SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Sąd Najwyższy Frankowicze 2024

Data ostatniej aktualizacji:

Sąd Najwyższy Frankowicze - nadchodzi bardzo ważna decyzja w sprawach Frankowiczów!

Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował stanowisko w sprawie kredytów frankowych. Niekiedy jednak stanowisko to było odmienne w poszczególnych wyrokach, jak też nie rozstrzygało wszystkich kwestii i problemów związanych ze sprawami kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Pewne jest, że Sąd Najwyższy jeszcze nie raz będzie wypowiadał się w sprawach Frankowiczów. Warto być na bieżąco z aktualnych orzecznictwem.

Co nowego w sprawie Frankowiczów?

Rok 2023 był dla Frankowiczów rokiem udanym, biorąc pod uwagę wiele korzystnych orzeczeń zapadłych w ich sprawach, jak również korzystne dla Frankowiczów orzeczenia TSUE m.in. orzeczenia z 15 czerwca 2023 r. o sygn. C-520/21 oraz sygn. C-287/22.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w dniu 19 października 2023 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 12/23. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie występuje współuczestnictwo konieczne po stronie powodowej.

W konsekwencji jeden kredytobiorca, bez względu na stanowisko innych kredytobiorców może pozwać bank o ustalenie nieważności umowy. Cytowana Uchwała z pewnością istotnie przyczyni się do rozwiązania problemu legitymacji czynnej Powodów w procesie frankowym. Jest to zwłaszcza istotne z puntu widzenia kredytobiorców, którzy rozważają pozwanie banku, będąc po rozwodzie.

Co dalej z Frankowiczami 2024?

Należy spodziewać się, że rok 2024 będzie co najmniej równie korzystny dla Frankowiczów, jak miniony rok 2023. Odsetek wyroków na korzyść frankowiczów powinien utrzymać się na dotychczasowym poziomie ok. 95-97% spraw wygranych przez kredytobiorców. W nadchodzącym roku oczekujemy również kolejnych korzystnych orzeczeń TSUE.

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 40/22

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 r. (III CZP 40/22), stanowi, iż jednostronne kształtowanie kursu obcej waluty stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Rzeczona uchwała SN nie dokonała przy tym żadnego rozgraniczenia między kredytobiorcami będącymi konsumentami a kredytobiorcami przedsiębiorcami. Jest to kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego otwierające drogę Frankowiczom do walki z bankami.

Sąd Najwyższy w wyżej wspomnianej uchwale o sygnaturze III CZP 40/22 otworzył furtkę do sądowej walki z bankiem również tym frankowiczom, którzy są przedsiębiorcami. Należy wspomnieć, że przedawnienie roszczeń w przypadku przedsiębiorców wynosi 3 lata, dlatego też można przewidywać, iż w niedługim czasie frankowi przedsiębiorcy tłumnie ruszą do sądów, aby zatrzymać bieg przedawnienia, a tym samym odzyskać od banku większą część swoich pieniędzy. 

Uchwała Sądu Najwyższego I KZP 2/22 – czego dotyczy?

W dniu 2 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie rozpoznawanej pod sygnaturą I KZP 2/22. Uchwała ta dotyczy głośnego tematu powoływania sędziów przez nową KRS (określaną też jako neoKRS), który to sposób miałby być potencjalnie niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiele osób obawiało się, że jeżeli w składzie sądu, który wydał wyrok, był sędzia powołany przez nową KRS to wyrok taki można będzie w przyszłości podważyć ze względu na niepoprawny skład sądu orzekającego. Wydana uchwała ucięła te spekulacje. W sprawie o sygnaturze I KZP 2/22 Sąd Najwyższy stwierdził, że sędziowie powołani przez KRS mogą orzekać w sprawach frankowych i nie uderza to w zasadę bezstronności sędziów. 

Frankowicze mogą zatem spać już spokojnie, bowiem jasno zostało wskazane, że wyroki nie mogą być podważane z tego względu. Tym samym legła jedna z procesowych taktyk obrony stosowana przez banki.

Frankowicze wyrok SN – II NSNc 89/23

Warto zwrócić uwagę również na wyrok Sądu Najwyższego wydany w sprawie o sygnaturze II NSNc 89/23, w którym to Sąd Najwyższy wskazał, że samo wystąpienie klauzul abuzywnych nie czyni automatycznie nieważną całej umowy. Sąd jest natomiast zobowiązany do zweryfikowania, czy w związku z wyeliminowaniem ich z treści umowy możliwe jest dalsze dochodzenie zgłoszonych roszczeń. Sąd wskazał, że ochrona konsumentów nie jest nieograniczona i nie wszystkie wyroki są na korzyść Frankowiczów.

