SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wyłączenie sędziego w sprawie frankowej

wyłączenie sędziego w sprawie frankowej

Instytucja wyłączenia sędziego ma dawać uczestnikom postępowania pewność bezstronnego orzekania w sprawie. Wyłączenie sędziego jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. W sprawach frankowych banki niejednokrotnie składały wnioski o wyłączenie sędziego od orzekania, między innymi w przypadku gdy sędzia orzekający sam miał kredyt frankowy. Jak przebiega wyłączenie sędziego i jakie jest stanowisko Sądu Najwyższego w kwestii wyłączenia sędziego w sprawach frankowych?

Sprawdź: Kalkulator frankowicza

Jakie są tryby wyłączenia sędziego?

Sędzia może być wyłączony od rozpoznawania danej sprawy z mocy ustawy albo na wniosek.

Zgodnie z art. 48 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki.

W kontekście sprawy frankowych należy zwrócić także uwagę na art. 49 § 1 k.p.c. Według tego przepisu niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Jak wyłączyć sędziego ze sprawy?

Aby wyłączyć sędziego należy w tym zakresie złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego:

  • sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować dalsze czynności;
  • nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie w sprawie.

Czytaj również: Sędzia z kredytem frankowym może orzekać? Sąd Najwyższy odpowie!

Kto decyduje o wyłączeniu sędziego?

O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony. Postanowienie wydaje się po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego.

Uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd znosi postępowanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w sprawie po złożeniu wniosku, chyba że czynności przez niego podejmowane były czynnościami niecierpiącymi zwłoki.

Sprawy frankowe – kiedy następuje wyłączenie sędziego?

Sąd Najwyższy w uchwale z 13 maja 2022 roku (III CZP 83/22) wskazał, że sędzia, który sam zawarł z bankiem, który jest stroną postępowania, umowę kredytu denominowanego bądź indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie podlega wyłączeniu z mocy ustawy z tego właśnie względu.

Sąd Najwyższy podkreślił, że sam fakt zaciągnięcia przez sędziego kredytu frankowego nie powoduje, że nie jest on bezstronny i obiektywny. Wyłączenia każdego sędziego frankowicza mogłoby prowadzić do skutków szkodliwych zarówno z punktu widzenia sprawności i wydolności wymiaru sprawiedliwości, jak i szeroko pojmowanego interesu publicznego. Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego ukróciło składanie przez banki wniosków o wyłączenie sędziów, chociaż czasami te nadal się zdarzają. Wskazać należy, że złożenie wniosku o wyłączenie sędziego przedłuża całe postępowanie.

Sprawdź również: Pytania i odpowiedzi na rozprawie frankowej

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank jest następcą prawnym banków Metrobank, Dombank, czy też Getin Bank S.A., które udzielały Frankowiczom kredyty frankowe. W latach 2005-2008 był jednym z najczęściej udzielających kredyty frankowe w Getin Noble S.A. podmiotem finansowym...

BPH

BPH
Kredyty frankowe w BPH stanowią bardzo duży odsetek kredytów hipotecznych w Polsce, bowiem w skład portfela, jakim są kredyty frankowe w BPH wchodzą kredyty indeksowane po przejęciu GE Money Banku, a także kredyty denominowane udzielane pierwotnie przez Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A...

Deutsche

Deutsche
Sposobów na pozbycie się problemu, jakim jest kredyt frankowy w Deutsche banku jest wiele. Możliwe jest złożenie pozwu zbiorowego lub indywidualne dochodzenie unieważnienia bądź rezultatu, jakim jest odfrankowienie kredytu Deutsche....