SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wygrane sprawy frankowiczów PKO BP

Data ostatniej aktualizacji:

Wygrane sprawy frankowiczów PKO BP

Od niemal czterech lat sukcesywnie przybywa w sądach spraw frankowych. Dostępne źródła mówią, że w tym czasie mogło zostać wytoczonych nawet niemal milion powództw z kredytów frankowych.

Obecnie ukształtowana linia orzecznicza dowodzi, że roszczenia kredytobiorców frankowych mają bardzo duże szanse na uwzględnienie. Ze statystyk wynika, że frankowicze wygrywają około 95% spraw sądowych, przy czym większość tych spraw dotyczy unieważnienia umowy kredytowej.

Dostępne dane wskazują, że jednym z najchętniej pozywanych banków jest PKO BP. Nie może więc dziwić, że wygrane sprawy frankowiczów przeciwko PKO BP liczone są obecnie w tysiącach.

Niezależnie jednak od znacznych szans na uwzględnienie powództwa bankowego, kredytobiorcy muszą pamiętać, że wygranie sporu sądowego związane jest z koniecznością przeprowadzenia długiego postępowania. Warto więc zawczasu zorientować się ile trwa proces frankowy.

Jak przygotować się do rozprawy frankowej?

W praktyce nie zdarza się żeby w toku postępowania w sprawie kredytu frankowego sąd nie wyznaczył chociaż jednego terminu rozprawy. Oczywiście w sprawach frankowych istotne znaczenie mają dowody z dokumentów, ale nie mniej ważnym jest wysłuchanie kredytobiorców i przesłuchanie świadków mogących wnieść do sprawy nowe informacje.

Zeznawanie przed sądem, zwłaszcza gdy dana osoba po raz pierwszy bierze udział w postępowaniu wiąże się ze sporym stresem wynikającym m.in. z braku wiedzy o tym o co może zapytać sąd na sprawie frankowej. W rzeczywistości jednak pytania kierowane do kredytobiorców są stosunkowo powtarzalne ze względu na podobny charakter spraw frankowych.

Sąd z pewnością zapyta kredytobiorcą o cel zawarcia umowy kredytowej – czy miała ona związek z działalnością zarobkową, czy też kredyt został wzięty celem zaspokojenia prywatnych potrzeb kredytobiorcy np. mieszkaniowych. Na rozprawie frankowej będą również poruszane kwestie związane z przebiegiem rozmów o umowie kredytowej przeprowadzonych z pracownikami banku oraz o samej procedurze jej podpisania.

Może się również zdarzyć, że sąd będzie pytał kredytobiorcę w jaki sposób zmieniała się wysokość raty kredytu na przestrzeni lat. Warto odświeżyć sobie więc taką informację. W tym celu pomocnym będzie skorzystanie z jednego z powszechnie dostępnych kalkulatorów kredytu frankowego. Takie urządzenie w prosty i przejrzysty sposób wyliczy zmiany wysokości rat kredytu w okresie obowiązywania umowy frankowej.

Co po zakończeniu sprawy frankowej?

Dalsze losy kredytu po zakończeniu sprawy frankowej zależą tak naprawdę od rodzaju jej rozstrzygnięcia. W wypadku wydania wyroku usuwającego postanowienia o frankach umowa kredytowa dalej będzie obowiązywać, ale w praktyce zostanie denominowana do kredytu złotówkowego.

Dużo korzystniejszym rozstrzygnięciem jest orzeczenie o nieważności kredytu frankowego. Taki wyrok prowadzi do tego, że sąd uznaje, iż po wyeliminowaniu z umowy postanowień dotyczących franka szwajcarskiego umowa nie może dalej istnieć gdyż byłaby bez tych uregulowań nieważna. W konsekwencji strony muszą zwrócić sobie wszystko to co wzajemnie świadczyły na swoją rzecz. Bank powinien więc wypłacić kredytobiorcy wszystkie zapłacone przez niego środki, w tym raty kredytu (wraz z częścią odsetkową), prowizje, opłaty manipulacyjne itp.

Kredytobiorca zwraca natomiast do banku kwotę czystego kapitału, który został wypłacony na jego rzecz. W wyroku unieważniającym umowę kredytu frankowego sąd nie zobowiązuje kredytobiorcy do rozliczenie umowy z bankiem po jej unieważnieniu. Oznacza to, że bank sam musi wyjść z inicjatywą żądania rozliczenia umowy kredytu frankowego. Może zrobić to poprzez przedsądowe wezwanie do zapłaty lub też kierując sprawę do sądu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce

Historia kredytów we frankach szwajcarskich w Polsce
Ewolucja kredytów we frankach w polskim systemie bankowym trwa już od 20 lat. Poczynając od dużej popularności kredytów hipotecznych CHF,...

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?

Kiedy warto walczyć o unieważnienie kredytu frankowego?
Unieważnienie umowy kredytu polega na jej całkowitym anulowaniu. Umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie była zawarta między kredytobiorcą a...

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?

Jakie argumenty są skuteczne w sprawach frankowych?
Klauzule abuzywne w kredycie frankowym to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które...