Co minimalizuje ryzyko walutowe? W celu zminimalizowania ryzyka walutowego należy monitorować i analizować zmiany kursów walut.  W przypadku, gdy kursy walut są niekorzystne, można podjąć działania mające na celu zabezpieczenie przed ryzykiem, takie jak zawarcie umów terminowych lub opcji walutowych.

W celu unieważnienia umowy kredytu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej, której zespół opracował unikalne strategie procesowe w walce z bankami, które zwiększają szansę na uwzględnienie roszczenia kredytobiorcy i pozytywne rozstrzygnięcie. Przed skierowaniem pozwu frankowego do sądu frankowicz może skorzystać z kalkulatora frankowicza w celu wyliczenia swojego roszczenia lub powierzyć wyliczenie kancelarii frankowej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...