SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wniesienie skargi kasacyjnej a wstrzymanie wykonania wyroku frankowego

Data ostatniej aktualizacji:

Czy kasacja wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego?

Warto wiedzieć, że oprócz wniesienia apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji bank ma możliwość zaskarżenia wyroku drugiej instancji poprzez wniesienie skargi kasacyjnej. Czy wniesienie skargi kasacyjnej, potocznie nazywanej przez kredytobiorców kasacją, wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego? Czy należy się obawiać kasacji w przypadku korzystnego dla frankowicza wyroku?

Czy skarga kasacyjna wstrzymuje prawomocność wyroku?

Co do zasady wyroki wydawane przez sąd drugiej instancji są prawomocne. Skarga kasacyjna nie tamuje wykonania wyroku. Frankowicz ma zatem prawo domagać się wykonania wyroku sądu drugiej instancji, tj. rozliczenia się z bankiem i wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Skarga kasacyjna jest szczególnym środkiem odwoławczym, który powinien być składany w wyjątkowych, szczególnych sytuacjach. Skarga kasacyjna składana jest do Sądu Najwyższego. Aby Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną do rozpoznania musi zajść co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

  1. występuje istotne zagadnienie prawne;
  2. istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie;
  3. zachodzi nieważność postępowania;
  4. skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

W wielu przypadkach skarga kasacyjna w ogóle nie zostanie przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy z uwagi na nie wykazanie zasadności jej rozpoznania, braku szczególnego charakteru sprawy. Przygotowanie skargi kasacyjnej jest zadaniem bardzo trudnym i wymaga sporej wiedzy prawniczej, dlatego też istnieje wymóg sporządzenia jej przed adwokata czy radcę prawnego tzw. przymus adwokacko-radcowski.

Czy banki często składają kasacje?

Obecnie rzadziej niż jeszcze kilka lat temu banki składają kasacje do Sądu Najwyższego. Jest to spowodowane między innymi tym, że orzecznictwo w sprawach kredytów frankowych przez ostatnie lata znacznie się poszerzyło. Zarówno sądy powszechne, Sąd Najwyższy jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie wypowiadały się już w sprawach frankowiczów. Sądy w większości ustalają nieważności umów kredytowych i stosują prokonsumencką linię orzeczniczą. Skargi kasacyjne mają największe szanse na przyjęcie ich do rozpoznania w sprawach niestandardowych – jak na przykład zawarcie umowy kredytu – nie z konsumentem – a z przedsiębiorcą. Ponadto wniesienie kasacji to dla banku kolejny koszt, co także ma znaczenie.

Ile czasu bank ma na złożenie kasacji od wyroku frankowego?

Obowiązującym terminem na wniesienie kasacji od wyroku jest termin dwóch miesięcy od dnia doręczenia stronie orzeczenia z uzasadnieniem. Strona przeciwna może odpowiedzieć na skargę kasacyjną (po jej doręczeniu przez sąd drugiej instancji) jednak ma na to jedynie dwutygodniowy termin. Skargę kasacyjną składa się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Następnie ten sąd przesyła kasację wraz z aktami postępowania do Sądu Najwyższego.

Co po kasacji wyroku?

Po złożeniu kasacji może ona zostać odrzucona, jeszcze przed sądem drugiej instancji. Kasacja zostanie odrzucona m.in. w sytuacji wniesienia jej po upływie terminu, jej nieopłacenia czy też gdy została złożona z brakami, których nie usunięto w terminie. Sąd Najwyższy nie każdą skargę kasacyjną przyjmuje do rozpoznania, często uznaje, że sprawa nie ma szczególnego charakteru i nie zostały spełnione ustawowe przesłanki do jej przyjęcia. 

Co do zasady Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, a skarżący złożył w skardze kasacyjnej wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie, sąd wyznaczy rozprawę. Sąd wyznaczy również rozprawę gdy przemawiają za tym inne, szczególne względy. Czas oczekiwania na rozpatrzenie kasacji nie jest stały, a jest bardzo różny. Zależy on przede wszystkim od obłożenia Sądu Najwyższego. Czas ten może wynieść zatem 3 miesiące, a może i ponad rok.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Millennium Bank walczy z frankowiczami

Millennium Bank walczy z frankowiczami
W roku 2024 w dalszym ciągu należy spodziewać się, że w sądzie prowadzonych będzie wiele spraw frankowych. Duża ilość kredytobiorców...

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium – prognozy na przyszłość
Bank Millennium należy do podmiotów z największą liczbą kredytów frankowych w Polsce. Przekłada się to więc również na statystyki postępowań...

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?

Czy jeden kredytobiorca może pozwać bank w sprawie frankowej?
Często umowy kredytów frankowych były zawierane przez kilku kredytobiorców, zazwyczaj małżonków. Często zdarza się tak, że mimo rozwodu, małżonkowie nadal...