W sprawach frankowych konieczne jest indywidualne podejście do każdej sprawy i każdorazowa analiza danej umowy i okoliczności jej zawarcia. Wskazany wyrok Sądu Najwyższego zaskoczył Frankowiczów, bowiem nie przyznaje on racji kredytobiorcy. Jednak wskazać należy, że sprawa, nad którą pochylił się sąd była sprawą, która różniła się od większości. Dotyczyła ona sprawy z powództwa banku w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu z uwagi na zaprzestanie płatności rat przez kredytobiorcę. Co istotne kredytobiorca w tym przypadku nie wnosił o ustalenie nieważności całej umowy kredytu.

Jak długo trwa sprawa frankowa w sądzie?

Długość trwania sprawy frankowej w sądzie może zająć średnio 2-3 lata, jednak zależy to w dużej mierze od sądu, do którego trafiła dana sprawa, a dokładniej – od jego obłożenia. Jednakże zwracając uwagę na najnowsze wyroki frankowe, można wśród nich odnaleźć sprawy, które zakończyły się sukcesem zdecydowanie szybciej.

Niektóre wyroki frankowe z końca 2023 r. i początku 2024 r. zostały wydane ledwo po kilkunastu miesiącach od wniesienia pozwu. Z drugiej strony warszawski Wydział Frankowy Sądu Okręgowego, wyznacza w 2024 r. termin rozpraw nawet 2-3 lata w przód.

Jak widać, długość trwania sprawy frankowej w sądzie jest trudna do sprecyzowania. Jednak nawet biorąc pod uwagę kilkuletni proces sądowy korzyści wynikające z pozbycia się toksycznego kredytu są widoczne gołym okiem.

Czy Sąd Najwyższy szkodzi Frankowiczom?

Problem wadliwości umów frankowych to problem dotyczący dużej części społeczeństwa. Jednak mimo to brak jest nadal rozwiązania ustawowego tego problemu. Ponadto również i Sąd Najwyższy nie ułatwia sprawy, bowiem dotychczas wiele kwestii związanych z kredytami frankowymi pozostaje nierozstrzygnięcia. Co więcej, w orzecznictwie Sądu Najwyższego można znaleźć wiele orzeczeń, które są przychylne Frankowiczom, ale również są też takie orzeczenia, które stwarzają bankom kolejne możliwości kwestionowania roszczeń kredytobiorców.

Patrząc jednak całościowo zarówno na orzecznictwo sądów powszechnych, jak i na orzecznictwo Sądu Najwyższego należy dojść do wniosku, że zdecydowana większość spraw frankowych kończy się wygraną kredytobiorców.

W kontekście utrudniania spraw frankowych można wskazać uchwałę Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r., która nakazała rozstrzygać sprawy sądom drugiej instancji nie przez jednego sędziego, jak to było dotychczas, a przez trzech. Sąd Najwyższy uchwałą tą sprawił zatem, że sprawy frankowe będą wolniej rozstrzygane.

Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu Frankowicze?

Analizując wyroki frankowe z roku 2022 i 2023 zauważyć można, że znaczna większość z zakwestionowanych przez kredytobiorców (szacuje się, że nawet ponad 90%) umów kredytowych we franku szwajcarskim została unieważnionych.

Należy również zaznaczyć, że prawomocne najnowsze wyroki frankowe wiążą się z ekspresowym zwrotem pieniędzy od banku, co oznacza, że frankowicze, którzy wygrali, mogą odzyskać swoje pieniądze już w ciągu tygodnia bądź dwóch. A zatem jest wielu Frankowiczów, którzy wygrali walkę z bankiem i bank wypłacił im należne pieniądze. Wskazać należy, że banki z reguły dobrowolnie wypłacają zasądzone wyrokiem kwoty na rzecz kredytobiorców. W trudniejszej sytuacji są kredytobiorcy z Getin Banku, który jest w trakcie restrukturyzacji. Jednak i w tym przypadku celem ochrony swoich należy podjąć szybkie działania.

Modyfikacja procesu powoływania sędziów

Dotychczas (na mocy tzw. przepisów covidowych) sprawy frankowe, które trafiały do sądu drugiej instancji były rozpoznawane w składzie jednego sędziego. W ostatnim czasie się to zmieniło za sprawą uchwały Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 kwietnia 2023 roku (III PZP 6/22) orzekł, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Zatem obecnie w sprawach frankowych trafiających do drugiej instancji będą orzekać trzej sędziowie.

