SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zabezpieczenie roszczenia frankowego – wzór wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego

Data ostatniej aktualizacji:

TSUE - co to jest?

Osoby posiadające kredyty frankowe nadal pozywają banki. Jak pokazuje orzecznictwo sądów, frankowicze wygrywają niemal każdy proces frankowy, a co za tym idzie pozbywają się kredytu raz na zawsze. Co jednak warte podkreślenia to to, że frankowicz wcale nie musi czekać na wyrok sądu, a możliwe jest wstrzymania płatności rat przez sąd już w trakcie sprawy sądowej. Frankowicze nawet już w kilka miesięcy od złożenia pozwu mogą zgodnie z prawem przestać płacić raty kredytu.

Na czym polega zabezpieczenie kredytu frankowego?

Zabezpieczenie jest instytucją prawa cywilnego, która daje możliwość udzielenia przez w sprawie sądowej zabezpieczenia roszczenia. W przypadku kredytów frankowych zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu polega na wstrzymaniu płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego.

Co istotne, postanowienie sądu w przedmiocie udzielania zabezpieczenia jest wykonane już od chwili jego wydania. Zatem kredytobiorca nie musi czekać na wyrok sądu, a może już wcześniej, właśnie na mocy postanowienie o zabezpieczeniu, przestać płacić raty do banku.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie kredytu?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia składa się do sądu, w którym sprawa się toczy. Wniosek ten należy złożyć na piśmie, wskazując, w jaki sposób wnosimy o udzielenie zabezpieczenia (w przypadku kredytów frankowych będzie to wstrzymanie płatności rat kredytu) oraz uzasadniając swoje żądanie w odpowiedni sposób. Aby sąd udzielił zabezpieczenia należy:

  • uprawdopodobnić roszczenie oraz
  • uprawdopodobnić interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Sąd uwzględniając wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu uznaje, że są podstawy do tego, aby stwierdzić, że zawarta między stronami umowa kredytu jest nieważna. Dlatego też w pierwszej kolejności należy skupić się na wskazaniu powodów i orzecznictwa przemawiającego za nieważnością umowy kredytu.

Wniosek o zabezpieczenie kredyt frankowy wzór

Wskazać należy, że nie ma jednego prawidłowego wzoru wniosku o udzielenie zabezpieczenia. W każdym przypadku uzasadnienie takiego wniosku powinno być dostosowane do okoliczności danej sprawy. Poniżej zamieszczamy Wniosek o zabezpieczenie wzór, który może stanowić wskazówkę do jego sporządzenia.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia kredyt frankowy

Sąd powinien rozpoznać złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia możliwie szybko. Biorąc pod uwagę jednak znaczne obciążenie sądów nie dzieje się to w terminie 7 dni, a trwa dłużej. Praktyka pokazuje, że na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie zazwyczaj czeka się około miesiąca.

Zdarzają się jednak przypadki, gdy wniosek rozpoznawany jest nawet po kilku miesiącach. Sąd rozpoznając wniosek o udzielenie zabezpieczenia wydaje postanowienie. Postanowienie to każda ze stron może zaskarżyć do sądu drugiej instancji. Wcześniej jednak w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia należy złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Zaskarżenie postanowienia przez bank nie wpływa jednak na wykonalność postanowienia.

Kiedy złożyć wniosek o wstrzymanie rat kredytu frankowego?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia można złożyć na dowolnym etapie postępowania, zarówno w pierwszym piśmie procesowym, w toku procesu sądowego, jak i przed wszczęciem postępowania. Najczęściej wniosek o zabezpieczenie jest składany, gdy kredytobiorca spłacił już kapitał kredytu udostępniony mu przez bank. Nie jest to jednak warunek konieczny do udzielenia zabezpieczenia.

Co istotne, gdyby sąd nie uwzględnił wniosku o udzielenie zabezpieczenie można taki wniosek złożyć kolejny raz. W takim przypadku należy wskazać, że od momentu oddalenia poprzedniego wniosku o zabezpieczenie doszło do istotnej zmiany okoliczności faktycznych. Złożenie wniosku o zabezpieczenie wydłuża jednak całe postępowania. W przypadku jego udzielenia banki zaskarżają bowiem postanowienie sądu, co powoduje, że akta są przekazywane do sądu drugiej instancji, a sąd właściwy nie podejmuje wówczas czynności w sprawie.

Orzecznictwo

Sądy nie orzekają jednolicie w przedmiocie udzielania zabezpieczeń kredytów frankowych. Podkreślić należy, że uzyskanie zabezpieczenia czy też nie, nie ma wpływu na końcowy wyrok sądu. Argumentację frankowiczów co do zasadności wstrzymania płatności rat kredytu na czas postępowania sądowego wzmocnił ostatnio wydany wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. ( sygn. C-287/22).

Zgodnie z tym wyrokiem sądy nie mogą odmówić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy jeżeli „takie zabezpieczenie jest konieczne dla przyszłego orzeczenia”. Sąd analizując daną sprawę powinien wziąć pod uwagę nie tyle sytuację finansową pozwanego banku, a wymóg zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego wyroku i przywrócenia konsumentowi sytuacji faktycznej i prawnej, jaka wiązałaby się z uznaniem umowy za nieważną.

Ponadto zauważyć należy, że obowiązek dokonywania płatności rat kredytu na podstawie niedozwolonych postanowień umownych jest sprzeczny z unijnymi normami, w szczególności Dyrektywą 93/13.

Jakie są skutki zabezpieczenia kredytu frankowego?

Skutkiem udzielenia zabezpieczenia przez sąd w sprawie frankowej jest brak konieczności płatności rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego. Bank nie może wówczas wypowiedzieć umowy kredytu, gdyż zaprzestanie płatności ma swoją podstawę w postanowieniu sądu. Raty kredytów frankowych stale wzrastają wobec czego dla wielu kredytobiorców zaprzestanie płatności rat kredytu to wielka ulga.

Należy jednak pamiętać nawet nieudzielenie zabezpieczenia przez sąd nie świadczy o końcowym wyroku sądu. Często zdarza się bowiem, że sądy w sprawach, w których odmawiały zabezpieczenia, uwzględniały ostatecznie powództwa frankowiczów.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Reklamacja kredytu frankowego

Reklamacja kredytu frankowego
Coraz częściej wydawane korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych ewidentnie zachęcają frankowiczów do dochodzenia swoich praw. Wielu kredytobiorców mimo to...

Aneks do umowy kredytu hipotecznego – ile kosztuje, czy trzeba podpisać?

Aneks do umowy kredytu hipotecznego – ile kosztuje, czy trzeba podpisać?
Zdarza się tak, że po zawarciu umowy kredytu hipotecznego konieczne jest dokonanie zmiany warunków umowy. Wówczas właśnie podpisuje się aneks...

Jak złożyć wniosek o wydanie historii spłaty kredytu frankowego?

Jak złożyć wniosek o wydanie historii spłaty kredytu frankowego?
Przed złożeniem pozwu w sprawie kredytu frankowego trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty, które będą stanowiły dowody w sprawie. Jednym z takich...