Co to zmienia w sprawach frankowych? Przede wszystkim sprawy będą rozpoznawane wolniej. Trzeba będzie dopasowywać terminy nie do jednej osoby a do trzech. Sędziowie zyskali więcej spraw, nad którymi będą musieli się pochylić. Uchwała Sądu Najwyższego sparaliżowała więc sprawy frankowe, których czas rozpoznania i tak był długi.

Argumenty banków w sądzie w sprawach frankowych

Przede wszystkim banki twierdzą, że umowy kredytowe przez nich oferowane nie są nieważne, jak też nie zawierają niedozwolonych postanowień umownym. Banki stoją na stanowisku, że w sposób prawidłowy informowali oni kredytobiorców o występującym ryzyku kursowym, jak też że kursy stosowane przez bank w tabelach bankowych to kursy rynkowe i uczciwe. Wskazać należy, że banki przywołują wiele argumentów, które mają przekonać sąd o oddaleniu powództwa. Pisma z banków często liczą po kilkaset stron.

Dlatego też ważne jest umiejętne ustosunkowanie się do nich. Banki podnoszą bowiem wiele argumentów nieistotnych dla sprawy i sprzecznych z obowiązującą linią orzeczniczą, jak również powołują dowody, które mają na celu przedłużenie postępowania sądowego. Umiejętny prawnik, który specjalizuje się w sprawach frankowych, zna już sztuczki banków i wie jak je zwalczać.

Czy Frankowicze wygrywają w sądzie?

Nie da się ukryć, że przegrane sprawy Frankowiczów stanowią niewielki procent prowadzonych spraw frankowych. Znaczna większość, bo nawet około 95-97%, stanowią wyroki frankowe 2023 na korzyść frankowiczów. Analogicznych statystyk należy spodziewać się również w roku 2024.

Tak liczne przegrane banków z Frankowiczami sprawiają, że banki próbują poprawić swoją sytuację poprzez oferowanie niekorzystnych ugód frankowych. Należy jednak pamiętać, że ugody frankowe oparte są na niekorzystnej stawce WIBOR i w dalszym ciągu nie są korzystne dla Frankowiczów, bowiem mają chronić jedynie interes banku.

Dlaczego Frankowicze przegrywają w sądzie?

Przegrane sprawy Frankowiczów jeżą włos na głowie wielu kredytobiorcom, którzy zastanawiają się nad wytoczeniem sprawy przeciwko bankowi. Mimo że najnowsze wyroki frankowe pokazują, że Frankowicze w około 95% wygrywają, dlaczego czasem zdarzają się przegrane? Za przegrane w największej mierze odpowiedzialni są niedoświadczeni w sprawach frankowych pełnomocnicy, którzy z ofertą swojej kancelarii weszli na rynek franków, jednocześnie nie mając o nich pojęcia. Tacy pełnomocnicy niekiedy kuszą niskimi opłatami za prowadzenie sprawy, jednak nie mogą zaoferować skuteczności, mimo licznych zapewnień o wygranej ze swojej strony.

Ze względu na fakt, że każda sprawa frankowa może zostać przeprowadzona tylko raz, wybierając kancelarię frankową, należy kierować się jej doświadczeniem oraz wiedzą, nie zaś promocyjnymi ofertami. 

Nasza kancelaria posiada 13-letnie doświadczenie w prawie bankowym i z powodzeniem niesie pomoc frankowiczom na terenie całej Polski. Nasz zespół ekspertów obcuje z kredytami w CHF na co dzień, dlatego też przegrane sprawy Frankowiczów nie mają u nas miejsca. Skontaktuj się z nami już dziś i przekaż nam swoją umowę do bezpłatnej opinii prawnej. Pokonaj swój bank razem z nami!


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)
Kalkulator frankowy

Inne wpisy z tej kategorii

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?

Czy przewalutowanie kredytu frankowego jest odwracalne?
Przewalutowanie kredytu we frankach szwajcarskich polega na tym, że w umowie kredytu zmianie ulega waluta z franka szwajcarskiego na złoty...

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank – jaki wyrok TSUE?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w związku z ogromną liczbą skarg wniesionych na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o objęciu Getin...

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie

Banki zapowiadają, że będą dochodzić odsetek za opóźnienie
Z informacji medialnych wynika, że banki mają nowy pomysł na sprawy frankowe. Prawnicy reprezentujący instytucje finansowe zapowiadają, że banki będą...